POPPUR爱换

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

搜索
查看: 107347|回复: 57

PCINLIFE声卡驱动大汇总!

  [复制链接]
发表于 2006-11-7 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了方便众多网友查找,我特地花时间搜集了一下现在的主流民用/专业声卡的最新驱动并在这里进行汇总。如无特别注明,驱动对应XP系统。下载中如果有什么驱动连接失效或者错误的话请跟贴说明,并附上驱动连接地址,我好修改。8 g( o& R/ E- A8 w  O3 }

8 r, h( s0 J3 R2 A. _# l, i$ C本帖子将长期更新,如果有什么新的驱动发布也请各位朋友跟贴告知附上连接,谢谢
% f9 p3 P: F6 H3 u& H1 U9 w) q4 w& I/ I& u+ F# ?5 d
[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-7 14:39 编辑 ]
发表于 2007-1-2 13:02 | 显示全部楼层
awe64, es1370) l( d" c7 }# E
9 O! h: h2 C; j: [
http://members.driverguide.com/
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-7 14:18 | 显示全部楼层
首先是常见品牌的主流民用系列:: V. e5 L0 Q5 l/ A
! A! Z; Y! |( w/ S6 R3 t
Creative& m8 ?& X3 A/ R" G+ x6 I
$ u( d" K% t: q

% S0 P: x8 X2 ^" o  a9 _* pX-FI" l. J5 U* ?+ S) m& f

1 h: H) _8 V! P* I支持 OpenAL 的 Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic、Platinum、Fatal1ty 及 Elite Pro 的驱动程序(版本:2.09.0007)
; ?5 K# \. T) o4 W: x9 T9 C; {2 }8 @  l( Q
http://ccfiles.creative.com/manu ... RV_LB_2_09_0007.exe
9 b8 n: ?, ~6 @1 C/ X
8 @) @. Y( f( ], U$ c# y" Q
6 G; l0 y$ g, R  q+ o1 I7 y" r* XAUDIGY( h% S) D( E: X7 R2 q/ {8 a

4 S* _/ |7 v4 O% ^0 [Creative Sound Blaster Audigy、Audigy 2 系列和 Audigy 4 系列驱动程序(版本:02.09.0016)+ _8 ~: G. H- t7 N  q/ j
# R9 r; X+ S. A0 ~4 T& K, h, K0 b9 I4 d
http://ccfiles.creative.com/manu ... P2_LB_2_09_0016.exe
6 x. C& l8 n' ^9 ?* J% _1 x6 z% E  {" I& Q# E! |- P+ z+ S9 m# w

3 n" R4 s$ m# E( R1 N& f0 ~1 pLIVE!24BIT & AUDIGY LS
; A* z8 Y5 `2 \9 f" n  {* o! u( F7 Q2 [" _: U) F! c1 l
Creative Sound Blaster Live! 24-bit 与 Sound Blaster Audigy LS 驱动程序 第 1.04.0055 版
2 N! D, Q' }; ^5 n( D) N& R3 _, h
http://ccfiles.creative.com/manu ... 64_LB_1_04_0055.exe
5 n+ c' U$ K+ |3 H( l6 M
$ x$ J4 [' b" y- z8 _: v. ~/ ]3 j7 r% F4 w3 l3 M
KX
0 n9 c  n! l( R. k0 Y% r8 A# n( }( U* O# i
REV:3538j-full
# p! B- v  {# q5 |$ Q1 E
2 I) g5 y+ s/ J5 e6 S' Ahttp://download.kxproject.lugoso ... xdrv3538j-full_.exe
& Q5 R( O0 b  Z9 L
! v  O# h; O! ^8 ~7 \* {! t) T" H& a  M/ v9 _) q  O1 A- `0 x5 M; o
3 V: l8 ^5 D1 \

7 [, K" B7 f  B0 T% K% hTerraTec
: r6 ]& B0 G: |# F
* k/ ]9 Y: ?& D. g0 D- @, Z: ]3 s$ B1 P6 U9 G9 T3 @
# F; |2 ?# ]0 m8 J' m
DMX 6fire Basic / 6fire LT / 6fire 24/96) g* J( J& g( o5 S
9 U9 P3 _$ P# T; c! `
http://www.terratec.com.tw/downl ... pp_Drv_WDM_5.40.exe
. D9 W" [9 f5 @
( n+ Z/ y0 i8 C, P7 v- r) ]; `, {3 H  Q7 A
DMX Xfire1024; T3 N  @) d* f! {

