POPPUR爱换

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

搜索
查看: 94220|回复: 57

PCINLIFE声卡驱动大汇总!

  [复制链接]
发表于 2006-11-7 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了方便众多网友查找,我特地花时间搜集了一下现在的主流民用/专业声卡的最新驱动并在这里进行汇总。如无特别注明,驱动对应XP系统。下载中如果有什么驱动连接失效或者错误的话请跟贴说明,并附上驱动连接地址,我好修改。
7 x) I* k8 E  d8 r
2 u  v- k7 |) a. r: N本帖子将长期更新,如果有什么新的驱动发布也请各位朋友跟贴告知附上连接,谢谢% h3 g2 M) T; Y) \! b
/ y  D% L6 ~/ q0 I8 a4 w- W
[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-7 14:39 编辑 ]
发表于 2007-1-2 13:02 | 显示全部楼层
awe64, es1370
# V- _0 ]0 `& O& B( U/ \$ p
# K9 r5 @) ?1 y% Fhttp://members.driverguide.com/
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-7 14:18 | 显示全部楼层
首先是常见品牌的主流民用系列:% N8 U/ n0 k, r7 j( T
; J1 Q  B5 \+ k! b7 c
Creative
! X* D) g# V. r6 ]: a0 C* ~1 z8 z! \) u0 e, T2 B+ \; W
& e! X( J8 w! w
X-FI
3 _/ `% W1 I* S: G7 G" E, d9 Z+ N2 K" Q% X
支持 OpenAL 的 Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic、Platinum、Fatal1ty 及 Elite Pro 的驱动程序(版本:2.09.0007)
% d" d1 Q7 T) u0 f
+ p! _1 n) K6 Q  Thttp://ccfiles.creative.com/manu ... RV_LB_2_09_0007.exe, H; L# _* B, w3 U

- V  i3 [" F( U: Y. t* c1 t$ N0 K3 @# T/ |/ C
AUDIGY
) ^; C4 x# R$ a+ e- e
. P/ \4 R8 G& `* O7 k) U' ICreative Sound Blaster Audigy、Audigy 2 系列和 Audigy 4 系列驱动程序(版本:02.09.0016)) T0 p. `! k. b3 I

$ s# m1 p* }; x, z2 p# e# C& uhttp://ccfiles.creative.com/manu ... P2_LB_2_09_0016.exe
  r  b1 U  b: T& V: z, B' K. b" R# w

2 J9 n5 D, a2 \% u5 h3 }& s5 RLIVE!24BIT & AUDIGY LS6 e$ ~2 U  W1 |/ n, j9 L9 `' ]

% Q! f: l1 a7 l6 VCreative Sound Blaster Live! 24-bit 与 Sound Blaster Audigy LS 驱动程序 第 1.04.0055 版, r# ?& q+ _4 o; y

, c+ k( q" U" Fhttp://ccfiles.creative.com/manu ... 64_LB_1_04_0055.exe) i; |4 s' v8 e( K1 ~

  I9 R' z( C6 ~/ X0 ^7 b- W
" [: P9 `; h8 {1 R1 b- N2 ~+ T0 qKX1 T: H; u0 m+ T; c

2 _5 @4 N, ^6 bREV:3538j-full. |  Y" m& a8 X/ U) t; w0 H( c- R6 G

& k8 O. T3 v( [http://download.kxproject.lugoso ... xdrv3538j-full_.exe
+ v; a& |8 o; y. v1 B# i/ I" y/ h+ }6 a" ^) M3 A! o" J, K5 b" z/ l

( ?2 J3 Q  V, V, o! u- E7 m/ t
7 Y1 C2 V/ L7 F& m' C  _* ]$ f. N: X' F( I0 b: y% C
TerraTec, ?% v& T5 I- D4 i, z; _( P
6 ]$ j0 C4 r3 A. x  A% g8 x$ p
% X: J+ S3 b+ K$ G
2 T% a# \5 D; m/ ~9 B! Q) v0 {
DMX 6fire Basic / 6fire LT / 6fire 24/96; y, F8 w/ x& N: e7 B6 H
, }% ^" k3 y# V2 W3 ]+ V
http://www.terratec.com.tw/downl ... pp_Drv_WDM_5.40.exe5 p  e& r+ I2 m7 X5 j; n4 {
& S2 a5 o3 r% T6 F: U3 f
" l- f# t) t3 u4 F& D/ b
DMX Xfire1024( Y( k$ B* R- _* f- F, u

