POPPUR爱换

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

搜索
查看: 105975|回复: 57

PCINLIFE声卡驱动大汇总!

  [复制链接]
发表于 2006-11-7 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了方便众多网友查找,我特地花时间搜集了一下现在的主流民用/专业声卡的最新驱动并在这里进行汇总。如无特别注明,驱动对应XP系统。下载中如果有什么驱动连接失效或者错误的话请跟贴说明,并附上驱动连接地址,我好修改。+ k; A7 g2 _5 u& H

- N7 t6 e3 P2 ~! j7 n" G本帖子将长期更新,如果有什么新的驱动发布也请各位朋友跟贴告知附上连接,谢谢
$ }3 c2 A2 K4 U* V5 j( X7 w& `% y5 i2 _2 g4 A% u
[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-7 14:39 编辑 ]
发表于 2007-1-2 13:02 | 显示全部楼层
awe64, es1370/ ^, ]; V8 ~5 Z0 s3 O
) F9 m2 u& t" [% |* W! R1 y$ {
http://members.driverguide.com/
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-7 14:18 | 显示全部楼层
首先是常见品牌的主流民用系列:) o' s9 p+ E1 p0 o) ~( \

1 a3 y: m  w; q" g4 U1 VCreative
- v# d$ z' Y, W' R4 H7 N1 K" K& ~/ j- z& n# ?. O' @8 v
3 ~0 H7 y) \( G; T' l
X-FI
9 |) c' q4 V: V: O4 r4 B+ s
' d2 V& b  F. o- U. ?. Y支持 OpenAL 的 Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic、Platinum、Fatal1ty 及 Elite Pro 的驱动程序(版本:2.09.0007)' }  e- m* z- D9 B7 w6 {, S

- \3 L. N( H3 Phttp://ccfiles.creative.com/manu ... RV_LB_2_09_0007.exe
& x7 X3 t! F, b' k0 |/ ^( j" t9 `9 v5 Y; M

* h% [8 u% v2 X1 e5 YAUDIGY' T7 J) K- v0 W  ^0 v2 {

6 p# O. c# p7 I3 d6 m3 ZCreative Sound Blaster Audigy、Audigy 2 系列和 Audigy 4 系列驱动程序(版本:02.09.0016)
9 C6 t! q; Q5 V% n+ w, P
5 a6 H# B8 `! @( H1 J- ehttp://ccfiles.creative.com/manu ... P2_LB_2_09_0016.exe/ L! y5 x) x1 \) O: m  n
6 k8 s3 f) w' T, b2 {

+ u% G5 @. l9 jLIVE!24BIT & AUDIGY LS5 Y5 m* S" P2 ?$ u) B! T

' r2 w9 L4 k+ O: w4 Z' M; A& UCreative Sound Blaster Live! 24-bit 与 Sound Blaster Audigy LS 驱动程序 第 1.04.0055 版! E' B& q4 ?8 d5 }

) S5 x4 C- z! chttp://ccfiles.creative.com/manu ... 64_LB_1_04_0055.exe
9 K; S+ k) m! a* k% @
' C& n7 w3 i$ t' f! X9 j" [) x+ \3 Q3 [/ P- R0 P- ~
KX1 j) G5 \8 Q( N- g0 Z8 |& o6 X

6 Z3 h9 ^1 L9 N) v# `% CREV:3538j-full: e. a" m& c& H1 w% j% A8 U; B' D# a+ F
; [8 H# P3 o) `7 b6 M# d1 }6 r
http://download.kxproject.lugoso ... xdrv3538j-full_.exe
" C' V3 s9 P* k8 k% M( f7 d2 D; M( q3 l4 y

/ i2 N: X! u; U6 J  E9 _5 C( `3 U! W1 s* d9 ?' d: ^9 s( b: ~
. U/ h5 u# Q  `- ^, G% @6 ]
TerraTec2 y. {8 m$ U6 e( w: u8 A