0 e+ R2 D: e; k5 F; Z+ j/ W" khttp://www.terratec.com.tw/downl ... ll_5.12.01.3057.exe
4 S* N8 G6 [9 Z* i1 j0 h6 p/ K/ a( g7 ]# D6 P, W
4 a  m6 m8 X* s
SixPack 5.1+
5 v# E" Y. f7 C3 U$ |! P2 O; F- v: U
http://www.terratec.com.tw/downl ... ll_5.12.01.3057.exe- C% i: F, K& }6 A+ T
# K  y) Y% v1 Z! v( C
  L) |, {9 p# j9 {" n6 `; ^; U
Aureon 7.1 Explorer
1 ?- Q  j' B$ G0 @4 h6 P6 y
  a2 v: c( m, P- ghttp://www.terratec.com.tw/downl ... 71ExplorerV500b.rar% @1 Z" m, p8 Q+ ]/ Y8 ]- N- P
7 u2 ]! E8 G5 ^3 T1 v( Y4 M! x

) M+ Y2 p+ `% A% n2 yAureon 5.1 Fun
. B& h# e6 R' i9 X! }- \3 l
  b: z6 f6 w0 w8 [http://www.terratec.com.tw/downl ... 0_XP_5.12.1.646.exe
+ b$ X: i* @0 W* z/ G7 \" h7 K5 i
" \& n3 l) j* ]& T+ H2 }) k7 |0 v2 O+ [( n8 ]# K
Aureon 7.1 Space / 5.1 Sky
' B' d# T, p6 g  V6 k9 \% \8 A0 K4 u" i
http://www.terratec.com.tw/downl ... e_App_Drv_5.19d.exe: m; s, m/ S' X

$ m: k. J: Z1 a6 x, Q: C5 _
1 ]( V) e. z( g7 k( W# FAureon 7.1 Universe
* u  H: c- f" z1 T$ o3 u* w/ [6 E" M" q
http://www.terratec.com.tw/downl ... v_2000_XP_5.20d.exe
1 J8 z. H, `" {& g( E# M" Y. d3 E& F  M2 ~$ a5 H- |* D! U
! o, j3 Y7 M" K1 g6 d3 N( j1 z+ v& u
Aureon Xfire 17236 A, J+ F$ p& o9 A

3 G! p4 Y  `+ z! O( ?9 o5 Nhttp://www.terratec.com.tw/downl ... nXfire1723V500b.rar2 Y" J0 s6 Y9 l/ e3 `( f! v

' z: q8 E# y" m* ]6 ]8 u1 W
; P. t! e7 P3 @) Y( k3 {" J) M
) j# h. G0 [% }1 A  V  [7 j& @% V2 i" W0 V! _7 `. g
M-AUDIO  b0 d- |4 ^2 ]" `
4 Y4 p/ A) C8 t# A; X$ Z

. Q1 |. n2 m/ w3 y1 o) Q0 b/ G/ w( A% F. E+ [
Revolution 5.1 FOR XP32  }; ?0 c: R% W

, g: I/ [7 M- D, Zhttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=453&dl=yes
% u# `! D$ L8 I* q% G; L0 ?/ E& J* [' H$ Q
Revolution 5.1 FOR XP64
2 J6 D3 n8 S% O1 X3 J
( M, `( A3 {6 ihttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=566&dl=yes
5 c7 d2 z; ~! x' A" v4 N4 C2 B) ~; G, U# P

+ D% r2 @" G( qRevolution 7.1 FOR XP32
- S8 r2 e3 {2 k# x9 F# K$ P& o4 j* w$ S! t
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=394&dl=yes
% C' K3 R2 F3 j# h" s9 r
  t/ w; Q# @2 e3 h6 A8 QRevolution 7.1 FOR XP64. {* x3 P7 f6 T

6 j# K; E7 R$ P( l& P) ?  ]http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=565&dl=yes
- v) H  l+ `. W2 L* m/ h3 ^% l, v/ X5 r# U" `
/ ]/ f7 ^3 D6 F