# ?) E: A2 ?: C$ u* k1 ihttp://www.terratec.com.tw/downl ... ll_5.12.01.3057.exe1 C7 A/ m+ Q3 x1 f7 t, W3 d

9 A3 _8 l7 v+ B. U6 G7 M* i  e
3 M7 X0 K5 L1 ]6 ^3 @0 J% WSixPack 5.1+
" g9 M" B2 P+ T3 }6 A+ K9 a4 I+ v8 G" R
http://www.terratec.com.tw/downl ... ll_5.12.01.3057.exe! Z. q4 L& R% l+ l
2 A9 B3 O# o; A! V
5 G0 ~) Y; S8 _- X6 y  K" b
Aureon 7.1 Explorer$ L2 j( z4 E. x5 L  e/ s$ c

4 e% ]$ ]+ X, H8 b: e. o, dhttp://www.terratec.com.tw/downl ... 71ExplorerV500b.rar. F$ U- {9 R; w2 i. {% J
" F/ h1 |: {5 f6 T. P
: @  b# v2 O# t6 a
Aureon 5.1 Fun
9 t* b( Z% i5 l
+ m; l9 [  ^0 q: u: Lhttp://www.terratec.com.tw/downl ... 0_XP_5.12.1.646.exe
; {8 T4 d& J* S( T* f2 @0 t& t6 C$ ~' K6 \! D0 d- s, X

* Q! F2 K8 W0 {. n5 e& T) M# Z; {! sAureon 7.1 Space / 5.1 Sky
( i; l$ I5 F/ I0 M/ t7 i8 T/ O: [2 `. Z
http://www.terratec.com.tw/downl ... e_App_Drv_5.19d.exe
3 n+ j" _  y+ l! ]3 d) {4 z% x5 f3 d4 k1 G- x: ?8 p7 L

% ?7 [7 f" \8 s" ~9 u* q* }Aureon 7.1 Universe : p% r6 p3 m: c5 H0 z% i
! o6 _3 d  v# R. ]) K
http://www.terratec.com.tw/downl ... v_2000_XP_5.20d.exe# V) F  C) X  a: g* A+ E+ \2 C

! ^; j! L& K) G$ ?0 L: h% H! n+ e: j# w  S. f* _6 p' ?
Aureon Xfire 1723& u; x/ b9 P6 Q4 U

0 ]- Z5 W: u  M& |- I! thttp://www.terratec.com.tw/downl ... nXfire1723V500b.rar8 ?, Z9 c  M2 P, ?3 j8 Y. T

$ j, Y; O; o7 K# G. g
. Z1 F9 y& J, d: i' A" s  B/ z
6 ]' Q8 i% {; [# P! U4 V- L2 F. S5 {% P& b! ^6 R& h
M-AUDIO
+ m, S& g/ d# Q- h: b# {2 J; ]6 B* G; ]- i& j

2 S3 `( o( V& n; @6 A, e/ f* m- y4 Q' T. }4 Q
Revolution 5.1 FOR XP329 N/ n3 S1 `4 d, z+ R' a

7 L% T* Q$ {6 V% l1 bhttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=453&dl=yes
) Z. a: ~- `  V1 I8 Z: z3 z( H  ^. q4 M$ i7 y
Revolution 5.1 FOR XP64
  b1 K6 k# R3 W9 e7 S" q# v' d
) f2 w: `& Y* d5 W6 thttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=566&dl=yes. A" x1 I0 L) s& }

( H2 Y- v8 X1 S0 z# o$ K! r* u) G. P$ l/ O" e# M
Revolution 7.1 FOR XP32
! V  N2 ^2 k9 g; q' K
0 p6 X$ _, G; q- `( I8 G- Whttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=394&dl=yes
2 g1 j* C6 E8 x- [0 B+ ^; M" c1 N9 |1 P' r" {9 T: F+ B0 [
Revolution 7.1 FOR XP64% _" S7 `3 E; V' {! d