& W8 n3 p: ]) A# t% P& `' t' F- ?" r! e
5 N4 z* {& z4 o" G
DMX 6fire Basic / 6fire LT / 6fire 24/96
' p1 F8 r* P+ w6 n, W2 W
* W7 n4 S6 S4 c) Z, f' X0 dhttp://www.terratec.com.tw/downl ... pp_Drv_WDM_5.40.exe
6 K* X9 r0 A( {' n. {
% y% D" d0 g7 K+ q6 p3 O
$ N7 C4 H, F# b" GDMX Xfire1024
( x& p1 [. o# D9 M6 P
) h8 c( l: i# p# H- R- vhttp://www.terratec.com.tw/downl ... ll_5.12.01.3057.exe
# S  }4 H2 G0 j( i1 P
6 l( e2 [8 G6 D* z8 t( R8 J6 h, O1 g9 r8 f+ ~" O$ a
SixPack 5.1+
/ }: L2 \$ }8 q- j. X) z  q3 }" o4 A' ]( {. Z: t
http://www.terratec.com.tw/downl ... ll_5.12.01.3057.exe
5 }& R1 x+ |- ^! Q1 n) F, M% g1 s4 a8 [# Z9 r! p% j. P; N& x

( w! i# j1 k- f. o5 O+ KAureon 7.1 Explorer
9 z6 K, h( q1 ^0 o! R, Y% `3 P/ U2 |7 e( {' E: h0 N; s+ Z
http://www.terratec.com.tw/downl ... 71ExplorerV500b.rar
2 O7 Q" V6 A  I/ P# F# J( g% |0 |, o9 g8 G- V
  L* I( C, n4 f! {6 k
Aureon 5.1 Fun
9 |: R6 L. e1 O  ~! E: v( D
. P% H! p' w1 yhttp://www.terratec.com.tw/downl ... 0_XP_5.12.1.646.exe
3 N  [3 F; {. P- f+ S
3 N& @  D  m  x% t$ w7 m8 J! I/ A! a9 s0 t
Aureon 7.1 Space / 5.1 Sky
6 d2 Y  [! L3 l) ]7 q/ j! p) x
; j1 ^  b  \# W( p* s, e5 G$ T8 hhttp://www.terratec.com.tw/downl ... e_App_Drv_5.19d.exe
9 d: e0 t9 c7 g3 n7 @3 _! g
% g" _+ M' q, n
. W! |* q* Q( tAureon 7.1 Universe ' Z% w9 h# H7 J% o  x

4 `8 E, v2 X4 P% ghttp://www.terratec.com.tw/downl ... v_2000_XP_5.20d.exe* \! d" ^% @% a' w; D9 p
  c6 [' l& U0 e& K( C

# f2 u- z( ?' b- W, HAureon Xfire 1723% a5 d4 g3 t5 Z
! g; X' A. ]- x
http://www.terratec.com.tw/downl ... nXfire1723V500b.rar$ {! _  T, }$ v' a5 R6 n

  m% a* l6 W, y$ o4 x5 X/ H; b/ [  {/ u" A% n& t- l. D' T% B7 R0 M
3 T  {6 h! b  y: ~. f9 D, J8 C
- A* g8 Y' W$ p
M-AUDIO
5 H9 m) u+ n2 I: \
/ |# v( o; J: M0 F
3 _% `6 B% x5 n5 e* Y: u5 s5 [' o$ {* a6 z# x% G' t1 V
Revolution 5.1 FOR XP32
/ E) g- u" [4 `8 b- H; o. t. m1 w. k/ T* |" j) w# V2 x9 y
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=453&dl=yes/ U8 Y3 s. j4 ]" B7 h7 F

5 H+ E! C1 K$ t- u0 X' |Revolution 5.1 FOR XP649 f9 a' m- A. t* a( P: f

0 |9 Z  w0 L* V0 X7 W5 M" J+ `http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=566&dl=yes
7 |+ q& E( @5 J1 ]- |1 D5 W
' c' {6 E2 c, h
6 ^, Z) C: W6 |. O+ L; MRevolution 7.1 FOR XP32: h" \- S, S* ~$ W% Z; W

& N) X3 ~( n- m  R; Ohttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=394&dl=yes% `+ a8 K7 _% j  k7 _4 J  D
& W3 a8 _& T% [4 g7 C: j5 I
Revolution 7.1 FOR XP64+ ~1 m/ h; i/ H5 B% r% [6 H

