POPPUR爱换

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

搜索
查看: 104843|回复: 57

PCINLIFE声卡驱动大汇总!

  [复制链接]
发表于 2006-11-7 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了方便众多网友查找,我特地花时间搜集了一下现在的主流民用/专业声卡的最新驱动并在这里进行汇总。如无特别注明,驱动对应XP系统。下载中如果有什么驱动连接失效或者错误的话请跟贴说明,并附上驱动连接地址,我好修改。
8 Y( U8 m; t2 G0 r; W1 M4 P+ m8 I/ {: j$ E! Y' x
本帖子将长期更新,如果有什么新的驱动发布也请各位朋友跟贴告知附上连接,谢谢
/ R, {$ o# m+ O# U$ F+ V# H; Y+ |# m: @% w' I
[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-7 14:39 编辑 ]
发表于 2007-1-2 13:02 | 显示全部楼层
awe64, es1370
6 W" t! \  [- i; ]0 G9 H' r
, B, d  Z7 I) f; ^- K1 _6 U: X0 `' vhttp://members.driverguide.com/
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-7 14:18 | 显示全部楼层
首先是常见品牌的主流民用系列:
! y/ [: e% _* y( }. _7 O9 M1 a( @9 ^& J' D$ ?( C' p
Creative
$ N% L4 C3 U8 L& \" s. X9 O/ Z) k0 e$ F- L

! d' v: Q! T: H3 S% WX-FI
9 Z6 {+ y) ^2 w3 I3 S' Y+ \! j! l! @8 r( Q1 l1 V. i
支持 OpenAL 的 Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic、Platinum、Fatal1ty 及 Elite Pro 的驱动程序(版本:2.09.0007)$ N, ?% }& {* p7 v' o) ~  Y' q  X
3 {5 }2 l8 m! B0 g. x9 v' W
http://ccfiles.creative.com/manu ... RV_LB_2_09_0007.exe
. P" c) G2 k$ ^; u7 \& T2 A2 l- {5 h3 j+ B# f0 `
% Z5 \: [$ ]3 B" D3 A  O$ z
AUDIGY  ^5 k, I- c- o; R# ~$ U

4 q" l1 r. H" Z" CCreative Sound Blaster Audigy、Audigy 2 系列和 Audigy 4 系列驱动程序(版本:02.09.0016)
( `5 l9 \8 a. p, r0 \
& Q$ j3 S" U/ Rhttp://ccfiles.creative.com/manu ... P2_LB_2_09_0016.exe1 d: F) m' G4 p( q/ _, q
) E% W( W2 \" F% l# W1 l0 d) p# w
4 z; y0 m6 M+ x& T2 w$ W: T
LIVE!24BIT & AUDIGY LS! S; e" ]0 T0 w& `4 w" u) s
/ T6 j, H; |# E$ \9 E1 E1 e) }! T
Creative Sound Blaster Live! 24-bit 与 Sound Blaster Audigy LS 驱动程序 第 1.04.0055 版. A1 k0 T8 Q+ O$ U) I& I5 {

# i0 L9 B/ M5 jhttp://ccfiles.creative.com/manu ... 64_LB_1_04_0055.exe0 ~8 H5 w/ f9 y8 E* o" b. n

, Y, M8 D8 ^9 F. @" A1 L# a+ a% E+ I4 H0 _1 Y9 o
KX
6 a/ T* `0 C4 Z9 m% K8 v/ C; ?; Z" h! S- f
REV:3538j-full+ z/ e  \* \0 W3 x/ I0 ~2 S: T

4 d( j! [7 Z' T; p- \7 khttp://download.kxproject.lugoso ... xdrv3538j-full_.exe0 Y& X# e# _+ H