6 L* ~5 q7 [: ?( w+ phttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=565&dl=yes: U) a- M& S# U/ k8 P$ F* V& `
: x2 Z3 P2 B6 x
* m6 q( ^# W6 s3 }; v

" o$ W; }6 ]+ h2 R5 G, T$ `* t5 M1 D: Y/ z$ a5 _) S
Turtle Beach; z2 K3 H" U8 n; L& O, r, `
% ]( B& E  s5 \. u5 E
0 }! u2 [! {+ _& U1 W* I$ s1 v: y
Santa Cruz
6 Y# v' p, A$ ]8 B
" i) Q) X" Q1 A3 o" R6 ]ftp://ftp.voyetra.com/pub/tbs/santacru/sc_4193.exe
) _$ j& @3 {2 e
* T+ T7 a6 g; |: i7 KMontego DDL
9 I( A" n8 c, ]
. @! i$ l& y" N5 b# tftp://ftp.voyetra.com/pub/tbs/mtgoddl/mtgoddl1.exe
' @/ n  z' a7 G5 i3 ~! G4 j& P+ \, T: F, S; F" Y6 [
' F9 w5 ~+ u* C; \
4 N" u* y5 X0 a0 b# G1 i) Q3 Z
Hercules7 ]! E: z2 b# G" i0 p+ u7 N+ q
0 Y" w& ~3 O; N* O) _. z* f, b
/ M& v: D+ d! J" l3 Q/ A
Fortissimo II/Fortissimo III+ U# H: U7 u) f, F: S! p

  z/ s4 R8 F  j3 E# S' z3 C' ^http://ftp.guillemot.com/sound/e ... d_Cards/CSCv609.exe
$ S5 ?7 q% R3 Y: b
/ y+ G/ S5 ]9 D0 c% q3 G% MFortissimo IV* U  A7 `3 L4 n7 A
( J/ Q( v# R& J7 A  l8 M
ftp://ftp.guillemot.com/sound/exe/FORTI4/GSF4_1.00.zip& q& F% q7 K4 W1 f% x9 V; ]3 G" }

: H# r5 B% V$ e' M# s2 ~! s
9 \# v5 R6 O) `& J+ s: }! o" I
2 l9 ~  F* p0 q. I0 k5 I/ p
9 {3 F3 z3 u. WVIA6 F' R  c% k) S, y
- n) R. b" z0 G8 F" H

1 t5 h- E4 y2 H6 S5 O, \3 n1 ^* t- O2 h
VIA ENVY24(MT/DT/GT/PT/HT/HT-S)系列声卡驱动FOR XP,适用于奥王,安桥以及乐之帮等基于公板驱动的声卡:
; [0 p7 p2 D+ {, Y4 X( U: g5 Q  N. f* ?" B% ^6 x
http://www.viaarena.com/Driver/envy24_family_drivers_v500b.zip
$ I. Q+ y) h8 }/ R9 k9 B
3 S$ ?1 ^* `4 T" L; v
  E5 }, O; O4 ~+ O% ~" H; v
$ ^) ?: }7 N. ^8 ~4 {) M
; t# @# W/ r' R9 d: _C-MEDIA
" z9 ?% B, y' |5 w) v& [. [+ ~; f2 H9 @1 }  e$ v# r/ h
+ e0 G; ~! @( @
C-MEDIA系列公板驱动下载页:
) H! F: _) Y+ R* l
6 }& O" v  f; a( r& rhttp://drivers.mydrivers.com/search/601/243.shtml
0 G, D. ~9 R& W7 N' i9 I8 M) _& f8 J$ ~, h0 _4 ]
; {7 b1 k/ U* w, s! F
- w3 b6 ^+ o0 y
ForteMedia' s( u$ C; [/ O$ _0 Z

, w- S1 u& m% p3 R! N6 Z
, F" m/ j+ H- S  x( ?FM801公板驱动下载页+ t2 {; g2 }8 A  M
% f) a3 t) M( r: e3 ]5 i
http://drivers.mydrivers.com/search/601/1094.shtml
# R1 N9 \. B! y' u  t) Y4 P2 o/ ?+ b' N4 i