3 @, t$ k. L- m7 i0 o& fhttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=565&dl=yes
7 S# H( u3 w9 t8 h% p
3 z/ U# ]0 P) E
  ^/ K+ |8 a* C6 H
+ Y! v/ O: V9 Y' O$ V4 X! ~9 Q1 t. x/ B5 K9 m) @* v9 [- g0 M
Turtle Beach
. R' U2 J5 K4 [1 T . c+ C0 K" N& H. m

! B; l* I7 D4 h. s# KSanta Cruz5 |2 L0 r0 g9 U& [  P

2 e% P/ `+ P9 i5 Y. z: {ftp://ftp.voyetra.com/pub/tbs/santacru/sc_4193.exe
9 S) d1 b" D8 f& T  E7 ?. c8 r9 ?9 ?7 n+ q  z  \; `2 H
Montego DDL
: u# j; S' h* T$ x9 T. E0 C9 J' l4 b) F! Z  L
ftp://ftp.voyetra.com/pub/tbs/mtgoddl/mtgoddl1.exe1 O$ Z4 R6 [# b8 F1 }

, X3 [9 N$ d* m, V8 v9 R1 Y/ B9 z7 W" p0 B- q

! v0 s! l- L0 R, fHercules. I% ~: R/ ?9 C
: w& |3 E1 i6 _. e" B) f

+ I. D7 o) n; |( Q' r* ]8 G# JFortissimo II/Fortissimo III! d+ v+ B1 q# X/ k9 u8 f4 _

# r% i% e! S+ @7 }  |http://ftp.guillemot.com/sound/e ... d_Cards/CSCv609.exe
1 |3 s, N% b# U: c2 H- W+ Q5 k6 X4 Q- }1 [: f1 a9 M
Fortissimo IV
: j; L9 c6 V% |* |5 ~/ I. v1 |
: v) L8 ~$ ~; I" l" hftp://ftp.guillemot.com/sound/exe/FORTI4/GSF4_1.00.zip
- W9 r5 G) J' A# q
: T( o. @& B2 u
# E' Q9 B7 |8 b( h* h
# I: @% _; L1 o! ~3 ]! a5 d3 h" Z* I9 X. m) i
VIA9 j/ R$ h7 y( m, }+ e# G
' L: H% L2 f4 t+ i% V

- X6 q3 \! g5 r- \- ^  }6 v) y8 K1 f# ?9 X1 D8 D/ Q
VIA ENVY24(MT/DT/GT/PT/HT/HT-S)系列声卡驱动FOR XP,适用于奥王,安桥以及乐之帮等基于公板驱动的声卡:
+ U: r- L/ C6 ~0 o$ y  f! K3 D, ]3 X; M+ I  C2 i/ K1 @" v
http://www.viaarena.com/Driver/envy24_family_drivers_v500b.zip. F1 U- k# u4 u

; S3 m' S4 x' o
7 l( w# |  x$ e/ @2 @
" Z) S4 c  G9 a7 K- [
* v3 K7 d  T/ ?C-MEDIA
/ d+ a2 v/ x' f( e, L' z/ Q0 N# B. S" o, w' m! r- N& D/ o

- f/ K  w8 x$ R' [$ y6 [1 O( aC-MEDIA系列公板驱动下载页:
- q3 W3 N' p9 y: Q9 A+ J
% p" R6 ?9 S. g, w. n. k7 qhttp://drivers.mydrivers.com/search/601/243.shtml
) J1 ~1 b0 ~4 G3 t' f8 ^  o1 V. |* a8 P- C

* w. E$ X* s$ U" ?0 D. ^4 V! n! L3 P" r5 Y, N2 V
ForteMedia- x7 }2 N5 p7 x6 Q6 J6 m! D
6 M' h: A& y( n2 Q& Q. U

8 v. G( H' ?8 d: n6 N( o" XFM801公板驱动下载页4 d# j+ M. K$ n5 h; Y$ m, n, J' f
0 U8 x+ d6 `( [; N! t1 j' q
http://drivers.mydrivers.com/search/601/1094.shtml) [, g+ p# K8 i
9 I- d3 R2 `4 N2 W0 m
+ {, J- @4 o" [: h; c