1 A; v6 a) }6 S' e5 ~2 p( @8 A: i% ?3 I' G/ i
- x1 Q" b" K# {" C  ^  B4 |7 a

# m: x- C! j! q4 j8 q* dTerraTec8 g6 D. Z% R) J) X+ ^
% r  j6 n5 Q1 L) {! j- A; S3 T

- t: m0 S' o. I) s( p8 H  i; `+ X6 G" s1 W) P, m
DMX 6fire Basic / 6fire LT / 6fire 24/96: S8 ^9 w1 ?; d2 ?
' Q! V9 L4 I: w$ v# ^0 r* f: X
http://www.terratec.com.tw/downl ... pp_Drv_WDM_5.40.exe
6 ~% m  Z  R. b$ D+ t' K
" n3 w8 @, t3 O6 X- f% U8 @. ]2 c9 r( q. N- z& v0 \( c
DMX Xfire1024
/ H" s9 g3 \! f6 L
* U0 ?( n! e: \9 Z3 ~1 Whttp://www.terratec.com.tw/downl ... ll_5.12.01.3057.exe
) z& P0 p& N3 B' P7 I4 [  c) E: a2 [" f
* j5 P# v- V% R
SixPack 5.1+
" O& R5 B% s* k/ ~! `( \4 N
+ X* o; |+ z- [/ C) {0 Fhttp://www.terratec.com.tw/downl ... ll_5.12.01.3057.exe  r; N- Y7 u) d/ K

/ o) G4 a$ A1 W. S/ e- K0 \, {3 G% g' ]% X/ R2 ?9 D
Aureon 7.1 Explorer  i; B9 \1 S3 h( p, Q
* S0 A: k; _& A8 w1 J) ^
http://www.terratec.com.tw/downl ... 71ExplorerV500b.rar1 ?/ f: h# j+ K- C' l+ i

5 Z# |- Q( _$ U' v9 C  n, j3 j3 c5 b6 D
Aureon 5.1 Fun
/ F- w; a6 s& e/ ~8 H/ f9 a7 A, A
; |# z& g0 Y1 M/ Rhttp://www.terratec.com.tw/downl ... 0_XP_5.12.1.646.exe, n2 ^: ?; ^! e
  V" @+ n' J; |, ]1 N) p' K

1 v5 W' c7 {5 e6 T7 j/ }9 w  K  ]- RAureon 7.1 Space / 5.1 Sky 7 d# b* ?" p: V( ]

1 B% |: L9 F! }! Q1 \http://www.terratec.com.tw/downl ... e_App_Drv_5.19d.exe1 L( i' k" W8 h  l
. h* b8 B& W/ |
, }1 l0 X6 A  m2 z# x% I' s
Aureon 7.1 Universe
! [& r9 O* D8 _" D  i' m) i
( \. e& e8 I# _+ K; bhttp://www.terratec.com.tw/downl ... v_2000_XP_5.20d.exe: N$ h, y7 }; |0 o5 q4 y5 L

5 m, T( @8 q) J5 p3 c8 v2 f, G$ ?5 J" l( J+ P; }
Aureon Xfire 1723$ S: {% f4 D: j7 N

. U, Z( X2 b% g& e  ^http://www.terratec.com.tw/downl ... nXfire1723V500b.rar/ ^4 \; s) f  t0 u
2 c& ?; P; H* N" \
, O5 M/ k! d& Z% M% X  {+ B4 {

- x3 K8 ^! b  t2 j& M1 E
4 I3 u- m% r6 G" pM-AUDIO
  I! H5 Y6 d% V. x$ a6 @, y5 k9 }

. ~" u$ o9 k( S2 |( y! z& ^: ], w5 i- e. S/ X2 j6 K& ?6 R; b
Revolution 5.1 FOR XP32/ A# R3 h8 k* l% o2 l) g8 ?4 H
& F: a5 E- M7 l
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=453&dl=yes
+ L5 a5 G" h& J3 _2 w( k! _+ U+ g1 N2 d  v0 y
Revolution 5.1 FOR XP64
% P2 O2 q5 n5 O! S5 `5 X9 r
( U0 L& k$ p3 h% Q: ?7 s' L: V  k: }" shttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=566&dl=yes$ W0 ]2 q: e/ f& {" m# B9 ^* _
: p. Y! a/ |9 B: _0 S7 E
5 U, t3 \/ x& j2 k+ ]6 e, f
Revolution 7.1 FOR XP322 z3 P6 E  j: Y/ g! }- g% {; u
* \7 W) K3 [' \
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=394&dl=yes! {+ d% c1 T* |; S2 c$ {7 C; c
" |1 A) L/ m+ B6 H
Revolution 7.1 FOR XP64
: `, n3 G7 O. O" E# W! V! j: e7 K# ]; E6 s% T5 G
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=565&dl=yes; ?6 b" e3 O) g2 a/ _( N
6 v+ B% u9 z8 E6 c! E5 o4 A) m* ]% b

