POPPUR爱换

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

搜索
查看: 92688|回复: 57

PCINLIFE声卡驱动大汇总!

  [复制链接]
发表于 2006-11-7 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了方便众多网友查找,我特地花时间搜集了一下现在的主流民用/专业声卡的最新驱动并在这里进行汇总。如无特别注明,驱动对应XP系统。下载中如果有什么驱动连接失效或者错误的话请跟贴说明,并附上驱动连接地址,我好修改。0 {$ R& R# X% l! K, s
* l" v, g( t* m7 J8 E" C# w
本帖子将长期更新,如果有什么新的驱动发布也请各位朋友跟贴告知附上连接,谢谢, {8 M6 T; H' p) M$ d/ W

8 Y& ~' V( T6 o$ L# T/ ~[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-7 14:39 编辑 ]
发表于 2007-1-2 13:02 | 显示全部楼层
awe64, es1370
' l8 M( X3 y% W6 A: m/ {& n& q1 z6 |: O
http://members.driverguide.com/
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-7 14:18 | 显示全部楼层
首先是常见品牌的主流民用系列:1 W  W- d  T! X' m. ]0 ]

0 Q& h  g$ x) B4 ^! bCreative
- M4 r3 z% B5 n2 h7 i. t- J6 P; Q2 U: @& Y! ~
" T: i# l% K( ~& o, b' Z! X; T  s
X-FI( o/ t( t- A- y. v3 e

0 P7 \! i/ E, c7 u+ s支持 OpenAL 的 Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic、Platinum、Fatal1ty 及 Elite Pro 的驱动程序(版本:2.09.0007)
. j! o, Z4 q# Z* o& M* n' u- ^! N- l/ z: W$ W. g" p: x
http://ccfiles.creative.com/manu ... RV_LB_2_09_0007.exe" C4 ^8 k% P& w2 h, p3 D' i/ s

& O* ?8 F* m& t8 Q# i
3 g! j; ?# C, i! uAUDIGY
( c5 |3 L- |/ C& O" |2 ?9 H+ i. Y' R  K; C& y% x
Creative Sound Blaster Audigy、Audigy 2 系列和 Audigy 4 系列驱动程序(版本:02.09.0016). A! ~' I1 e/ r7 v# z* U$ C
2 {5 q2 y, [* j6 g
http://ccfiles.creative.com/manu ... P2_LB_2_09_0016.exe. v) [, V0 U" J& N- A. f8 z
, J# j( V  N8 Y5 r* q7 D0 V

- w& Y8 v7 F3 P* {  aLIVE!24BIT & AUDIGY LS
4 N* ]8 p- |9 p1 [- Y4 H. t  U/ u) ]% g9 `$ W. }( ]
Creative Sound Blaster Live! 24-bit 与 Sound Blaster Audigy LS 驱动程序 第 1.04.0055 版
9 }. o/ w6 @- o) A4 V
; A) W4 ~& m2 V) Y7 n- m3 `http://ccfiles.creative.com/manu ... 64_LB_1_04_0055.exe
+ n3 ?& D/ _3 E4 q5 X# N2 L5 `  }+ Q  q, S" A2 g
2 c/ Q0 i& r$ M0 o4 M
KX6 G) p: m# h7 \* D9 f6 T" g

' s* h' w/ t- pREV:3538j-full) [2 g8 E9 Z1 |8 s6 O, H: b
- ]3 S2 o+ W1 P2 d5 s
http://download.kxproject.lugoso ... xdrv3538j-full_.exe6 o1 z4 S- I# ?

. P6 u$ S- E- f9 G! j7 f+ K& h% \+ g: n4 ^1 L' D/ a: A
* V' B; k/ Y7 v5 e! M
" p1 ^& P2 k8 V3 v2 l/ u# e% g
TerraTec
6 S1 N0 j! J3 [+ p' C6 z  x. Z9 e" W4 C/ \( B8 ^
, ^& H2 K* C7 |" m" G' u, u
* D! k2 o5 W8 t: v
DMX 6fire Basic / 6fire LT / 6fire 24/96
/ n( t8 z+ M4 c9 L% i' e
. }0 r& ^6 I! ~; o( L) zhttp://www.terratec.com.tw/downl ... pp_Drv_WDM_5.40.exe
: T) c5 v+ k$ Q, ]" P* I; f9 v0 i, |( X3 A, R, N- j
- s+ B# d3 K$ `/ ~, f1 t6 |# _# p6 |
DMX Xfire1024/ j8 k- P8 |9 i  Q