5 K, y+ _8 G/ h$ @) a9 I) ~YAMAHA9 O: @: f) \4 G  D1 Y; X

! E' {& u# M3 {: Q6 l( X% t# X( b. b& }/ n4 O
YAMAHA系列公板驱动下载页:
1 z0 W" {. s2 u+ C+ D4 f9 v0 V6 S- a
  x; s2 O: `1 R6 ?/ J1 W; f+ Qhttp://drivers.mydrivers.com/search/601/1070.shtml* K! W; f8 k& W8 M; |8 Y

; v# E* K& f; b% Y0 g6 Q' V# u: V2 Z' ?! a  h

5 h1 x# A/ j) |! u2 rDIAMOND
! Q+ L- q3 v4 a9 B' q# U. F) y+ i/ Q

: t  x- o) D0 o+ N! f1 M  z3 s( wDIAMOND系列驱动下载页:
% H; v7 E$ E& p* c/ ~. k% o; o9 L# E4 c! I$ {3 k
http://drivers.mydrivers.com/search/601/310.shtml
7 h2 J& t* w2 ^* {* q% x1 v
: h" _. [! b) v$ a' E  j. G3 m9 o
: ]7 s# [7 }% W5 ]0 d6 J  [
6 v7 B# W9 V# B4 ^) N0 dPhilips4 S: s4 `6 m: P0 K) _# i
0 h6 V1 L* b1 E# F9 i; p
4 q$ V4 F  J6 s. d9 A
Philips系列驱动下载页:
) Z( s# y# B9 [# Q; G
1 i' d; z4 C1 `! F' ohttp://drivers.mydrivers.com/search/601/749.shtml
: b5 t% O& m, a2 k" J
7 z: p3 w! `3 B0 p0 E7 g3 D& u  d9 z% y; j, [1 x" v6 q
3 g. B- r3 L2 o; s4 M0 b
CarrusLogic ; A: h8 ?9 P6 m0 F. G: N

, U6 V5 D( P6 O1 f
2 ]% v$ ]+ c4 }9 Z$ ZCarrusLogic(水晶)系列驱动下载页:2 n! Z2 \! d/ `: ~' E
, Y0 C. Y- R( [
http://drivers.mydrivers.com/search/601/236.shtml
, c* T0 l3 l* ~  ?4 o9 n9 c. `! b
" U, M* `6 F2 {, _& z[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-10 02:05 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-7 14:23 | 显示全部楼层
主流专业声卡系列:. }) a% X- X! w+ D* j

! ]+ a$ F- _7 Y, t# k+ |
7 L: ?! P/ I. C3 N7 \, JM-AUDIO
7 l8 d1 W/ a( h7 q6 h) y
2 Y( R4 M; S& p% ^$ @
6 f# K* j" L4 V& `3 RDELTA系列(含AP2496/AP192) FOR XP32
, A8 d- W1 B' t0 j  S9 ^" O8 P* @: i  D5 f7 q
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=736&dl=yes& ~3 A, Y. p4 X1 o
/ K8 g' d: Z9 _
DELTA系列(含AP2496/AP192) FOR XP64
" v5 o! ?  J* ]; C" h% B  G) J# A2 p! I" i2 l6 w# h. Q
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=492&dl=yes% r0 C% U6 z. |% G' T9 O/ B

, t" j1 L* ?: K0 W" S: Y# JFireWire系列(FireWire 410, FireWire Audiophile, Firewire 1814, FireWire Solo, Ozonic, ProjectMix I/O, NRV10) FOR XP322 {) t& _0 |0 x1 g
9 L; P0 ^3 B( e% q( A
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=760&dl=yes
% K- ]* f' p. A9 h9 ?5 h( b/ {
& x2 G3 |  Z$ s$ c7 cFireWire系列(FireWire 410, FireWire Audiophile, Firewire 1814, FireWire Solo, Ozonic, ProjectMix I/O, NRV10) FOR XP64" X0 U8 n# n$ z( d8 ?2 G

4 ^7 @+ D9 H( e& o# whttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=486&dl=yes* X+ {# o) q8 R  {" d" s