/ y  k% N( x! e2 z! \3 W) T; M5 x9 o& V
7 Y; C5 S2 O% v5 ?9 \
Turtle Beach
* m& Z6 t4 b/ `% C, y1 R! w ' ~" L, p! i2 o  m8 C

& u  e& S5 L# ~7 T: S7 x- [) GSanta Cruz/ i. D; V$ ^8 C% z1 X; _! U9 E

$ T% l0 X! N6 l0 H5 \6 e; kftp://ftp.voyetra.com/pub/tbs/santacru/sc_4193.exe
" _1 t2 d& g3 h# A7 c' F
- O: H) M. @9 z5 o6 H7 nMontego DDL8 w# k' {+ M6 }# G
, u8 p3 ~4 N# D" S$ `& k' t: F
ftp://ftp.voyetra.com/pub/tbs/mtgoddl/mtgoddl1.exe# q. g, O+ @4 T5 V& R0 ^9 \
/ Y3 n5 z* j4 |' e
* {+ i8 A9 P- N$ C9 f$ z/ c
1 K4 m/ S& h) O$ c6 P' I# l
Hercules2 x+ j# j- Z8 H. \5 |% x: Z6 I

2 s) d6 u* y4 ]. {) O! y
: O4 m1 y3 X, tFortissimo II/Fortissimo III
9 G. H$ S; T1 t* t
' {4 w$ Y* a0 M+ q. Xhttp://ftp.guillemot.com/sound/e ... d_Cards/CSCv609.exe
+ V# R" Z$ ]' W4 h% ^. i# E- S1 _3 U3 w( W& G
Fortissimo IV
1 l  g$ O6 H" h% X# X
! X6 L. C7 N5 `% s8 yftp://ftp.guillemot.com/sound/exe/FORTI4/GSF4_1.00.zip( J5 p& s# B& `
4 ~4 {8 k" n  L: D$ j
3 }3 ]+ h2 |! q# {4 y5 M; k

; W6 p# i& {) l6 Y6 L8 u; K$ i' g0 c& Y" w0 B' O1 a
VIA9 Q+ w! ]" X- i2 U6 e

! Z' C+ i3 R+ n( N: X+ x# b$ t
& k& H9 {% L5 b% E
0 |  N: m8 a7 |4 G! E7 ?VIA ENVY24(MT/DT/GT/PT/HT/HT-S)系列声卡驱动FOR XP,适用于奥王,安桥以及乐之帮等基于公板驱动的声卡:) Q0 `5 p) x" Q* q: ~

% S' A: c) q7 n) bhttp://www.viaarena.com/Driver/envy24_family_drivers_v500b.zip
/ z2 w( g  i1 M
) m; j$ N/ `# x4 D7 Z7 m' L. L5 @# Q/ t" E$ W& A6 g

& ]( [. ?/ v  b% F8 B; \
. t1 n$ B1 ?, q5 O1 r& q! \C-MEDIA6 s6 U- K/ x( g

$ ^* P. u" g: p4 m) `0 l3 L+ S# c/ G" N+ G2 d/ A- @9 e
C-MEDIA系列公板驱动下载页:
' q7 p9 X9 N! h. E. J1 m- d/ S2 A) y) Q3 s) \
http://drivers.mydrivers.com/search/601/243.shtml0 C: m6 Q3 K3 f  w
' A4 H5 [# [8 B6 _2 t7 J0 _+ Z

4 o% k( m. u; i% N3 u9 D6 o
3 ?2 E% T. ?5 CForteMedia
- F6 w3 P. l4 Y" b. i% a. P
3 v! [, A2 U# s) v, f
3 w2 ]) x) `1 o/ g! w. m) Z9 `  pFM801公板驱动下载页
# X- `2 R4 W1 c0 E( ]9 K, B5 O2 m" @/ s2 f1 R9 S. u7 u; c% o
http://drivers.mydrivers.com/search/601/1094.shtml3 Z  E0 z0 o: J, s  x$ v