, e. q& M" u4 E+ t6 E1 `: g  O3 y5 z8 ^: F. [
Turtle Beach6 H; D) |+ u, f

0 I( c( m! g, a3 R$ g$ k& q# [- z7 S
Santa Cruz, A; I6 j7 P! L

/ ]+ k( r2 H% i, I: ?" [) o# n5 Lftp://ftp.voyetra.com/pub/tbs/santacru/sc_4193.exe& V! o  l2 a6 ]2 J2 w" a
9 S& p! N! i. e$ b; M
Montego DDL7 {. h. W! U! e$ D) ^9 Y

! S; ?7 J8 I4 M9 }$ m* B) c* n7 Yftp://ftp.voyetra.com/pub/tbs/mtgoddl/mtgoddl1.exe6 ?* j( R; G" s  j) D8 F# v, p

+ {1 X1 B/ T8 X9 Q
! T& c  P+ A# @% w$ u" z9 o4 ~2 V: r1 a) \- R
Hercules# A# v8 B( T6 G! L1 _" u; v. p' Q

! L4 b6 H; J3 _/ Q7 ~
. A9 ^; x. o/ y9 S) @; }Fortissimo II/Fortissimo III! l6 g5 Q4 G, k: T. X9 h

" F" D. \3 y0 @$ W3 Yhttp://ftp.guillemot.com/sound/e ... d_Cards/CSCv609.exe
9 i; y: r& w+ y: T/ Y0 s$ ~) ~3 k8 {  o0 ?" U: s" U" m. I
Fortissimo IV- E" I# p4 N. ]( m: x+ D
# N2 j2 g/ R  M1 x, v& K2 u0 n% `9 h
ftp://ftp.guillemot.com/sound/exe/FORTI4/GSF4_1.00.zip
1 J, ~0 ?( H. h: I
# h# }1 d' {7 e; y2 `3 A# `  I" w: A: }! T! i  x
/ g* h% i6 q0 X

, A  J8 A/ [8 F9 UVIA
$ d& Y' u# u0 H9 G) \0 z
% K4 g& K8 C, t# e' G- O3 O% t% i; N) p* |+ }. q# v3 C8 J

6 K0 h- G$ C- @1 V# m8 OVIA ENVY24(MT/DT/GT/PT/HT/HT-S)系列声卡驱动FOR XP,适用于奥王,安桥以及乐之帮等基于公板驱动的声卡:6 v" F, A* @4 Z# z

- @" T8 s0 J0 bhttp://www.viaarena.com/Driver/envy24_family_drivers_v500b.zip2 }8 k7 w, d6 F  V0 R1 M

) \9 T  S% Y7 ~2 u& h* |( [, V/ p  P+ s0 b  J+ G' l0 N# N

8 F: e5 f) j6 s& C' f
$ c& C2 s2 v9 n$ Q0 O. hC-MEDIA
) R4 [  [: c" O; X( `; S4 @! V+ h
) a- @& y6 R# d" r9 m, B/ `& P! {+ j% ]) }: I5 Y
C-MEDIA系列公板驱动下载页:4 i6 k$ O/ q7 Y' b7 Q
8 P* d6 m& i2 y( _6 Z9 H
http://drivers.mydrivers.com/search/601/243.shtml! D8 V  E7 U+ c/ ~
$ D& r( e9 _- {( p% S4 o( O4 K9 n9 d/ P

! R, W" b1 K4 t1 T: ^# B! e& Z, O4 g
ForteMedia
( ]+ @' L2 R3 g& J7 ]: d
. N( S6 u$ P; F) o( Z' Z% w/ K- A! w) m0 B* W
FM801公板驱动下载页
/ S, _: V% v* m* `* g2 \4 @6 F* T- e5 G" X' n9 s
http://drivers.mydrivers.com/search/601/1094.shtml' {2 U; \1 O0 I. G

1 P! w! ?$ Y: `9 E( m5 z6 v0 t, R5 a# _8 @- D. m% x5 g/ t
  a$ o/ p( }& j; M
YAMAHA
) U" c2 |" p; X- W9 ~2 |% X, N2 |! j* z4 t' [6 \7 Q. i8 ?
' k4 L7 t9 z+ v9 T% C% C
YAMAHA系列公板驱动下载页:
2 ?! D, D. h. E. T. t: }, a/ k
/ l! I' [6 Z  }2 H2 v! c0 \! i! _http://drivers.mydrivers.com/search/601/1070.shtml7 L* i' S& E0 j; }+ o8 o
- G/ z' M5 S$ C3 Q/ P
7 h1 `/ a4 p: S; ?