) ?9 x; y0 @5 @7 j" Zhttp://www.terratec.com.tw/downl ... ll_5.12.01.3057.exe
, V. p4 e3 l* {! k6 o5 {8 `# D- T6 ~3 h- Y" V/ p6 V5 Y9 G( ^9 F

7 Y4 E, c$ p4 o; t3 o" Y6 x# a0 ASixPack 5.1+2 V& ^4 j! n$ F* _( R3 D7 P

" i* a0 }4 |- h4 S1 ihttp://www.terratec.com.tw/downl ... ll_5.12.01.3057.exe4 j2 V& E4 Q0 t$ {3 K. J
. V1 ^5 S% _8 E4 }  K* r; V

# M3 l7 C: L2 ^" a6 H% |/ oAureon 7.1 Explorer
! {  v$ E- ^& A1 F3 B8 I
+ Y/ J3 y% l* [# F4 e' r0 u3 xhttp://www.terratec.com.tw/downl ... 71ExplorerV500b.rar9 _2 S4 l" j2 T, D+ t
5 q, `# |* z7 c3 ?! t7 u) K- q

- }" i  u3 h' P( W+ z) T# mAureon 5.1 Fun
" B% h& a. [) m; p
2 u$ D2 i# M" h7 K; m5 l0 [4 p" ]http://www.terratec.com.tw/downl ... 0_XP_5.12.1.646.exe
& b, Y# y# ~  \, Z& `8 W
# [1 `9 Z6 S% W' O
) c, k" j1 P2 `7 c) S8 A# Z( R- GAureon 7.1 Space / 5.1 Sky 0 K1 D- M& [1 L+ H4 b' I( S
" w  t9 W/ ]' B2 R5 w
http://www.terratec.com.tw/downl ... e_App_Drv_5.19d.exe2 N) M7 O" C: W3 p& Z# N7 y' J; O# k

, U# e2 j# O4 o0 Q$ R6 O/ t  q' G5 m" O/ W/ ~; f
Aureon 7.1 Universe
" i: n& m: P; E, A5 y* V' n
- {! Z, o+ F( c( v1 J) f6 ghttp://www.terratec.com.tw/downl ... v_2000_XP_5.20d.exe
3 c" M) \, S7 J% w, C  C8 `
% ^; o! V2 m! M0 H! \' B# L  D4 d+ k; C) A' ^
Aureon Xfire 1723
( N- B1 r+ c9 n; X5 D/ \+ y, Q: F+ |! O$ x
http://www.terratec.com.tw/downl ... nXfire1723V500b.rar; B/ G1 X4 J5 z9 G5 X) d

0 i* `) ?; I) r& H% W7 y! Y# ]2 c* Y4 p; T9 j

5 h- n9 w; D5 |( F! o, G/ h0 V
) y- M9 [4 n0 |, |' g% fM-AUDIO/ _2 Z0 e  K" e$ ~, @. f
) r' j. H' M1 C7 r' s

$ g0 G* d$ V& P& @% ?
( K6 Y/ T& f/ G' rRevolution 5.1 FOR XP32
/ Z8 h% p1 L9 r% ?1 o. F$ r7 d- u1 r. k; Z
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=453&dl=yes* D, o" x) H3 c9 H
! h0 m$ h4 k- A  ]* {* D' I( Y/ Y7 r
Revolution 5.1 FOR XP64
) c1 O# B+ b  m% M( f* M* ^1 c  F1 X9 T; n3 C& H, B
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=566&dl=yes) w7 y. {; q' M* x$ ^# E0 z

0 L, s# ~7 ]! G0 E6 h( M7 s3 x4 E' h0 k; w7 f2 L1 U6 M( A
Revolution 7.1 FOR XP321 v6 e( @5 r: Q/ H! f

! H- T' Z7 ^9 Z  [, U/ Fhttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=394&dl=yes1 }% z8 ~* [5 |( T% b/ A- b

