POPPUR爱换

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 91366|回复: 57

PCINLIFE声卡驱动大汇总!

  [复制链接]
发表于 2006-11-7 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了方便众多网友查找,我特地花时间搜集了一下现在的主流民用/专业声卡的最新驱动并在这里进行汇总。如无特别注明,驱动对应XP系统。下载中如果有什么驱动连接失效或者错误的话请跟贴说明,并附上驱动连接地址,我好修改。$ X, Y: L4 r5 D% b
+ n3 T) c5 ^3 b+ C2 l
本帖子将长期更新,如果有什么新的驱动发布也请各位朋友跟贴告知附上连接,谢谢( c; W! ]. m& Y" l9 O' g7 ]8 k) u

* ]- @& N' g3 ]( Y0 }5 e% T& B- [[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-7 14:39 编辑 ]
发表于 2007-1-2 13:02 | 显示全部楼层
awe64, es1370
* i5 C. v, ]2 c; l( ~% G
6 Z9 ]2 W6 C- t( thttp://members.driverguide.com/
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-7 14:18 | 显示全部楼层
首先是常见品牌的主流民用系列:- Q4 L3 E8 G8 R: a: O
/ T$ T0 S3 n, L6 q
Creative1 c' ~+ S- }7 E  B, W4 {. D+ U
  [, v) m( v+ F( c& b. F: W  A
4 [! w" T4 h% T3 k
X-FI  n8 a$ K. g3 C- m

! w; Q( ?. O. E9 O8 b支持 OpenAL 的 Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic、Platinum、Fatal1ty 及 Elite Pro 的驱动程序(版本:2.09.0007)4 S" c; h' T; J1 r1 e, V9 X

5 |& M5 k: F- `+ _7 O" ihttp://ccfiles.creative.com/manu ... RV_LB_2_09_0007.exe
% m. A5 I3 E! c4 K: x
( w7 K7 S/ {: [( F0 K! x4 r8 k  [. R  G8 ~3 S3 j9 A! A* ^. w1 q
AUDIGY2 q0 a- M. E% D% U; C& L) P8 Z) r
. ]" _+ _1 T0 B$ n2 d) I7 @
Creative Sound Blaster Audigy、Audigy 2 系列和 Audigy 4 系列驱动程序(版本:02.09.0016)) [* j) w3 _# g) H; j
2 y2 {  |& W( }# \3 O! {9 n) N& {
http://ccfiles.creative.com/manu ... P2_LB_2_09_0016.exe
$ m1 ~9 u! X# X3 q5 a0 r+ ]( l& n) C6 ]) }
- k* ~7 N( s8 {# @/ J9 U; w! b5 X
LIVE!24BIT & AUDIGY LS
. p& t  z$ a; j0 N! \4 i$ v
1 W$ [4 t! H5 H" S. iCreative Sound Blaster Live! 24-bit 与 Sound Blaster Audigy LS 驱动程序 第 1.04.0055 版* Y0 Q9 h) L$ r
8 c% h  R, l2 t5 I! i2 F7 d: [
http://ccfiles.creative.com/manu ... 64_LB_1_04_0055.exe
9 d6 _' @4 K9 ]& |1 g
5 B7 m: h8 r* P7 X9 u; b% H7 U, ?
' d8 n6 I6 h; D' D' K  O' \KX
: ^, C' N6 v% L0 G3 A3 P
+ Z; f$ e4 n" j& |% |* F) G1 cREV:3538j-full
) i; [3 o& b9 ~$ _. f
" f$ M5 u' F$ a1 o6 i- Rhttp://download.kxproject.lugoso ... xdrv3538j-full_.exe
  F2 A4 D3 h- ?+ S, a
( ]& B5 J; x" M7 G9 d; }' o& H4 Y" w& V2 }" @  N
) a, S. o- F% T- Z1 J& M+ V' Z

$ _+ r5 v3 y2 k( F' k: kTerraTec
/ E2 |- \( G$ p( ^; W% _8 |, N# s: X( y' Y7 V4 P0 l
, L2 `+ {' l, ?* _1 \. b: ~$ d