/ E0 y: P% g0 i) T# }* V
. J+ ^. B7 R7 {8 J  Q& B8 dYAMAHA+ S3 K0 d/ w. S# H/ X% c: h

; D. M/ Y# _4 s$ S* W& J9 t1 z, {8 @8 v
YAMAHA系列公板驱动下载页:
- `/ n# ^# D0 p% m1 x
* D$ J5 U+ A1 C. B9 B4 j- W: [+ chttp://drivers.mydrivers.com/search/601/1070.shtml
0 c1 K6 }$ a+ q- I$ _% d' X9 x$ Y6 R" ?& U' c3 E. P

2 |, c4 x2 C' C* J- q6 W# d* O* a$ x9 B
DIAMOND
0 s2 \4 z/ f' n" {1 f& x
# c: n2 v$ d' R/ n* x
3 [  B; V8 A) P4 m. p7 v" G1 NDIAMOND系列驱动下载页:
9 [" X0 z. {0 i/ x. l$ S
; V/ F! z4 n' o9 r: W9 D6 C& nhttp://drivers.mydrivers.com/search/601/310.shtml" o$ T" H, l4 u! N4 x, x, \* r
$ \9 K" @5 n# Z0 J! o: z

! a; `1 w* V& k0 ]) B7 E( n- O: L1 ~& u+ }( o: R% a. k$ }' t
Philips
( L8 K6 q5 Z7 c+ f( n2 P' I5 A! z
+ \" |& K3 D. k4 J- K8 V
0 r8 o* L3 ~) c! OPhilips系列驱动下载页:3 h, k6 R4 {0 A- v; S  a

2 x6 }9 }: {% T$ [& R1 [http://drivers.mydrivers.com/search/601/749.shtml' n& A; l7 c- J, y, J4 w7 z* {

  B$ s$ K1 J2 k4 \8 s
: f/ j: w, |/ |% d' r1 p7 o& S+ P. E, j& J( I3 r5 j$ Q- X
CarrusLogic
! S% y9 z  M# ]' N3 {! I) }3 ]! T  Q

) ?0 V- s- }2 O4 k5 V; ZCarrusLogic(水晶)系列驱动下载页:  h( u; z, ^" \) \6 q0 \
8 Z1 k  t+ P5 G& {
http://drivers.mydrivers.com/search/601/236.shtml7 L# g* X( C3 H* q
- ?6 i* E. z8 U* m+ L
[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-10 02:05 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-7 14:23 | 显示全部楼层
主流专业声卡系列:
8 I+ w5 n  e; {  o0 z, L
2 g/ w$ i4 S  P6 x% [$ ]1 y+ `6 R+ V0 w6 f
M-AUDIO. X% X8 ?& H( l6 B# x3 A) ^
! u- w) V) y# E2 K
  Z) s0 |6 e% b
DELTA系列(含AP2496/AP192) FOR XP32
( N3 B, L8 I! S8 ~( g
- ?  h* l" [+ mhttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=736&dl=yes- |% E( B1 }8 R: T/ K
  M& Z' N. y. T3 S% N
DELTA系列(含AP2496/AP192) FOR XP64) f- B6 c+ R1 l1 b6 c' @- u

8 e$ x; }- x) S9 V$ ihttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=492&dl=yes
) J4 Z# ?3 J% G  k& V  h& U1 D" F/ W- m0 H3 B
FireWire系列(FireWire 410, FireWire Audiophile, Firewire 1814, FireWire Solo, Ozonic, ProjectMix I/O, NRV10) FOR XP323 H% O1 t+ k$ S" T. R1 q! D

/ U; u2 i) x; {$ f- `http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=760&dl=yes1 K6 f/ ]  [. h% r7 a  g! G$ \2 `
2 t5 y* L* j9 @
FireWire系列(FireWire 410, FireWire Audiophile, Firewire 1814, FireWire Solo, Ozonic, ProjectMix I/O, NRV10) FOR XP64
$ M  C1 D5 V4 C5 ~( M* I. u4 ~  J) Z0 v7 ]
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=486&dl=yes( Z% J, E1 D" {0 R. s
- L. M; a: G$ C4 v) e+ R
9 _  ^5 p: b$ P3 {( k
) J6 x: q1 s6 X  {6 z2 b