$ {6 T: q3 Z$ R& t, \  S" q* ]  tRevolution 7.1 FOR XP64
  u0 X1 O; `# H* f8 D
% M) w& y% [) s5 N+ c5 v# Thttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=565&dl=yes& I  |9 x) x  D4 @, |4 P: f% P

, J; C7 ~$ U& d9 t! [; M/ J' d: G
, [( ]+ _/ `( w( r7 A6 ~
# u. l  v3 j. u
Turtle Beach
2 ]+ N  L8 q5 t/ `: v; l# C , N( s# g8 p9 _+ ~
: `" w3 R. k9 e% A: ~* O
Santa Cruz# l2 J2 G+ z& }
& S( `# V0 N8 I+ {: c# a1 f
ftp://ftp.voyetra.com/pub/tbs/santacru/sc_4193.exe
! R% |/ t, o5 q, G" |; {- y, }* n, {, I% S4 c/ b  e+ T& }2 g+ l
Montego DDL
" X; N3 g' s6 d6 ]' }; l+ ~$ z2 H% @; r) q! S* z  P% g" z% v
ftp://ftp.voyetra.com/pub/tbs/mtgoddl/mtgoddl1.exe; W2 U; E/ X" q, e& I: Y9 t3 \, w" T

* V5 o/ v# g( L. h7 M5 a
4 M1 N- ]9 s% q" J  E/ o
* D* x3 B2 D/ A/ }& GHercules
5 `8 P; p* y1 ^2 a3 q! A
) E+ Z$ n# n7 Q$ F
) t5 z% ?) T6 zFortissimo II/Fortissimo III& c7 t, ]/ `" \% v* _

. N* N5 ^% n" k* m! whttp://ftp.guillemot.com/sound/e ... d_Cards/CSCv609.exe
) `  u& [; e0 g  _. ^$ ]! B( [, u3 S: u- @6 ~- M/ }. c2 i
Fortissimo IV
4 |" F+ {: q: r, a  W  e3 {' S6 |& q: [: y; W0 N
ftp://ftp.guillemot.com/sound/exe/FORTI4/GSF4_1.00.zip
1 ]3 N; d, \' B+ [- N* N7 p2 h  i9 p6 \# f# {
/ [8 b5 ]7 j8 J: Y+ ~2 D
' P# ~! j4 j! g

" P0 X; S8 ~$ w! \VIA2 |: K- J& [3 Y

" E4 y4 {% n0 x6 P% u/ ^( ]; g5 O, W1 N7 }) G
' u& |  \, [8 N% q2 G5 P- N
VIA ENVY24(MT/DT/GT/PT/HT/HT-S)系列声卡驱动FOR XP,适用于奥王,安桥以及乐之帮等基于公板驱动的声卡:% b, D6 o. @. q
( v; u, `+ R/ m/ g2 Q
http://www.viaarena.com/Driver/envy24_family_drivers_v500b.zip
7 W1 N  ~2 H& c6 \, }0 X
$ A. V% m% g8 Z# ]: q$ {& F7 I# o" T5 O% h- F4 t2 U+ F

8 Z: T7 r& o  s0 s4 F' ?6 g! q, [+ W( S
C-MEDIA3 O  \: F0 C" b9 a& d
2 z: g( D/ B6 J  p" r
2 ]+ o$ ~3 A8 M) L/ A" D
C-MEDIA系列公板驱动下载页:# S. n6 p! I; S9 ?! v1 F

) v1 r5 f+ f4 u5 whttp://drivers.mydrivers.com/search/601/243.shtml
5 b8 V3 s7 o4 t/ u/ {! j5 H, A1 l, ^3 k4 P) V5 Z( ~$ L% c

8 }2 @. J0 x, y8 L: s) ?5 q! l/ J6 g4 e; D" }) t" m+ ~" w' f
ForteMedia  k" L: z# V5 [- s- L, m7 S
% q* f- ]  W+ `( C$ _: q, ~' V+ N
) r! z1 m! X( x
FM801公板驱动下载页
% B1 Z# ^6 H3 f  D, y
& Q2 @% h+ g3 h0 _7 a9 p4 whttp://drivers.mydrivers.com/search/601/1094.shtml7 Z# b% r  W" K+ ^- R
; b" b5 f  Z  b4 ^) s3 U7 s