- |% O' {% \( ~) [; o) g, ODIAMOND
8 f* X* a! p  q0 \
! a1 a. p" U9 t; P4 m8 p' m: I+ q) O7 }& W4 W7 L  \: v
DIAMOND系列驱动下载页:
  e/ C* t) N( w, [4 Q
  D* B" v* C0 [0 b. v, ~http://drivers.mydrivers.com/search/601/310.shtml5 N) V9 z( F4 d( l- Y7 ]4 ]4 b
, h6 A! H: [( |" g0 s
* j( l* g2 R5 Z* o
  S) P: u; T7 d* T
Philips( g6 L3 F7 t) _/ _5 R( ]4 Z
! D- J, `- M6 {# D; V

- Q! B& ~, J- aPhilips系列驱动下载页:" r: p7 @4 Q; q* b# z

& m; e) S' {2 A) F$ u3 Y" bhttp://drivers.mydrivers.com/search/601/749.shtml# _" m! V8 Y5 L+ j

# K" \& @1 J* d: Y
) l4 J0 s  e( E! w1 A3 q2 _
& r- l1 L6 V2 F- B0 |* U# \6 Y" FCarrusLogic 3 q4 q6 u$ C9 {. ~
4 B1 P  i8 I2 z
5 p- Y+ @! n8 D: }! G
CarrusLogic(水晶)系列驱动下载页:
7 z% F. j2 J( j# @$ s0 Y/ s# Q7 }. i! a0 T% k- P7 D
http://drivers.mydrivers.com/search/601/236.shtml7 n, F( n0 }; o1 Y0 W# i8 V/ Q

5 P  Y& A- z& w7 f0 i[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-10 02:05 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-7 14:23 | 显示全部楼层
主流专业声卡系列:) M6 Q& f: f* \) z4 {
& n% }: J* }3 F  O- r

& ^7 [6 o( h3 V) z5 f) m5 s- oM-AUDIO' Y7 I* f% u8 g& ^2 g

; m7 T3 Q8 X4 Y; L# q5 `" G
, H; T5 Z/ Z+ j" p5 x" HDELTA系列(含AP2496/AP192) FOR XP32
5 {6 [( n  Q4 Z/ }: ^
+ t# n2 V" @! H  j* H  Ohttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=736&dl=yes
7 l+ G$ I, `' A" x- \( q3 ]% a$ [/ v; M, q
DELTA系列(含AP2496/AP192) FOR XP64- W# S+ a/ i0 S( ]

3 `+ b/ W$ p5 K7 b4 K8 Q$ @http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=492&dl=yes
: C1 R- |3 B0 K- w& e! g4 W& Y' f
FireWire系列(FireWire 410, FireWire Audiophile, Firewire 1814, FireWire Solo, Ozonic, ProjectMix I/O, NRV10) FOR XP329 s8 {4 |* D2 C  g; E: G* c

/ @2 w  }/ \: Jhttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=760&dl=yes# ]; m/ s: K! K8 F$ v, A
* c8 Q3 F% D# X% B  O
FireWire系列(FireWire 410, FireWire Audiophile, Firewire 1814, FireWire Solo, Ozonic, ProjectMix I/O, NRV10) FOR XP64& j7 T) p% i; Y* x$ f

) m$ p8 N0 |  M% p* @1 w: |. U! Chttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=486&dl=yes
7 D* ^  r6 P* C9 U$ O) M) E. s. }) t  W* o$ J2 P
& C  R" N( ]% X1 S, @( M  f  r
: O8 b8 Z" a/ q9 [. ^5 j0 W
, t& a' c, X: }2 |( n" `: A, d, {
TerraTec: o. C3 K. F! b6 T5 n

! A( `  U0 I2 M. S9 }  U% z: n5 i* O" z' d
PHASE 22* i" ?* H: u: [6 M0 J8 i
) B( ]; L3 l7 W9 K2 g- Z1 ~) b7 \
http://www.terratec.com.tw/downl ... 0_XP_XPx64_5.24.exe
. p# c5 V6 K# h8 G
) p! M1 W! l% L
( r& O1 s% y3 h3 h% Y' BPHASE 24
3 y& D6 T% y5 }! p5 X9 L% T, Q4 e* L
http://www.terratec.com.tw/downl ... Drv_XPSP1_1.19l.exe
- E, L5 {* h5 s& h
( U4 ]( W5 n1 Q$ a% w- `
- u/ ~$ ]2 \& F( T/ |1 I3 LPHASE 88
5 v$ x9 S# @" p6 e4 u6 _- y) D8 i5 _/ H' k1 _4 J
http://www.terratec.com.tw/downl ... p_Drv_WDM_5.44b.exe* v* b- g! z9 g# l5 [( x4 X
) W3 o2 d. q2 J! {" a