, M' `  C/ ]0 @- V' m& r5 ^% `, \  a1 S: N+ o1 C( R$ y8 |
7 O5 v" r6 |- h' ~. b8 T: w
  s, ^" L4 u5 i2 ^
TerraTec) P) u' R& I8 g6 y

$ t' j* \" p# i7 K* l4 a3 ]1 F' G
PHASE 22
9 _& g8 I8 I1 q; N8 [+ \+ [$ l
, b. u/ D* E8 O. I' \) u; xhttp://www.terratec.com.tw/downl ... 0_XP_XPx64_5.24.exe& a; d/ Z) e4 r5 k% g7 f
) y9 R5 f, ^3 I9 b! r" Z: x4 N

  `" W6 D  E, p" T% mPHASE 24+ [7 J4 W+ J8 u" s' n& b6 B' k

" V. ^1 Q% s( i+ M! s' y: Ahttp://www.terratec.com.tw/downl ... Drv_XPSP1_1.19l.exe' j6 d1 z5 c! b
5 v/ X; g, L, i

& H" _* i# a7 S" XPHASE 88
; B; l" l# P, f: I- G* }7 W" d# s, J( b0 f+ w" l
http://www.terratec.com.tw/downl ... p_Drv_WDM_5.44b.exe
% P( z( C6 _" Z4 |7 `( H" F* C
' o& P: P# s' n+ h, ^
# s* a! V* ]2 [+ v* @3 VEWX 24/96
/ Y& ^& L" j  M0 Y; G$ m1 ]
! x' s5 j# V: a/ \http://www.terratec.com.tw/downl ... pp_Drv_WDM_5.40.exe
# _1 t: w! K" Y( A0 c
, \6 T# F% U  \; }& d* p5 E, O: X0 Z# j$ Q8 X+ \1 i# v

7 v9 L$ {# k+ @  ^+ `ECHO
1 a8 X3 w/ R1 w  ~3 L' g) e. ^: t1 f

6 T6 m/ n$ p6 t/ p8 |5 X  cLayla24, Mona, Gina24, Mia, MiaMIDI
8 s6 [* c/ G. ~1 O1 [5 J% T- G0 X. C
http://www.echoaudio.com/downloa ... cho24Setup_6.14.exe
4 f- `+ L* I, M+ f% e- h" X1 s
; ~0 O) W& O# I4 b, N/ u2 _4 j  ^9 S  }2 h9 ]! G! ]& o* l- `
Indigo, Indigo io, Indigo dj/ }0 D* x, h1 b) P4 Q  k
. G, D+ A/ }) Y! D$ P
http://www.echoaudio.com/downloa ... ndigoSetup_6.14.exe
( V/ K) L, U; H  }
1 a9 z  h9 _8 C7 X  d9 S2 Z/ y* t
6 q0 {& m3 t# X7 m, \1 x/ k  fLayla3G & Gina3G9 _. L, Q8 h$ |' H" K- {; ~

, R# w# O8 E0 Y$ M' R, N1 L5 _http://www.echoaudio.com/downloa ... cho3GSetup_6.14.exe
. S' U0 Y7 o) r" |) q+ V# X; L  A9 e" Z) d9 n  g0 _- n& p
( ~, G3 Z, F  ?& N0 J% c

. n  `' ~  G& m4 L) s- @E-MU! M8 U' k6 Z! o. u& K7 O

9 D* \/ ~" E0 [; q$ {4 |( S1 ~
2 ~0 h) i: Q8 D/ x# N  I0404/1212M/1820/1820M$ j( e4 s' I. Z2 B* n
4 ?# _+ k2 {- b1 ?. v
DRIVER部分
) A0 e  f' ], B1 Yhttp://www.emu.com/support/files ... CDrv_L6_1_82_01.exe
; ^- e4 {' T8 ?8 j
" Z( o7 j1 y& l% R- F) wApplication部分2 r/ s4 F$ B! O1 I4 X
http://www.emu.com/support/files ... CApp_L6_1_81_06.exe+ d- \+ I% _9 j, W

, t- G( ^" d+ Q: k. |APS驱动/软件
* }" n+ I' d6 X2 s* k5 v* Zhttp://www.emu.com/support/files ... =654&Platform=11 }) D! q6 @" o- p
: }" N$ L- l* G
- _! Z0 z$ j9 c: W, [. K