1 k4 ]  `; H, O8 N. v9 j$ t5 rDMX 6fire Basic / 6fire LT / 6fire 24/96# L( p. X7 Z1 W
/ D4 F! Q  H3 S3 a7 x; R- w$ M
http://www.terratec.com.tw/downl ... pp_Drv_WDM_5.40.exe
& o2 i# E! f& K$ N/ I% T0 w4 b
8 W6 K# [' w1 h: ^0 ^& S- e' {! P' N. y0 X3 b$ H! @# G
DMX Xfire1024
- V0 k3 N! e) t6 Z( {2 s3 c
9 Y  h9 B. m" C5 z. Ohttp://www.terratec.com.tw/downl ... ll_5.12.01.3057.exe
. d3 v1 `* F# n+ w; S0 s+ v$ ]5 W
, q' X) m& F+ W$ Y5 B$ ~  Q7 W- q) ]& @
SixPack 5.1+
; ~, B9 h# x2 X# V
  a1 h* H! B3 b7 Dhttp://www.terratec.com.tw/downl ... ll_5.12.01.3057.exe4 W/ z" X; C9 \' ?+ i
. L/ P/ y) [- @& Q; |& K# Y- I2 X5 E

$ |) p6 Q6 S0 O! q* NAureon 7.1 Explorer
7 C3 D0 ?6 q  z6 ^
5 N8 n( @- R6 d( z) khttp://www.terratec.com.tw/downl ... 71ExplorerV500b.rar& F# D/ k2 L% ~3 R( j4 \" Y' W( E
+ O  F3 O, X' i9 u$ o$ @8 [
4 M. p; w3 b( H8 _. l
Aureon 5.1 Fun
' K5 A; G& z% t& S+ {- ?: q$ ~) z- J
http://www.terratec.com.tw/downl ... 0_XP_5.12.1.646.exe9 g# V3 X$ s8 @& }" j& ?( ~9 Q3 a
1 ~# t2 l, o: J6 k

- `1 k% `1 p$ x, GAureon 7.1 Space / 5.1 Sky ) ~9 C# p- \9 p7 [3 J% y

' ]$ e5 y: D0 l( Xhttp://www.terratec.com.tw/downl ... e_App_Drv_5.19d.exe
3 l- ^( Y8 X$ T0 Y$ h" o
8 e& Y; m2 L8 H7 t2 P2 N- g9 T6 Z# J: v6 F( U* q
Aureon 7.1 Universe
! D+ T* [% ?3 x) Y- X5 y% C, O
8 G# O) B7 p6 c$ N6 s- j: v. Lhttp://www.terratec.com.tw/downl ... v_2000_XP_5.20d.exe
! A* F( {) X* U( \
# v' G. F3 K+ ?1 _9 |$ x# r+ J4 |! V; o8 ]$ w" L
Aureon Xfire 1723; [  w2 T- y4 a& y5 K" l& [; r4 v
5 o! v2 E$ Y  r6 j1 I  Y
http://www.terratec.com.tw/downl ... nXfire1723V500b.rar
0 v( k$ h" T% I9 _
: Y5 o: P% d2 V/ k, @- Y  _" k% O' W  |
* Q' n  O, ~& M% O. _  p1 S  ]$ Y
" Q9 d, U- P! C' ]
M-AUDIO$ l* w" b7 l: g0 n
# U# Z- h6 K: h% O' C" q
* X2 f! ?2 d% N: I: J  v, U
0 o; `  r* v$ \% V
Revolution 5.1 FOR XP32
* |% G) R' u  U' w* W0 h1 J( @9 j0 l+ X6 ~! o2 G& _
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=453&dl=yes; n  c( G8 e1 l- L3 o; P3 Q4 D+ |
# x/ |  M9 G5 j0 I$ G
Revolution 5.1 FOR XP64/ G. B+ t. u& A+ e7 j5 g

% B$ R: G5 W5 [http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=566&dl=yes- ~! w' x, w# o0 q0 {
% K4 E  E8 x3 R2 V
% d  o, ]: m- |8 G$ B, p  K
Revolution 7.1 FOR XP32
5 a! O, F; v  v( f9 |$ l( N
8 w/ F3 w2 ~: b& b; Vhttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=394&dl=yes
* x; S0 S% J- j8 X2 v
* v! T" L4 {& ?, w" |% wRevolution 7.1 FOR XP640 }8 }! y3 i1 c9 x: y3 r