/ B4 N* W; d7 U# U6 D8 z: z
  a& y8 s5 o) E* w6 T! DYAMAHA
$ K2 R& n4 Q. _% c: ], }; e/ N. u' s" g# `4 w& o! y4 y

( |% u  b# I$ K. ZYAMAHA系列公板驱动下载页:
6 v! y6 s# F% K0 S5 H  `2 F: D5 J& w
1 s% x9 P# {1 J& y( i) Xhttp://drivers.mydrivers.com/search/601/1070.shtml
/ X8 G6 |6 h& i' y. P( c/ K" D2 v' H6 I9 f, g9 N# d

6 a% Y1 W4 O4 U# d
1 O1 {! Z$ p; M5 \DIAMOND
' f3 f2 v' \. ~' w. {& o
$ @2 \2 d% V* \2 H+ i% h. W; n! r4 X; b& e2 ~
DIAMOND系列驱动下载页:+ B6 V) b  L2 O, v/ P

, ~# I3 ~( D4 T7 ^, Q4 @. e1 Mhttp://drivers.mydrivers.com/search/601/310.shtml8 v: p7 F3 E5 l+ G. {
' B0 J8 H( N. X7 ?, n  V7 r

/ y5 f. H, Y+ k, q: H" D
6 W& L) p( U% P6 W  hPhilips- |/ w4 ^4 J) ?4 ^! x
! t; a: x; Q* S, v" O; E. Z
4 ?7 |* `" _! k1 a. B' m# @- r
Philips系列驱动下载页:
" s( R8 c; J6 ^  f
0 f0 @1 ^! S# Y9 Q. I1 shttp://drivers.mydrivers.com/search/601/749.shtml
& b* N, n5 U: p$ `/ z* s' ~& b+ U7 `
/ Q2 H* m& i+ V. x* s: i; ?; X
4 ~& j' |+ O  h+ W+ k4 n
: l: ~: R  G$ y# C! M  Y: dCarrusLogic
+ E4 ~" Q% b  s( L. z6 l% E: ?/ K; }

. p) Y$ _# C+ x1 G# oCarrusLogic(水晶)系列驱动下载页:
( R7 h3 A( ~# l6 w( y4 f
0 {+ B9 q9 k( ?- khttp://drivers.mydrivers.com/search/601/236.shtml
( s* w7 g/ s  s, q2 R0 W9 r; T3 ^4 d, F& t3 Y0 Z- a3 x
[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-10 02:05 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-7 14:23 | 显示全部楼层
主流专业声卡系列:, B; q% _5 c1 k5 E0 V( M

9 D+ v$ D+ D" B( K* ?( |9 p* v6 v
& c; V" d! i1 J7 E5 \' y6 ]; e5 d0 P" t) KM-AUDIO: {& B* G, ~0 _* l6 X) [' G6 j( t
" {3 J3 N2 J. ?) j/ D2 d: A
$ N( [  a$ R( o* S
DELTA系列(含AP2496/AP192) FOR XP32
& A, D9 ?" r/ S1 R! b4 Y8 _: @, L5 g) E0 n9 M2 t
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=736&dl=yes" Q+ U* V/ Y4 @. V$ _
! R0 q, A) q$ ~. C9 ^
DELTA系列(含AP2496/AP192) FOR XP64, [; b* r! C$ ]
: i, p  u; }# G( i* D& P: x& X
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=492&dl=yes
1 S) J  V3 F- z0 Y: r3 g+ M- N
  Y- `& b0 Z% k! t. H2 i; Q$ _FireWire系列(FireWire 410, FireWire Audiophile, Firewire 1814, FireWire Solo, Ozonic, ProjectMix I/O, NRV10) FOR XP32
6 U9 ~1 [* e, Y  Z6 E2 C' ?
1 Y7 Z& t; I8 g' v  Fhttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=760&dl=yes
! x: @% x  x) F; z6 d1 v! ?+ K$ i- h5 m0 n. I
FireWire系列(FireWire 410, FireWire Audiophile, Firewire 1814, FireWire Solo, Ozonic, ProjectMix I/O, NRV10) FOR XP64
/ v: q2 H6 U9 j) S* \" v4 ]3 o4 U, o  s
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=486&dl=yes9 L9 [$ G$ @9 b) f$ U, j2 b  H