& Q6 {1 I- w# M; G- KTerraTec  f& K1 S& Z1 C
+ K" L) ~) ~, Y' n+ }

! m* i1 D* E% ^8 ~& N, I. ?PHASE 22
: t; s' \( @, H8 T( q; D" ~+ T
1 T$ T" M3 V% |4 T4 zhttp://www.terratec.com.tw/downl ... 0_XP_XPx64_5.24.exe% G& T0 O% J( }  W  y% `

, q$ _  @4 ]- }& j5 i' g% o- W3 o! r7 `0 f% Y! @4 L& U( @
PHASE 248 e. r. w" X' c7 ~# G+ R0 h

* C3 ?- g2 z: u  ^5 p1 v+ A3 {0 ~http://www.terratec.com.tw/downl ... Drv_XPSP1_1.19l.exe" e- R6 a4 k& B: l) }

/ t* R" Z& f) i- r
) I1 [$ }% \5 B8 F+ A3 PPHASE 88, L: b0 T8 z6 W- l
3 c! H6 i) Q# F7 t/ {
http://www.terratec.com.tw/downl ... p_Drv_WDM_5.44b.exe8 a- i8 L9 u) ?. G, |. g

1 Z2 t9 w0 U4 [  `" o6 A3 E! ?/ R& C2 r& u# I. f
EWX 24/96
* ?  [6 |# K5 g& ~# T! M0 N5 S- p2 `/ s: _5 q7 e9 E8 p+ V( q
http://www.terratec.com.tw/downl ... pp_Drv_WDM_5.40.exe
+ O0 a* K9 z& o, \8 a- u0 h) P+ {. P: y$ `/ f" h+ X
2 t# A6 S+ I) N" V

: _' h4 R2 F9 g) Y# N, YECHO
- _* d. P" q3 \, u5 Y& x: O/ }( C! T3 c& y- E& ^: W/ s

6 i0 j6 @5 c$ n+ E5 T; }Layla24, Mona, Gina24, Mia, MiaMIDI( o6 d9 w8 w% X5 D" }  Z5 x

3 g$ C# H7 k  @$ Dhttp://www.echoaudio.com/downloa ... cho24Setup_6.14.exe
& R1 g. L7 z( g' e. D& l9 h
6 l- y* D5 P0 W" T" R
+ J- f' f- L& Z# AIndigo, Indigo io, Indigo dj
7 ?' [  `. _' f% J/ f1 A, _. k' v
+ s; Q8 {& P7 o2 k% ^5 D  Ghttp://www.echoaudio.com/downloa ... ndigoSetup_6.14.exe
/ R0 Z& r& W9 h% E  T1 b3 ~# ~% z* ^% x5 l3 Q

! x5 r) T$ f+ q9 o9 VLayla3G & Gina3G" H7 |% m( d8 G* {" w' ^- c

: M& s* q; }8 m8 y9 `http://www.echoaudio.com/downloa ... cho3GSetup_6.14.exe9 _/ u1 I" W+ a2 F, q/ ?) W, u: l& y- e* X

8 {# H, ~* L; y. P+ C0 }" S+ A' A8 k8 ~7 g  ?

: M6 b# F- T9 O# ~E-MU
) Q5 y% I9 |4 t% r6 [% H% v' ?/ B$ {

3 T5 p4 y0 f- {7 V0404/1212M/1820/1820M
- G1 D/ l4 O2 H$ l! q* ?& _
' S6 l7 `& y; \  ^DRIVER部分3 D' S6 T& ~* j, W
http://www.emu.com/support/files ... CDrv_L6_1_82_01.exe& w8 j3 v  ?' h: e, f2 |

; R# Z% Z# J3 u4 I2 [5 D3 [2 HApplication部分* Q. [" F& @9 Q% o2 I
http://www.emu.com/support/files ... CApp_L6_1_81_06.exe
* g8 F- R1 d) [& }% B9 K$ P5 Z$ g% r5 ]7 H) G; Z
APS驱动/软件
2 ]: [8 B( R9 |0 q  Q: Vhttp://www.emu.com/support/files ... =654&Platform=1! z7 Z9 x3 ]" y5 W9 u, H