& R* Z1 M' c  f1 F9 \1 _! Ahttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=565&dl=yes* Z# [4 F+ X8 Z/ N$ ]! u$ s1 d8 ^
& _6 X% _1 W) Y- ]) a; i$ i

5 e  W+ N5 U' m$ A# f: k1 P
7 Y2 L# n8 t" `( ^
3 _' _& L3 G; h+ ]$ f; q3 \; b+ jTurtle Beach
! E, C) S- O2 x  T   j( d7 Q- c( s, q( w

$ j' L$ I4 H' e  p* DSanta Cruz7 M# T, ~  P$ q8 W5 c5 V
% e8 a7 A2 C: y. {) h" T. n& V) c
ftp://ftp.voyetra.com/pub/tbs/santacru/sc_4193.exe
3 _7 ?: ~4 c. l
; e5 d# f8 b$ _4 X5 O& yMontego DDL2 ]) V' s% r: z3 {% N+ ?* r8 b
" W0 M- R( j1 m& g
ftp://ftp.voyetra.com/pub/tbs/mtgoddl/mtgoddl1.exe8 b0 l$ }/ E7 Z" R

( _0 P: g; t- J& O+ Y: P. I. l7 D% z
+ P8 C' e7 T2 f9 x
Hercules5 I% D4 W- `' o/ \" V
4 n3 g: E. \2 g  l! [7 Z

& ?  M% b4 i6 e' ZFortissimo II/Fortissimo III# U. K, Y, f( [8 x, B

9 ?0 S5 \+ b5 _% mhttp://ftp.guillemot.com/sound/e ... d_Cards/CSCv609.exe1 z% v/ P; H/ N/ c* a

6 u% T! R; ?+ sFortissimo IV
. C, K$ q7 ^3 [/ C( d
$ x! H" c$ }# p% p7 S2 B1 q2 wftp://ftp.guillemot.com/sound/exe/FORTI4/GSF4_1.00.zip
: D! f4 j8 C5 s9 w+ W( l. b+ D% j" P- ^6 \1 H, y6 ~& T; u

9 N5 E: X& z2 ^7 t' M8 W& @' F- K

* Q/ P6 Y) F7 i6 ?VIA
; E5 x+ P* `- h& |6 D6 E1 h8 {9 P  A

1 {, h8 A3 n0 T, q# E5 K
7 q, }% ^7 j: `& r+ FVIA ENVY24(MT/DT/GT/PT/HT/HT-S)系列声卡驱动FOR XP,适用于奥王,安桥以及乐之帮等基于公板驱动的声卡:6 D/ ?. |: d# X" p/ E% c. i

$ Z& p. F1 ~  c/ Zhttp://www.viaarena.com/Driver/envy24_family_drivers_v500b.zip6 T$ \9 N8 D' w7 v. W7 `7 R
: a4 |# J- e) F9 `

* S$ S( ]$ \) j" b8 v* G( H
9 _( ?1 a+ r4 C9 A+ o& w; o3 e3 i0 k5 z
7 n" n; l8 O  N! `$ uC-MEDIA
/ W2 g0 w7 Z1 K- ^1 |: `3 R+ C2 j1 Q, d$ T

- y0 l" D# J6 H3 b6 CC-MEDIA系列公板驱动下载页:
& F- d% T5 n+ Z. h1 A8 X8 n0 `0 [, h8 x5 H- k! M8 W2 Z
http://drivers.mydrivers.com/search/601/243.shtml
6 ~- v1 \5 z5 C6 Q- ]% J' Q# ~1 m' @/ _, P

0 |  o8 s8 a4 {0 s
3 Z6 _. x1 x) q! ~% j! M1 KForteMedia
  e! ?7 i2 H, U; S: d! @
" R/ u9 S% p8 y- z4 `$ o. `$ L9 P. G; W4 E* c) q
FM801公板驱动下载页
7 k2 H: {! f; X- A, o3 i5 |
- y/ k5 G: q* c: |/ p8 chttp://drivers.mydrivers.com/search/601/1094.shtml$ b; U3 A; W. N9 H% R
; s8 ~5 T. p3 m
, n; U$ q+ F5 E2 `4 ]$ c
5 A: i2 x) Q$ L8 x
YAMAHA# Q+ ~/ _# v( \7 e* ], D7 Y% V