1 p0 T+ b- v. J* w. ?' qRME
8 E4 r# u" V$ x# V9 Z4 c' l- @, z* i" e: t, x# m
! \! V/ N/ E( G/ m% g5 w
Fireface 400 / 800
, P1 q2 n* P2 I1 j0 H9 |" ~3 U1 I  W: b! V) ~
http://www.rme-audio.com/download/w2fire_2571.zip
$ J8 g, G% _6 E  `( f9 Q8 y& d5 i5 W2 e0 k

# l/ m' a$ K5 p; j$ zHDSP 9632 % \& \: t0 J% Z, g
  b3 A# n4 u3 K' f6 [
http://www.rme-audio.com/download/w2dsp_294.zip
- b7 j) w- A8 w+ a0 R. d, @
9 @4 }7 f' W2 d" g/ z( c/ |7 g* `0 {; \* m$ S
Digi 96/8 SERIES
5 h% J5 D( j) i
% P4 J/ _. w2 Ihttp://www.rme-audio.com/download/w2k_211.zip
0 F" i% L- `6 t( u" p( g! R/ N4 q& T7 ]7 J  m

4 H$ ?( o' c1 L; C
8 i/ k9 Q( h, _6 W2 }, i$ g& C& B, X, i% k2 f+ |  {& G* |
Digital Audio Labs
8 c4 O9 b4 P, h. U0 N3 c) {, L7 {/ A2 T8 w
9 f+ f  c6 |5 ?; m
CARD DELUXE( M4 I9 }6 v9 ~0 w7 T% M0 N
  r! `+ g: i% D/ `3 @
http://digitalaudio.com/DIGITALA ... /cdlx-5.10.3513.exe
  g. f8 `, w; |$ K# Y& o# T" c0 I! e/ Z; a1 R8 g+ {
! d. A' |4 Z2 `" y+ p

  u  Q5 g  P% w
& [+ e3 h0 Y& O3 h8 ^Lynx Studio Technology & _1 U, H7 s  i

/ N, B* D1 ?+ v
+ L, {; h# h! f+ A* L& b% BLYNX ONE( \0 r7 S0 [  D; i: b
9 e4 r/ b- J2 e! e* u
http://www.lynxstudio.com/drivers/Setup024m.exe
0 U( \; k) r; s
0 a* i5 v0 j2 ?' c
; F# H% u! {9 I3 r& aLynxTWO™/Lynx L22™/Lynx AES16™: N$ @0 B0 L7 a0 G
9 @" n: a' ^" X$ [: T( X
http://www.lynxstudio.com/drivers/L2WDM013n.exe
/ n8 D" G4 I2 |$ j6 G1 y) N) d, X, e6 o9 A. Y

/ _! x3 |; G" `+ ]. p& r
$ Z( B% {" S( r, |! lMarian$ Q) z4 \. C6 Z' \. U( c

* ^  b! {! P3 F0 X* s; G- Z, j5 L; Q7 `
/ L6 f7 H3 K+ xMarc 2
6 M* u* W6 d* V5 B, k' ]8 ?) T+ c1 ]) N4 H% K: N, g3 \, C: I! ~
http://www.marian.de/files/marc2/w2k/m2-nt5-en-306.zip2 ~" I9 Z) n/ x! }6 @
2 a* p( w& ?5 d# N! S8 z% t) F2 ]
1 ?  u# a; T! T( u& |5 s/ ?! `
Marc 2 Pro
) a7 |) p  x3 {  ^" Q- o1 o8 ^/ `" [4 i
http://www.marian.de/files/marc2p/w2k/m2p-nt5-us-114.zip. |% X% e- U4 B1 Y6 A4 v, D3 X
+ i2 v! b, x% \  p1 D" l3 G8 D
Trace PRO
# E' g) T9 V$ Q% w: @& ]- m2 l2 G) F9 Q% ]+ r" P3 {( z6 e
http://www.marian.de/files/trace_pro/trpr-nt5-en-105.zip
% \$ M- k: Q+ w8 M, u0 q. m
! Q0 n! k* u! y. p/ P$ ^, H' \: b7 J% `) w" [; ?9 T7 ?) _) R