1 W& g) Y% g/ X9 }
8 |" ^. @! \3 w5 B! P
$ U) T5 O/ K1 s" yYAMAHA
1 ^$ S2 ?2 j# B! D# D: v7 D" s5 R+ a! N4 ^/ K/ _

/ N2 |+ p6 w9 c7 \% ?/ TYAMAHA系列公板驱动下载页:1 C1 l2 l( _' h$ _4 X: x( d
7 x, j6 m/ W  W- f, r2 U
http://drivers.mydrivers.com/search/601/1070.shtml2 {- }2 K/ s  y1 h
) E0 Q$ V' m2 W2 ]/ U4 y
1 d6 @$ D# X0 c8 W% z% `. Z
* R& I. g4 S0 m: ~5 w
DIAMOND
. p- y0 h0 ?" ^  }# p
9 d7 T: U, t% y( }( i# i3 P" o3 |0 D( H7 O
DIAMOND系列驱动下载页:5 k4 T% B& \: H9 Z4 u  v
  }- V  S: N, _( c6 h+ d( l( z, D
http://drivers.mydrivers.com/search/601/310.shtml7 f8 Y& [, ^+ M8 o$ S% G! o' D
$ k4 |! V* y6 h3 w8 W
* D- A, x$ ~  ~' H9 g) X" \% d+ \

8 _- e. {( h1 g0 U- _4 `0 zPhilips* Z& a6 L1 H& }( o2 [; u7 A

) O) \4 F, P3 S8 J0 x: x
; Q% |( J! B( s6 YPhilips系列驱动下载页:" ?! L- M9 U: t' ?2 a- x9 m' o
- @9 ~% B$ J6 \: Z* I* n
http://drivers.mydrivers.com/search/601/749.shtml& l1 z: i7 N5 F$ B3 m
0 a9 Q: u9 J5 M- h3 Q

$ e# y8 }2 T' }# i6 g0 A* E, s! x- [( W6 B' S1 z: J) T
CarrusLogic - Y* P6 e  `& A3 M. l6 V. ~

3 b) S) P2 e. v( f# |) D' W2 r/ G  k9 a2 Q1 D
CarrusLogic(水晶)系列驱动下载页:7 j  d/ Y* }4 d" w
  x; n- m- r) a& P7 g
http://drivers.mydrivers.com/search/601/236.shtml
3 W3 D" N( P) ]8 a( c  u+ \* o2 x
0 M/ Z/ S: W7 `  v[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-10 02:05 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-7 14:23 | 显示全部楼层
主流专业声卡系列:
- P/ t4 T, n/ A& Z( G. O+ T
% [5 \1 _$ R/ T- i9 ^% T+ i" g  g/ P. K" T  b% r
M-AUDIO) f* Z6 ]" S3 r! j

5 \$ o* L9 I1 A4 A0 W( ]( ?( [
! A3 h# `2 A' t9 z3 _+ b$ ADELTA系列(含AP2496/AP192) FOR XP32* r  A5 ?& \# q6 |5 C) u

+ c6 Y3 B) |; \http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=736&dl=yes
) f  l% V+ O/ C5 p  w7 p7 Q) }5 S* F# M* [, C- w, H0 `! A
DELTA系列(含AP2496/AP192) FOR XP64! s  D  f( r' O  O4 h# \' i  }

7 ^. S; L) _. D: k7 f3 ~' ^http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=492&dl=yes# o* i) Y8 \5 J- f( h7 y5 {
" }2 V+ x1 Y  j- i1 o3 X1 [6 k, I
FireWire系列(FireWire 410, FireWire Audiophile, Firewire 1814, FireWire Solo, Ozonic, ProjectMix I/O, NRV10) FOR XP32
: a# d  {+ x* G9 ?% J
3 {+ [7 T8 t' r: M7 M- \% M* y% u& Bhttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=760&dl=yes
5 {- _- e1 }! g: w4 R
* s( C/ t& S9 f' ]+ ]1 WFireWire系列(FireWire 410, FireWire Audiophile, Firewire 1814, FireWire Solo, Ozonic, ProjectMix I/O, NRV10) FOR XP64. O2 t+ W" l6 i7 {5 a
( ?/ N0 i7 c2 `; {3 q) d4 ~: ^
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=486&dl=yes: ^. `* ]: Y5 J5 a9 V( \- E