' @$ b/ Q. M8 z/ x3 L+ D$ B
6 U% S1 E- P. D! \9 jYAMAHA系列公板驱动下载页:& J1 q; A; h  e: M5 D8 W1 \( h5 M

7 g* c: v, g# t8 f  x9 Bhttp://drivers.mydrivers.com/search/601/1070.shtml
. n! z) p4 W, d+ b/ r& E9 s5 Z# S$ k& L

' a9 Z3 x" s; e  K- q# ]
9 J: N* S& G# V5 K, t" w, EDIAMOND8 f8 i5 w* k8 s, m

' ]3 Q: b1 `- q" v% N. q! K; C
+ o7 s! m1 E8 a+ l* ^DIAMOND系列驱动下载页:
! b6 H9 F0 B8 M) A, U" [* W% }, ~* a( H  I% D: Q7 D( m
http://drivers.mydrivers.com/search/601/310.shtml9 |8 J) A- e3 Z, l, B' Y
2 Z5 W) l) \" k9 N& `" S+ K
2 D6 j' [! Q8 d8 L" \
5 w! s1 U9 [2 `+ k, q* I
Philips
: X  c) q/ T4 f* m3 b
; x# b! ]6 _% c" s& |4 j9 ?$ c
) l: L  ~' M: ^; L2 ]Philips系列驱动下载页:
" L' {. T0 c2 s/ _/ m. |7 I6 y' H/ h# X. T! Y
http://drivers.mydrivers.com/search/601/749.shtml
3 o; S! N" m1 b" `! v/ e1 a; h9 Y( D9 @

/ l4 b" B+ v8 Q* a) \
0 n$ B2 y" b, E& n" q+ l0 KCarrusLogic
) @# \' |  Z/ L2 v+ F5 U) H& _7 V7 O7 ?7 {
% g) d% M4 y. f* f6 Z
CarrusLogic(水晶)系列驱动下载页:
1 ~' w' [6 ^1 t7 K; k' v, Q6 X8 E( s
http://drivers.mydrivers.com/search/601/236.shtml
+ h1 q$ ]6 n3 j1 B3 Z
9 T8 p& Q0 `8 l2 Q4 e2 ]/ d1 h[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-10 02:05 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-7 14:23 | 显示全部楼层
主流专业声卡系列:
( Y) z( W6 m) A4 g  _: M0 g" M" Q0 X

3 H1 j: |' s; gM-AUDIO& R* g5 L2 @) W
. M& q; d% L) X: c: E$ Y! L1 w

. J% k- h& N- E5 Q: R- [1 qDELTA系列(含AP2496/AP192) FOR XP32# }2 l7 ~; A3 P9 P4 |* S

& G6 C; c  B  j" U" J1 l( j: \http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=736&dl=yes
0 y. E- x. ?  O, M
5 ^. y% e$ q; t! N, n) j) CDELTA系列(含AP2496/AP192) FOR XP64
  {) a+ j3 q% y) i$ W
3 j" |9 ^& q8 Zhttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=492&dl=yes
0 D9 U4 B: l, l' m" j! M
" h, p) Y/ M2 Q9 w# t! G! d% C8 e% T1 hFireWire系列(FireWire 410, FireWire Audiophile, Firewire 1814, FireWire Solo, Ozonic, ProjectMix I/O, NRV10) FOR XP32
2 |" v+ e( P' [: U8 h: {
. q/ H/ |7 ^+ p' }- v1 a6 t+ Vhttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=760&dl=yes
; D/ s' c7 @& q* l% f3 y3 N. v5 t! E. x2 a4 E/ _$ ?# H3 P
FireWire系列(FireWire 410, FireWire Audiophile, Firewire 1814, FireWire Solo, Ozonic, ProjectMix I/O, NRV10) FOR XP64( M! q* A: \3 q& I: t

0 B2 R# Q0 V% D' y; Chttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=486&dl=yes
+ N0 N( [, _, i; I' R: A& `1 ^  z! @* d7 O
% v' D- b9 N7 J, W7 Z7 F* S