- s! o0 m; D1 M5 \+ i& g7 {& Q0 |; a* A& A( |4 V/ W: ~& p

% ~: Y/ K0 _6 \- r) _" o% ~- {; bRME9 w0 O4 ]  Z. H( B$ F4 v4 P! [* f
' t- }8 D: _: j0 I* v' `. j% v7 s) G
' ?* q2 S& K! D( u+ \8 A3 @
Fireface 400 / 800
1 y' H+ D8 ^* }; g  e+ q; z) z+ o  P& t
http://www.rme-audio.com/download/w2fire_2571.zip8 j# l5 q3 L; i/ I5 o
0 U( Q: N# t' r# r& Z6 R5 b  g0 _

2 P& Y& u# x" i3 P3 [# qHDSP 9632
) f0 @1 E7 ~" R* D( K* F& [
3 K3 X" S3 _  [) q: o# Phttp://www.rme-audio.com/download/w2dsp_294.zip0 ^9 l+ C1 L& U( n' O
8 |  @/ p( S+ f! g- Y3 W) q- A# P
$ B7 T; i1 S6 @! ^- }. b7 G
Digi 96/8 SERIES( M8 x1 l2 N7 y9 Z

$ L6 {/ \" c0 ^# _2 ]8 ehttp://www.rme-audio.com/download/w2k_211.zip
  A6 f- m- G$ J; D' z7 i; h8 x0 ]& \$ k  u

( p# X: E; _: V5 |; x4 l" d
7 G0 w) {0 L# A) O1 \* g
/ V5 _& y$ P! }" I$ WDigital Audio Labs
. I) W5 l" k* t9 C1 Y2 P6 d/ g3 {- r$ K* T% R' l3 r( [/ M

3 C$ `* |2 W# vCARD DELUXE
0 m0 {: P; U9 V9 l3 ~; p$ i
$ W& m% F- K+ ~8 V# _http://digitalaudio.com/DIGITALA ... /cdlx-5.10.3513.exe9 F) e* Z: W% T* S7 p; i* Q

% x% d7 l* }$ _) s8 {$ g
9 k. _" M4 I8 n' K1 L7 h1 i
, K* O- o4 {$ u* |# b4 W* u2 y1 @6 y, z
Lynx Studio Technology
& X1 x8 z( X0 ^$ {% E8 M
+ B4 x/ L  x/ }: H& s+ K3 @% K# Y, r$ F7 a' m
LYNX ONE" }+ K+ X+ Q$ Z- h' \# n
; l7 P, u) a% K) l
http://www.lynxstudio.com/drivers/Setup024m.exe
" @+ T% l7 P- Z. x) M+ Y
. D' F8 A- D" v% n
+ z  x* |: s5 g( _LynxTWO™/Lynx L22™/Lynx AES16™) `  {+ Q$ h! z& M" @
( Y* r* ]$ ?5 V
http://www.lynxstudio.com/drivers/L2WDM013n.exe
* A- Q6 g1 q* ^- i. M1 w8 @
) ^3 ^6 I: |. ]+ b! S; `; }# q: v
8 k: k* S$ f3 A) S% ^" c1 {  B+ F
Marian
0 o$ X1 v8 d" Y3 w# v- z. n) P: G4 F9 O3 M# V6 ?2 H

5 |, ?0 d: x. A5 rMarc 2, L& a4 m/ f1 d( S+ ^4 y  E
4 W% N( W  N) ~/ r$ I6 x
http://www.marian.de/files/marc2/w2k/m2-nt5-en-306.zip$ x# k- ^, q# m

8 l- L" T" O; S/ ?5 n' T$ B$ x. x% w
1 S* p& @+ h( A' cMarc 2 Pro " F( f7 X9 u8 R; C9 Z6 |

1 A6 n6 Y0 E8 B8 Zhttp://www.marian.de/files/marc2p/w2k/m2p-nt5-us-114.zip
1 \! B9 {% b1 o# K6 f
# R% Z1 T, c. u: ^! {% MTrace PRO
  e# T0 a1 |4 e
. U- q! @1 u+ e$ M; u) F* ghttp://www.marian.de/files/trace_pro/trpr-nt5-en-105.zip' K; S5 Y- [1 q1 b# B