0 T! j3 J  [. E! B% ]# q6 Y) G$ K3 K* n5 J  C) w
$ v: P! A1 V$ l' H

/ b! t; h1 V  g8 D) z% ?* TTerraTec
: Y9 I- i0 B3 A8 h3 U* v* j& W& |! w5 L

1 M; q: _0 o, Q! n! \6 J% HPHASE 22# v; `2 `5 l4 Q% k
$ r3 S) |0 b1 B# X" S3 b$ D( g
http://www.terratec.com.tw/downl ... 0_XP_XPx64_5.24.exe2 V) F7 t' P  U& [. g
  T: f: W) z0 {
, ~3 v$ D+ n# `: h. R6 K; B
PHASE 24
6 g0 l. b: r) k# A/ P3 O: q" H# f+ y& \6 C' ?4 A  N
http://www.terratec.com.tw/downl ... Drv_XPSP1_1.19l.exe
) M4 S. x- H3 u* i, Z$ `
+ ^2 O1 O: f4 |
8 \8 i" i, M2 s: |PHASE 887 a6 w& q! V: P4 [  G( s* \$ u/ a
2 m: k0 d+ `6 _# N* h2 K; |
http://www.terratec.com.tw/downl ... p_Drv_WDM_5.44b.exe# J3 T/ A6 V* r3 o/ q
8 e$ r4 ]/ q6 Q9 {4 H% a" f$ F4 i: ?6 ]

5 p' G5 o- h, j1 DEWX 24/960 @9 C8 W: o, s# j) t$ a
1 V! b6 H$ p) b
http://www.terratec.com.tw/downl ... pp_Drv_WDM_5.40.exe
) K; K# A) C- e: R: n3 a' i
+ I. R# v: ?7 t! R3 f$ d
6 T6 \# n6 j2 e8 W" T" T
, ?; W! W  r: W; _1 ZECHO
- f  Q: ?  y; r6 I+ ^. x5 a+ E/ D  X2 ?
) q, p7 i5 |  z1 ]( Z' d( m% A
Layla24, Mona, Gina24, Mia, MiaMIDI
! k' j( T! z  z# d
# w* `( T1 s8 Z, J6 yhttp://www.echoaudio.com/downloa ... cho24Setup_6.14.exe& l, Z* h) G" a

) ~; _. e5 h; d9 d2 x# r8 e9 Z- |  N5 Z/ f
Indigo, Indigo io, Indigo dj
; ?8 v6 w5 Z* J* Q% F, l) [  o* s
7 w# H4 G! ]  zhttp://www.echoaudio.com/downloa ... ndigoSetup_6.14.exe
8 J/ y6 c& [' }; s5 D9 p5 v+ M( B& P2 f) u8 K8 E5 r
1 @/ z- \9 E4 t7 x3 N1 B
Layla3G & Gina3G5 P2 a: L2 t3 o" P: _

5 u) s: T- \  A* J( hhttp://www.echoaudio.com/downloa ... cho3GSetup_6.14.exe' t5 i8 v3 v: J& {3 J$ ?7 k7 D
4 s) k# b3 U2 `! z7 r* ~* p4 ^
% T& ]  ?* x4 }4 k7 d

8 B! ^4 F. f; w3 U4 S6 A5 s' KE-MU  R  D( B- \  d. w8 U

7 a! }; Y" ]; f9 F7 t0 Z1 `
& }& j/ v; Q4 r4 e; L; ?& v& o: C0404/1212M/1820/1820M
$ a# b/ V# I/ c& K+ k7 ?* M+ ]" s! I$ J  J4 q( N7 G! q
DRIVER部分: }$ J, b; B5 M; v/ h
http://www.emu.com/support/files ... CDrv_L6_1_82_01.exe
) b* H9 G) f0 |& j; F
  s3 J! {' w  m3 O; k* dApplication部分5 j5 d$ H6 {3 X+ k9 ?9 o2 B1 O5 k
http://www.emu.com/support/files ... CApp_L6_1_81_06.exe9 l/ R6 ~# |5 x  T' Y+ t2 s( d