3 c" c2 l! u! n3 ]+ i* {. y3 @( q/ d7 A
TerraTec
6 j- V$ j* r& K2 X# U+ P0 K  S' n
4 j% S0 E2 Y; O8 k6 x4 ~- E
6 d& X- S0 j, L9 y+ U+ [PHASE 22
1 W( W9 T  m+ Q2 z! [9 n1 W+ ~4 U  E2 F, I4 V% f5 b
http://www.terratec.com.tw/downl ... 0_XP_XPx64_5.24.exe' |2 M3 K2 a8 c7 l$ |
/ g& H, {5 ]' Z1 Q

4 @- ^5 z+ a5 vPHASE 24: `. S: j; G% p3 q! R, ~/ s
: O1 s1 z% _8 x8 p4 D# c
http://www.terratec.com.tw/downl ... Drv_XPSP1_1.19l.exe
, H% ~. N& y, l5 z( G* g4 z- m0 b+ J- X- s5 `
9 B4 @; g6 S6 E& k, B$ g
PHASE 88
) w+ i: V8 ]( x4 Q% q, B- X- p5 U& X  Q8 C5 K$ a" A3 j
http://www.terratec.com.tw/downl ... p_Drv_WDM_5.44b.exe" O% z8 P7 I# n6 D) q7 G' r- o) c: j

2 [) D4 Q% u( b, r& @+ e! f+ Z5 K* I0 ]! ^& W# [
EWX 24/96+ e2 I# ?0 _* D2 M4 m. Z

8 d: w! T2 Q" D+ ?http://www.terratec.com.tw/downl ... pp_Drv_WDM_5.40.exe+ }  }6 P3 A9 J

8 ^( t; p! m7 M1 K; Y
2 Q0 o3 t: U5 T* w, l5 x# g
9 Y% o+ o" X( n+ sECHO: C! l: ^1 T  I+ o1 @
9 u( ]6 O9 R2 y+ R* `

4 [# f, Q  C' L8 H" {6 A- Z$ |Layla24, Mona, Gina24, Mia, MiaMIDI
  s3 R$ w: B% G: m9 Q) r  g$ n/ u# x- L  {' V, X9 ^- K
http://www.echoaudio.com/downloa ... cho24Setup_6.14.exe
  U* y" ^, o9 I9 y( O  z; f; u2 U: T! Q2 F
: k0 X9 `& C" M% J4 e9 M4 ~2 w3 b
Indigo, Indigo io, Indigo dj# i  e" I9 T# ~$ D

! @6 s; m7 T, ?! e6 jhttp://www.echoaudio.com/downloa ... ndigoSetup_6.14.exe
/ t- m3 c, A) n$ _5 N1 E$ Y2 k& ~+ ~* w, b% U" v

9 J" `; Z6 a& j# F1 GLayla3G & Gina3G% O0 Z/ C4 n! p5 M% R
/ f0 Z6 k6 f. Q8 b# O3 n- O( p
http://www.echoaudio.com/downloa ... cho3GSetup_6.14.exe
- s- M4 x/ ?/ |* K' V& ]
0 L7 W7 U; s) D, d& T% R2 e) E% I5 {& z7 x  @+ G9 b
' n9 c, s3 u8 ]7 M* K0 G) O  _
E-MU
) q- z: L! b& a+ i' q& {; K6 I. q/ k) U) e& v  M! _4 m/ ?2 w

0 K- H7 `* P! t' ~0404/1212M/1820/1820M
* Z3 `# h5 W/ U: g
! @+ `  Z% o  w# P5 B% N4 ?( ^DRIVER部分- }; v! _& {. j$ h( d
http://www.emu.com/support/files ... CDrv_L6_1_82_01.exe
/ p( l2 {: K& k" |; w# C- y  I
( }' C# ]5 A9 I3 T7 t, W! Z. fApplication部分
) y0 i. D0 q7 Uhttp://www.emu.com/support/files ... CApp_L6_1_81_06.exe5 G$ K# g8 k  _1 [6 h
! V; ]) G0 q7 f# j* [
APS驱动/软件
0 ?1 y$ |9 l6 H- w0 Thttp://www.emu.com/support/files ... =654&Platform=1# ^9 u) ?* a/ T( J( r6 M
* N: t" W+ H1 Q! b" I) @- }9 I
$ ^* C0 y/ e! ~( U' m0 _4 T
" E) e( N: j4 Q, |
RME
! K* ~- N. H4 a  r3 _# X' k" U# ?# l6 x- f; x$ z8 r
* ~# s3 ^  S1 g$ f
Fireface 400 / 8006 v+ W$ x; O3 r# }5 }6 T% b% q# H