/ p2 e1 h  I6 n3 _4 g! e4 |0 k3 ]
$ f. y: j4 i( ]# v  P* b7 ]& s( O3 F
; {  Y& H2 z) N- Z0 ]: V# T  t1 o, ~8 W) l& d; }
TerraTec
7 ]7 I: c6 q  L; _3 |
: K2 t4 r0 B+ X$ u
' u) L8 C1 [- t. J5 TPHASE 221 \7 P8 W! T5 \

/ p9 _7 r: P4 }! T+ u6 ~2 P3 Xhttp://www.terratec.com.tw/downl ... 0_XP_XPx64_5.24.exe
* t" U9 a) G9 r( Y- i+ Z. o0 S# r# M* q: S$ L6 T
& B' [: w5 P* D
PHASE 24
% A- Y" \5 d1 h8 |+ G2 a9 o, K* n; m+ I+ w* E1 Y; [9 |5 I
http://www.terratec.com.tw/downl ... Drv_XPSP1_1.19l.exe
( F+ e  u0 Z" t  t) y% \! o$ F* U# H* M

* g' ?+ K! O4 R) s' yPHASE 883 W& _0 F/ K" `" L. e0 `0 u/ t
% E* q" C5 H8 p/ h" d2 A
http://www.terratec.com.tw/downl ... p_Drv_WDM_5.44b.exe$ p2 C- S( d7 [+ o$ Y$ T6 v4 t# e

+ r$ |& p5 `7 }2 {% u2 E" w7 B# `8 L% P
EWX 24/96
- Q/ v' g6 F5 X7 g7 j5 @% w% ?
& \/ H3 w& r# k! ehttp://www.terratec.com.tw/downl ... pp_Drv_WDM_5.40.exe
  `6 p: N$ Z# x+ j: F7 X7 `7 n( P) e

  Z0 G4 `3 q% t4 {# H6 z4 V. l# x1 N! l2 k+ w5 }( n! V7 q5 v
ECHO- t8 E' C7 d* @/ ~  e! U5 |

7 F# y2 G& J  p& a
" x1 u2 J0 e! ?& B: P: e: h# ILayla24, Mona, Gina24, Mia, MiaMIDI
2 H% ]  p9 }1 X0 v2 h- K( t2 A0 ^: B& @  ]; I
http://www.echoaudio.com/downloa ... cho24Setup_6.14.exe  {( D$ |# H  L* X# p
0 v$ H) i: x. q' r8 o+ t* j& o
- j3 \$ c8 B  L( S% \
Indigo, Indigo io, Indigo dj6 ~7 T# a/ b2 w5 j1 e: H
  l3 i9 ]1 y) B9 T% G
http://www.echoaudio.com/downloa ... ndigoSetup_6.14.exe
" b: l; X) J4 e9 |, w/ R
; x/ f! k8 A+ T" i$ b) M' @  b# h) d- G) n
Layla3G & Gina3G0 I1 e: X' J' u. E; U3 B/ d; b

  ^& [. k7 f! g; o2 H6 Jhttp://www.echoaudio.com/downloa ... cho3GSetup_6.14.exe
" X; e1 }, D$ t! U- ?
9 Z2 [1 ?+ C+ {# I" u& R" p8 I% u) \" I
4 S( z. C7 Y) U& l6 I
E-MU- l/ g5 k- v7 F# o" S

4 Y! _5 G- m0 ]5 W& y* }  r+ {' h
5 d5 n4 B6 M1 W* O# A0404/1212M/1820/1820M9 }2 N) N' _5 ^& s; T! @9 s# q
. _5 |( c5 S7 |9 L. D! z
DRIVER部分
+ d' x/ a7 x! B3 ehttp://www.emu.com/support/files ... CDrv_L6_1_82_01.exe
. a% ~+ F! @' r/ Z9 r* p0 \- e% h( B* ~- ]3 G: \1 m
Application部分# M. J+ |3 p( m% H# M2 m: T; h
http://www.emu.com/support/files ... CApp_L6_1_81_06.exe
3 h' ?5 y( E) w7 S" g5 e) ~6 d: n& K0 z
APS驱动/软件" C* k2 q; Q2 H8 p& f. I
http://www.emu.com/support/files ... =654&Platform=1
& I* C# F' G3 R$ _/ K7 ?6 H, f' r1 m+ q3 P* M2 N& D