+ h- v4 q4 o% f  A! TAPS驱动/软件0 _- {1 g) [- s4 D* C
http://www.emu.com/support/files ... =654&Platform=1: M7 B' i4 d% H0 G9 \$ d

5 Z# P" ~8 V0 }) @
  I% g* }- ~5 ^. c- L4 z% ~1 ?5 M6 n6 @, Z
RME
7 i! i$ Z% Q  J/ B( B: h# L; a+ [, U. ~/ q

  Z1 U$ ?0 _$ O/ c8 _Fireface 400 / 800
- ~( @) M! s" T; F$ g2 Z3 z; U) a; K! Q' A( x% e
http://www.rme-audio.com/download/w2fire_2571.zip
  x' I; p7 g3 V7 ~/ M- S$ k" U+ r( Y. q7 m# Q% r

4 ^! ^* S& ~5 b1 l, t8 f' gHDSP 9632
  M  \" O  K8 D4 I9 x; }# J& s7 j1 Y. \3 V2 o$ f; }( Y
http://www.rme-audio.com/download/w2dsp_294.zip
. u! \8 _# u  e+ l, T) J1 a* D8 q3 a/ B
: z# c- W: o; E7 \$ Q
Digi 96/8 SERIES
- K, g: Q' @( x/ K6 S" j6 C: Q& I, l) T4 s- B
http://www.rme-audio.com/download/w2k_211.zip6 u1 U" Y- R) @- L- f

$ g) G3 O) a* n/ u. X9 W- @% H5 x* i9 M
" ]# |; S* Q  K! t; f
+ Z, q  \/ L$ R. o  T6 e
Digital Audio Labs $ }0 T  J  t7 E6 g4 \3 l: B; Q
$ s" ~3 c! d8 D2 T* `# ]
, ]5 S# x7 l3 h' |4 ?  J' M3 H  {3 u
CARD DELUXE; s0 }- K1 l; @$ u

- v- K2 i$ ?5 V# O+ Ahttp://digitalaudio.com/DIGITALA ... /cdlx-5.10.3513.exe
- `. g( c# ?& v/ H  o
7 k3 t- {! Z$ M/ z
6 j7 z9 t0 B0 p; w/ ]" j' H  j8 F3 w$ c& |6 z" R, k  o6 Y% u
5 t" L! p$ F( x! w, `
Lynx Studio Technology
" O1 D% w4 x& R1 E3 h. r1 O
- b; `$ q. o& L7 ?0 t( L: V
- a- f8 f: v  eLYNX ONE+ b4 t, V; ~: u. h/ D, c( ^) u4 f
  G7 ^( k; T$ W. R9 m" u
http://www.lynxstudio.com/drivers/Setup024m.exe& E$ h5 }1 |5 ~" Z+ n& A

- g; w, `$ D0 E& U+ S) E1 Q. D* ^- q! @# f3 ]" b
LynxTWO™/Lynx L22™/Lynx AES16™
+ H4 {$ G# ]" X4 J
' q- U  k, O1 E' Q6 Ehttp://www.lynxstudio.com/drivers/L2WDM013n.exe
# W+ P" _9 q# i/ v7 W/ V
# c6 A2 I" p0 U6 ~$ r3 ?& Y8 I2 [0 _; b. G! g+ P! V2 e

' \, }8 T4 J/ ]: S! Y1 K( F0 N/ {Marian( Z- ^4 l# h' z! e
* p& T- [/ r1 z0 C, u
. c( \, b" I9 Q- @- E
Marc 2- ]0 D  j" s; W8 B3 c$ A( v
3 G+ B7 W5 w; E6 B& \! d% r
http://www.marian.de/files/marc2/w2k/m2-nt5-en-306.zip
. `- c, e, I0 z9 F! x' t: q, ~- x' n# O$ q
: f9 E9 d( q8 N  b& K
Marc 2 Pro
3 `: l/ L6 u* e
5 s* s, l5 k+ D" N) T) ?" M. uhttp://www.marian.de/files/marc2p/w2k/m2p-nt5-us-114.zip2 k+ `. q8 M7 i4 j7 m% `( ]

' ]: M( R- @* G! x. z' z! UTrace PRO
4 [- D; h- x; n: K! O+ r, r) b0 _. B+ h5 F
http://www.marian.de/files/trace_pro/trpr-nt5-en-105.zip
! u9 [2 K8 x- r1 l/ |( s) o' Y( U( b, E3 q+ n5 m