: k& l5 n+ U1 \$ X: r1 d7 y% b2 j: xhttp://www.rme-audio.com/download/w2fire_2571.zip. z5 r9 ]2 ~7 N; B: A5 I2 ~2 W

' W5 a) R$ O% s0 I5 w4 e5 Z6 u9 \+ M
HDSP 9632 7 z5 k4 w7 F: n' j

: p) s- J% _5 M0 o/ Y8 X  vhttp://www.rme-audio.com/download/w2dsp_294.zip/ `& V  H1 G8 s% a3 `4 D4 z2 n
3 l1 f9 |! ?; z0 @3 _8 e

6 ?) ^: l2 A2 Z; H' [2 S/ S" m; nDigi 96/8 SERIES
1 x' R6 }6 e6 |2 S
3 s/ i! l8 W' H. |http://www.rme-audio.com/download/w2k_211.zip
1 m; ~5 Q) h2 n' E0 a1 Y$ ?5 p/ C/ H% o/ G
" s6 w! |  [- k, h9 Y3 b

4 q  H: O/ M2 I- Y1 ~7 K; n
# a8 S8 L/ G' aDigital Audio Labs 9 }2 u) t4 ~9 a* V! y. u7 k
- Z2 S' \' _! x* f; i# M* |8 P

5 s$ E7 o& l9 Q& y: qCARD DELUXE
4 Q1 E) _, A" ?$ ^' P& W  |. E# H
4 R: ?" C7 o. s6 p$ V3 dhttp://digitalaudio.com/DIGITALA ... /cdlx-5.10.3513.exe# a. Q) v' r% n# l) F2 [( C% R

8 y; G1 ?) o& N
9 {8 I4 A, j/ B9 J
+ l0 l2 F! g+ M5 e  x
/ o, ]# o0 E9 j3 |  P+ Z+ RLynx Studio Technology
! U& w: ?, o$ `( X
- @* q- G1 H8 D
  f6 @( a8 Y& E+ ^3 b& p1 ~LYNX ONE- o! a/ a/ k$ h. J6 u5 i- U

6 M& @9 a1 u. Z% {# o" D* Thttp://www.lynxstudio.com/drivers/Setup024m.exe2 X/ x  I. h! f. S; k# y. ^

4 c3 }4 j' u  i8 l3 ~  w9 g: K+ W% K2 ?3 c" o! Q
LynxTWO™/Lynx L22™/Lynx AES16™
- r+ m; N, K8 g* T9 T
4 @! n: A3 y; r  d; Bhttp://www.lynxstudio.com/drivers/L2WDM013n.exe$ Y% _3 R7 q6 o6 ?9 @7 {( \
. n* X# A; U. ~' A5 ~: S

7 c8 D$ }/ @2 g4 D; o$ I- t3 q9 c5 }$ `
Marian/ ~9 p4 _) D7 y( o' G( f4 T) h

  @+ M6 i" N$ s# w1 T: F/ Z8 \  m0 M
; `* j) m  J( @7 E7 P+ XMarc 2
+ l. U5 ~$ [1 c: K$ H* o5 B3 a& N8 Y0 h: {9 m; \: v5 w/ ], c+ k
http://www.marian.de/files/marc2/w2k/m2-nt5-en-306.zip) ~# h% C0 m6 X% `, ]5 e5 u
9 v: ^9 x" u0 W' `4 p- |3 q

/ r0 D( V, P+ `1 p* A; QMarc 2 Pro
/ b( K+ T# O  h- U/ d4 p
* e( z/ i! q: S4 T6 j6 D! yhttp://www.marian.de/files/marc2p/w2k/m2p-nt5-us-114.zip
4 }4 e0 h) ~- w/ o- g5 J. l3 j6 t  ~& Q
Trace PRO
( N6 y8 i7 F7 X6 D. {3 m3 \# O( E" N7 H' a
http://www.marian.de/files/trace_pro/trpr-nt5-en-105.zip9 x4 v$ m. X, B4 l
  S" |0 K9 a( W6 c1 y