# `/ u6 c- z4 L5 u7 m
5 m# H3 D/ o0 z: BRME) v- A) x" u: n" w8 j& ]9 k
  k2 Z" H1 F5 v& w

% o# v. U: V& U# k" ?" N. zFireface 400 / 800
( e1 R* K0 [# q- g  @/ S0 `0 \- n' r6 L. g
http://www.rme-audio.com/download/w2fire_2571.zip# n" L" \0 C$ P$ ?, D: a1 k# K
& e# _% S4 ?) H* P6 J

; ~4 i, r7 s. g( a" f, QHDSP 9632 / ^$ y0 w, T. T; O' ^% c

; @: P+ {$ U! ^5 Z  n) F7 W: U0 \http://www.rme-audio.com/download/w2dsp_294.zip
( [4 w' H0 u; u& `/ J
3 L  [+ |0 z0 b' _9 t. c0 j3 t9 R2 A* z1 _+ k
Digi 96/8 SERIES( G/ G( b* y5 ?8 [& B  z% x- l

' O* z: @+ h& U- M& y: _http://www.rme-audio.com/download/w2k_211.zip& F4 W" |4 Q4 G: W% j- A
1 _# u1 u- o/ q, ^$ q2 t
# e2 d- _- L  T' C& x

5 t+ r/ O& Y* J& W5 m; J* \, {  ]# n- q& g1 i7 L: k+ w2 |! z
Digital Audio Labs % v6 A5 B" i1 ~
$ `1 P3 E# a/ |+ b9 H! p
! ?# T- S) \4 a/ K0 V
CARD DELUXE
+ {& ?, i6 g5 g! p% [6 @; k: j. ^, q! @* A9 i  s
http://digitalaudio.com/DIGITALA ... /cdlx-5.10.3513.exe
% S6 j8 h5 y0 m( F
' }4 {; c' M  J! I
4 s2 a. H: |- ~0 t. K2 Q
  Z7 ^# I) B, R
. A" `3 B4 L! y/ L9 T3 H9 i3 ?0 t& G' eLynx Studio Technology & L$ n; n, a! K' ]5 x7 F

" `- u7 O$ N0 d+ E. s( e0 o+ _, Y; u) e/ A/ E: d0 k4 u' h& \( R6 B
LYNX ONE
( d' g) u' {3 C3 c; ?6 F/ R8 m0 ?% d# h) L, y' y1 M3 }9 k
http://www.lynxstudio.com/drivers/Setup024m.exe6 R' ~6 g, a. g- ?% K7 }

6 e6 }0 a1 `, k  _
& Z. y: @+ G0 G. RLynxTWO™/Lynx L22™/Lynx AES16™7 S8 W5 O. n+ b8 X9 j

  p5 w. }1 Y! p4 m5 [3 x/ |! Ghttp://www.lynxstudio.com/drivers/L2WDM013n.exe: N9 q3 Z' l: c; A2 j
  H. y) M( q6 l* A+ i
) n4 Y* A. i9 ~) [7 e

0 R. W# Y8 v6 B. R% xMarian
1 v. w( A4 k( W% U+ y9 S. h
' }1 K- Y; g6 \6 P
: Z+ `+ g; P+ l, ~! lMarc 20 e3 v7 I) e) H
; k! J' g0 n3 R) ]( ^
http://www.marian.de/files/marc2/w2k/m2-nt5-en-306.zip! E8 D4 E$ g- w( _2 O7 I
- M0 ^  M; M( l% C$ [

* a5 j- ~' [6 I7 A7 h4 wMarc 2 Pro
2 }) b( x4 [: p& E$ p( w
3 l; k# m, k$ ~" Q  x5 ]2 x- t- B% ^http://www.marian.de/files/marc2p/w2k/m2p-nt5-us-114.zip) O% z. }9 ~  i1 A6 l