/ i  d/ ^. |* B6 H
( Z9 p8 T# ]# O  P1 F( Q2 |8 P9 I2 Q# Q# S' A' h) p
Digidesign1 c. B0 @5 `) w
8 ^1 K) ]3 a3 `! w! a
; G9 J5 {7 k# D% [( e( m' Q
AudioMedia III
3 Y% P& n$ S" @+ @
( d+ C+ Y9 ], \, t* v! f% e6 P. DWAVE版本
2 ?9 K0 u1 j! G: uhttp://akdownload.digidesign.com ... v/wavedriver611.zip
3 W4 T: A$ y, N; L1 \( t- ~- B4 t8 ^
ASIO版本; `- w: m4 i) `% [
http://akdownload.digidesign.com ... ws/asio/asio611.zip
5 O6 D$ z( P! Q( o
) f& K( j3 T$ C, _0 e# {" r. N
1 `6 O+ [: Q* T  `5 }$ Z( F* ~$ r7 f6 Q. o- U% J2 q7 v+ b. P
Emagic
# q5 ~9 m  f) z1 M9 p! `' O& l" W" d4 d) v4 I

. l6 [) z% r$ ]Audiowerk系列声卡驱动
4 B6 I5 i( t: J4 X3 v! i- S5 Q4 E$ d
http://download.info.apple.com/A ... iver_Files/Windows/
+ x# I0 ]; V1 e6 t' ~
8 K8 X* u+ s7 ]) U; P[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-22 18:18 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:34 | 显示全部楼层
首长厚道。。# B7 F3 _" h% G

* V* {: E5 d* G; Y7 V! i呼吁酷版点亮
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:35 | 显示全部楼层
支持点靓:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:44 | 显示全部楼层
版主;    辛苦了.           路过;   帮顶.          下载;    备份中.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 17:43 | 显示全部楼层
呵呵,不错不错啊:lol: :lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 18:02 | 显示全部楼层
好贴啊,辛苦了
6 G; w' j# Z9 H$ b:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 19:30 | 显示全部楼层
:wacko: 只能佩服+协助了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-8 12:44 | 显示全部楼层
chairmanai 辛苦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-8 18:11 | 显示全部楼层
这个一定要支持的。能配上些介绍就更好了,如哪个版本的驱动兼容性好。或者音质比较强,让我们这些菜鸟学习学习阿
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-8 19:17 | 显示全部楼层
原帖由 bluetiger 于 2006-11-8 06:11 PM 发表4 ]3 S+ y' x6 [. E9 Q6 O
这个一定要支持的。能配上些介绍就更好了,如哪个版本的驱动兼容性好。或者音质比较强,让我们这些菜鸟学习学习阿
: I4 A6 P5 r# z; [- u* z" a
0 z2 y7 k+ n$ ?6 v+ y! p* {1 ]2 Q8 w
这个很难做到的,毕竟我也没有这么多的时间和金钱去尝试所有的声卡;不过到是欢迎各位朋友跟贴分享对各款驱动版本的使用经验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-9 08:51 | 显示全部楼层
oti611 for win2k

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-9 19:35 | 显示全部楼层
好贴,版主为大家做了件大好事,辛苦辛苦
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-10 02:10 | 显示全部楼层
貌似不少人在找M-AUDIO的64bit驱动,故特此加入。9 v/ O! H- c+ g' o' r

! V  [8 x6 z7 q9 K$ f+ ]8 vBTW:M-AUDIO的64bit驱动为BEAT版本
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-10 15:23 | 显示全部楼层
好贴呀!  `8 n5 f- v5 g7 y) h
C版辛苦啦!# ~5 d: D' V* ?) q0 v! U3 t' Z' S
顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-11 00:11 | 显示全部楼层

楼主好人

这么经典的帖子一定顶上去啊 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-11 09:35 | 显示全部楼层
这个要顶:huh:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-12 18:29 | 显示全部楼层
:lol: 好事, LZ 辛苦~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-13 13:09 | 显示全部楼层
好贴一定要顶,感谢感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|网站地图|小黑屋| ( 粤ICP备13038377号-1 )

GMT+8, 2018-10-21 21:10

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 POPPUR.

快速回复 返回顶部 返回列表