/ [  P' f' {8 Z5 O. |Digidesign
' ^0 Y6 I8 K; \8 J# O5 M8 R% U! C- A7 S

& G5 ?: K. t- Y; @+ B* e8 t, r- Y. kAudioMedia III- ^! v* x. o8 \3 Y: T4 w7 J* U

4 ^: f. R4 c+ D; u0 LWAVE版本
3 K+ W2 D: W( {9 z2 v: Thttp://akdownload.digidesign.com ... v/wavedriver611.zip
( Z4 h# p4 o- R; Z! N
# {' a' k9 l6 `) KASIO版本
3 Q; a0 O* q( e) P) g6 y2 y7 Chttp://akdownload.digidesign.com ... ws/asio/asio611.zip' I" `$ ~4 `0 k/ W% K
) Z8 `7 J$ n  \( f1 H3 n- n
8 B& h! X: b4 X  u. m: D

* Y' Z% {  G( |Emagic
/ N9 X$ y3 B5 B5 k! G0 Z
' ?# g( A3 p% |0 P
& S( r4 n8 S+ P- K: i! P! N4 j% sAudiowerk系列声卡驱动
3 ?4 @" s3 r* V& O. U
! E  j$ n0 j$ |8 Bhttp://download.info.apple.com/A ... iver_Files/Windows/
6 w5 u, t, }+ L- y& x' y: @! N1 z' l, t2 h
[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-22 18:18 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:34 | 显示全部楼层
首长厚道。。7 k8 p0 P0 m* D# k. O2 r
4 ?. U0 a: U- e0 ], a
呼吁酷版点亮
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:35 | 显示全部楼层
支持点靓:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:44 | 显示全部楼层
版主;    辛苦了.           路过;   帮顶.          下载;    备份中.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 17:43 | 显示全部楼层
呵呵,不错不错啊:lol: :lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 18:02 | 显示全部楼层
好贴啊,辛苦了
, X9 k; w% n+ X9 I/ J5 l:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 19:30 | 显示全部楼层
:wacko: 只能佩服+协助了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-8 12:44 | 显示全部楼层
chairmanai 辛苦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-8 18:11 | 显示全部楼层
这个一定要支持的。能配上些介绍就更好了,如哪个版本的驱动兼容性好。或者音质比较强,让我们这些菜鸟学习学习阿
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-8 19:17 | 显示全部楼层
原帖由 bluetiger 于 2006-11-8 06:11 PM 发表. X2 a6 o8 I& |' j5 o6 K6 c' ^
这个一定要支持的。能配上些介绍就更好了,如哪个版本的驱动兼容性好。或者音质比较强,让我们这些菜鸟学习学习阿

& m4 L2 \- L0 Q7 K0 L- k8 _! z$ B# C$ P' N% _1 Y$ v- f$ y
这个很难做到的,毕竟我也没有这么多的时间和金钱去尝试所有的声卡;不过到是欢迎各位朋友跟贴分享对各款驱动版本的使用经验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-9 08:51 | 显示全部楼层
oti611 for win2k

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-9 19:35 | 显示全部楼层
好贴,版主为大家做了件大好事,辛苦辛苦
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-10 02:10 | 显示全部楼层
貌似不少人在找M-AUDIO的64bit驱动,故特此加入。
# E2 T9 C, V: O- i; Y4 S8 a
9 ]- w  p- f7 A6 b, o( `9 ~$ TBTW:M-AUDIO的64bit驱动为BEAT版本
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-10 15:23 | 显示全部楼层
好贴呀!
) Q9 S- k5 D8 XC版辛苦啦!
1 b. ?2 q* ?6 Y! r8 W顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-11 00:11 | 显示全部楼层

楼主好人

这么经典的帖子一定顶上去啊 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-11 09:35 | 显示全部楼层
这个要顶:huh:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-12 18:29 | 显示全部楼层
:lol: 好事, LZ 辛苦~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-13 13:09 | 显示全部楼层
好贴一定要顶,感谢感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

广告投放或合作|网站地图|处罚通告| ( 粤ICP备13038377号-1 )

GMT+8, 2020-10-23 11:17

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 POPPUR.

快速回复 返回顶部 返回列表