7 V' H' a' f! D+ x( G* z5 p* v! A3 J& @6 z6 m/ ^& P
Digidesign
  k2 y8 T5 V& Q$ u9 `- S& O$ x+ L. O8 W1 P( N+ X
' P6 d  d! h$ c+ X" Q+ R3 A" F+ y$ }
AudioMedia III# T$ a3 C4 o4 S" v

) X$ c6 r2 h3 A' D) dWAVE版本
! H, D7 X! m. U. x( Ehttp://akdownload.digidesign.com ... v/wavedriver611.zip 9 v, g) v2 w9 @: @4 i- P3 p
, Z2 c$ X2 l8 R1 A) h
ASIO版本: v$ W  L. ]7 g7 M9 s( W
http://akdownload.digidesign.com ... ws/asio/asio611.zip
9 C6 D# W2 J; T: g% z# m- B: k& f  Z8 R0 v- \5 r+ |

9 ?( F. u0 B7 V& J: j  O, q; \; \1 t; @! D) b6 @
Emagic3 V: D. {/ A+ n1 G" X+ R

$ ?; ^6 C3 C3 ^5 p% M5 `
/ p2 r8 X  K6 E4 W4 i! gAudiowerk系列声卡驱动  X& L1 }( I% a5 A' s; I

9 `& G9 f7 ~, @1 G1 R& [http://download.info.apple.com/A ... iver_Files/Windows/- I* d1 b6 ], i0 ]' x: n! B% d7 F
8 s9 G" t7 ~" o% T+ x
[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-22 18:18 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:34 | 显示全部楼层
首长厚道。。; e, g% o$ g* O* J9 f
5 D; [' K" x7 j+ O( K
呼吁酷版点亮
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:35 | 显示全部楼层
支持点靓:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:44 | 显示全部楼层
版主;    辛苦了.           路过;   帮顶.          下载;    备份中.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 17:43 | 显示全部楼层
呵呵,不错不错啊:lol: :lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 18:02 | 显示全部楼层
好贴啊,辛苦了+ z- u8 S8 A% e: U" Q: N
:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 19:30 | 显示全部楼层
:wacko: 只能佩服+协助了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-8 12:44 | 显示全部楼层
chairmanai 辛苦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-8 18:11 | 显示全部楼层
这个一定要支持的。能配上些介绍就更好了,如哪个版本的驱动兼容性好。或者音质比较强,让我们这些菜鸟学习学习阿
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-8 19:17 | 显示全部楼层
原帖由 bluetiger 于 2006-11-8 06:11 PM 发表
0 r& x* b! l1 p" ]这个一定要支持的。能配上些介绍就更好了,如哪个版本的驱动兼容性好。或者音质比较强,让我们这些菜鸟学习学习阿

; g, ~) z* K  t0 L/ S  Y' |' T- a1 A7 g) q* J
这个很难做到的,毕竟我也没有这么多的时间和金钱去尝试所有的声卡;不过到是欢迎各位朋友跟贴分享对各款驱动版本的使用经验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-9 08:51 | 显示全部楼层
oti611 for win2k

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-9 19:35 | 显示全部楼层
好贴,版主为大家做了件大好事,辛苦辛苦
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-10 02:10 | 显示全部楼层
貌似不少人在找M-AUDIO的64bit驱动,故特此加入。/ I, F# A$ H% T. y. C6 Q- U
+ X, s* A+ X( Z. |) f  d, l. X
BTW:M-AUDIO的64bit驱动为BEAT版本
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-10 15:23 | 显示全部楼层
好贴呀!" ?* J% U+ s! t7 q9 `7 E
C版辛苦啦!
+ o: P* t# F# G/ @, V" w顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-11 00:11 | 显示全部楼层

楼主好人

这么经典的帖子一定顶上去啊 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-11 09:35 | 显示全部楼层
这个要顶:huh:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-12 18:29 | 显示全部楼层
:lol: 好事, LZ 辛苦~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-13 13:09 | 显示全部楼层
好贴一定要顶,感谢感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

2345

QQ|网站地图|小黑屋| ( 粤ICP备13038377号-1 )

GMT+8, 2018-1-20 03:25

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 POPPUR.

快速回复 返回顶部 返回列表