" C9 K0 d  I( z9 S1 j
5 }& c' O$ r* n9 GDigidesign  x& A' f4 n7 R. x8 Z
, p8 D$ O. d0 Y* q  g- E9 u

3 R% a( d# W* R9 c; zAudioMedia III
7 N0 [) d/ M' {9 _8 ?& r2 H5 Q# D% Z& D; H, o
WAVE版本6 @' o+ Y2 \3 ^, t+ h
http://akdownload.digidesign.com ... v/wavedriver611.zip
' [" @$ L8 }/ z
7 E! [% u& }1 J# |5 d( C7 a8 y, sASIO版本
+ ]1 T1 C& d8 T# e/ L) Zhttp://akdownload.digidesign.com ... ws/asio/asio611.zip  J# R- @' s# J8 |6 S8 q( U2 S
$ k( W( r6 m$ m: _

  V# U! n( D4 O! }/ Z
" Q9 @) ?. o! d$ x9 wEmagic. B% O) d0 a; U/ h& ^- s$ S( m

8 ^# e" r2 G. `2 W$ f% q
  X9 {- q) m) C3 S; hAudiowerk系列声卡驱动
& N' }( A0 V: k! X% O5 K* t* }' A; [2 `: T
http://download.info.apple.com/A ... iver_Files/Windows/+ N3 A5 O* A- E8 N; p9 j9 j
5 |; |0 {, @- ^5 ]3 `$ Q# S
[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-22 18:18 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:34 | 显示全部楼层
首长厚道。。7 i% N8 R! ~  d. r- p
3 X2 i: ?- {" ~0 W- m5 r4 ~
呼吁酷版点亮
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:35 | 显示全部楼层
支持点靓:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:44 | 显示全部楼层
版主;    辛苦了.           路过;   帮顶.          下载;    备份中.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 17:43 | 显示全部楼层
呵呵,不错不错啊:lol: :lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 18:02 | 显示全部楼层
好贴啊,辛苦了
9 ]0 t+ B) @  J: s:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 19:30 | 显示全部楼层
:wacko: 只能佩服+协助了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-8 12:44 | 显示全部楼层
chairmanai 辛苦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-8 18:11 | 显示全部楼层
这个一定要支持的。能配上些介绍就更好了,如哪个版本的驱动兼容性好。或者音质比较强,让我们这些菜鸟学习学习阿
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-8 19:17 | 显示全部楼层
原帖由 bluetiger 于 2006-11-8 06:11 PM 发表6 ]3 S  L$ ~: f; D+ w0 I
这个一定要支持的。能配上些介绍就更好了,如哪个版本的驱动兼容性好。或者音质比较强,让我们这些菜鸟学习学习阿
2 W" T1 H/ L) g  E
2 Y9 S3 W" w: [
这个很难做到的,毕竟我也没有这么多的时间和金钱去尝试所有的声卡;不过到是欢迎各位朋友跟贴分享对各款驱动版本的使用经验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-9 08:51 | 显示全部楼层
oti611 for win2k

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-9 19:35 | 显示全部楼层
好贴,版主为大家做了件大好事,辛苦辛苦
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-10 02:10 | 显示全部楼层
貌似不少人在找M-AUDIO的64bit驱动,故特此加入。
% D% L& _! ^7 x" K) C0 S+ X! ?# d2 n) h" C) U" u. |
BTW:M-AUDIO的64bit驱动为BEAT版本
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-10 15:23 | 显示全部楼层
好贴呀!
. t) Z2 z4 D$ }; T* _C版辛苦啦!% N3 C# u2 R  `# j$ @' G: |
顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-11 00:11 | 显示全部楼层

楼主好人

这么经典的帖子一定顶上去啊 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-11 09:35 | 显示全部楼层
这个要顶:huh:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-12 18:29 | 显示全部楼层
:lol: 好事, LZ 辛苦~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-13 13:09 | 显示全部楼层
好贴一定要顶,感谢感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|网站地图|小黑屋| ( 粤ICP备13038377号-1 )

GMT+8, 2018-8-16 22:13

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 POPPUR.

快速回复 返回顶部 返回列表