8 f( B  o; r2 U7 I; }2 DTrace PRO' p% @8 z( n5 c% n  d- f: [0 n

: m( a2 p9 A& C4 _! T5 L$ M4 {2 B+ jhttp://www.marian.de/files/trace_pro/trpr-nt5-en-105.zip; a/ K  b3 g0 ~3 ?/ n
6 d1 v1 W7 E; C4 n. K& ~
* n- @9 H- T) ]" |
" p2 i9 N, Z1 e6 M; {  r- r4 u
Digidesign
2 P) H5 o/ o4 q& V, u4 k  s+ f
0 C& I, i1 z7 g7 s' j, L9 D  O) o/ O% b5 l6 B: [: g( m( U3 Y
AudioMedia III
, a; \. P8 V, a( [. Y% ]! p
% K/ Q1 L# W( z4 F8 P4 Q/ MWAVE版本
0 C! n" x% U1 ^" j! chttp://akdownload.digidesign.com ... v/wavedriver611.zip
- |" C% }. k3 n! |6 s
, `0 ]# l! u; I: D" [1 s7 CASIO版本
2 G, b4 [, J$ A# S) W& u! G" V7 P5 xhttp://akdownload.digidesign.com ... ws/asio/asio611.zip/ p# L' t5 `( p- X' T9 ~2 d. K

! x4 ^, O1 s7 p% c* l4 i
) g: `: M# }+ v# L) y" H& W8 g# ?  P: R
Emagic
* _6 N& Q6 D! _% d1 }5 ~/ J: L4 b! P  d6 h: Z2 A; T4 w! N( T4 n

+ \' j2 u$ b7 M6 BAudiowerk系列声卡驱动
% y; a2 \8 X0 n2 s7 ]! q; O, f9 O2 h8 H, ^
http://download.info.apple.com/A ... iver_Files/Windows/
' t5 K# v# `  R! g5 ?# ~; o5 u0 Q# S2 \0 F/ X, e
[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-22 18:18 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:34 | 显示全部楼层
首长厚道。。
1 _7 g, t. e1 J# i- D
6 M/ u) N9 C, X4 I' s* \呼吁酷版点亮
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:35 | 显示全部楼层
支持点靓:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:44 | 显示全部楼层
版主;    辛苦了.           路过;   帮顶.          下载;    备份中.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 17:43 | 显示全部楼层
呵呵,不错不错啊:lol: :lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 18:02 | 显示全部楼层
好贴啊,辛苦了. X2 [/ M( z4 k+ v. r$ b4 @) a5 o# K
:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 19:30 | 显示全部楼层
:wacko: 只能佩服+协助了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-8 12:44 | 显示全部楼层
chairmanai 辛苦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-8 18:11 | 显示全部楼层
这个一定要支持的。能配上些介绍就更好了,如哪个版本的驱动兼容性好。或者音质比较强,让我们这些菜鸟学习学习阿
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-8 19:17 | 显示全部楼层
原帖由 bluetiger 于 2006-11-8 06:11 PM 发表8 \9 g/ K" c. c, M4 K7 S; [* G
这个一定要支持的。能配上些介绍就更好了,如哪个版本的驱动兼容性好。或者音质比较强,让我们这些菜鸟学习学习阿

- {6 v, Y$ g' }* r9 t; g, W1 x
  E/ f4 b0 H' Q' n  J这个很难做到的,毕竟我也没有这么多的时间和金钱去尝试所有的声卡;不过到是欢迎各位朋友跟贴分享对各款驱动版本的使用经验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-9 08:51 | 显示全部楼层
oti611 for win2k

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-9 19:35 | 显示全部楼层
好贴,版主为大家做了件大好事,辛苦辛苦
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-10 02:10 | 显示全部楼层
貌似不少人在找M-AUDIO的64bit驱动,故特此加入。
4 o3 q- P2 N- x/ R
' t8 S* J3 c! q; c; U/ n" gBTW:M-AUDIO的64bit驱动为BEAT版本
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-10 15:23 | 显示全部楼层
好贴呀!6 d5 @' W7 j. Q( i5 v' ]& C
C版辛苦啦!
: O+ F1 y9 J9 D# `# o7 B3 w顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-11 00:11 | 显示全部楼层

楼主好人

这么经典的帖子一定顶上去啊 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-11 09:35 | 显示全部楼层
这个要顶:huh:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-12 18:29 | 显示全部楼层
:lol: 好事, LZ 辛苦~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-13 13:09 | 显示全部楼层
好贴一定要顶,感谢感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

广告投放或合作|网站地图|处罚通告| ( 粤ICP备13038377号-1 )

GMT+8, 2020-8-16 01:30

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 POPPUR.

快速回复 返回顶部 返回列表