. B! S: s: t/ x6 q0 oEWX 24/96
* C( v: I" R' O( Y8 f* s% n( {" _) ]3 k( {6 w
http://www.terratec.com.tw/downl ... pp_Drv_WDM_5.40.exe
* g' `8 X8 F. J6 |& N! y
( s7 Q; T* ~' Z/ }4 R& a3 B* n4 \  e3 Q) K( m0 x
1 T/ G) h# R# g5 E! ]  @
ECHO* c; @4 n, m& j

% ^5 \3 C3 c% e. q' z' s
" C) @! q& [* f; r; |# |Layla24, Mona, Gina24, Mia, MiaMIDI
' ^  F, c' e5 k! C4 k
7 p+ X# |, {5 v- khttp://www.echoaudio.com/downloa ... cho24Setup_6.14.exe5 j$ H4 k# O% b! e9 G& `

, [" }+ b0 f- ~3 Q# e
8 d; t  E/ q  c! L* Z# rIndigo, Indigo io, Indigo dj
' U3 j( r7 @* Q% F9 I8 O" P1 y* l" \4 D' {! Q# T+ p
http://www.echoaudio.com/downloa ... ndigoSetup_6.14.exe9 R7 z* h( R0 N9 s0 I, [) F
  b: ~. f) W3 c( Y4 w8 D  R' K( y

2 M/ o. z/ E( `  rLayla3G & Gina3G
  _9 x5 d! I/ d! W" _! [9 e% r0 y$ r0 p" d
http://www.echoaudio.com/downloa ... cho3GSetup_6.14.exe8 }5 m2 y5 L# i0 K/ g4 S$ }2 q

. X% w) W9 B/ ]( U, c# q
; {5 b8 a& S) v) T
0 i  d) Y; b* f. Q" r# g7 GE-MU* P/ v. m  C6 l8 Q- D6 o

+ o6 z( F% @% [! E1 q) Y# [6 n, V, k% C* M
0404/1212M/1820/1820M% u, o3 t/ \! O) |8 q9 G/ C- x
3 P1 |9 p/ }& }4 F# S: x
DRIVER部分
$ c$ }6 z2 }3 Qhttp://www.emu.com/support/files ... CDrv_L6_1_82_01.exe
  w' u; [) K9 n# p; `' B) Y3 N  z) ?+ p" [
Application部分- \( d4 c" P6 M. s3 |' d. W
http://www.emu.com/support/files ... CApp_L6_1_81_06.exe2 J9 c. C" G3 |' P! h
2 y) O0 d7 y' R5 Y+ Q; A
APS驱动/软件/ K. p& C( m& u' v8 p
http://www.emu.com/support/files ... =654&Platform=1( I$ y- l6 T: V$ b, n

6 [3 c# r  Y- M! g7 {0 N% ~8 |6 }1 A: ~' b- o

+ Q8 g/ s. j3 p1 W9 }/ {0 G/ cRME) ]% B8 K' h9 L0 s5 |+ @

& P* B( ?9 H( Z" H$ [
' f: g; Q) B6 p$ m2 h) JFireface 400 / 800
; P1 e# m. d* H3 f& Q) p1 A8 d$ E' w+ ^& M
http://www.rme-audio.com/download/w2fire_2571.zip
! C' i! u: L. _, N7 F& y' ~
8 W5 }+ O# |! h: x( v: a. n' q. x% w, w' q4 P2 n
HDSP 9632 7 U  n- R# n) S/ C/ H+ Q" {: T
, w: q8 H$ u$ D( |  P) x
http://www.rme-audio.com/download/w2dsp_294.zip; c. i/ ?, r; e+ D! m3 \

9 Q3 k( X. J  {; ^6 z3 @3 G+ }( \) b: M! X1 t) ^0 D) V2 `
Digi 96/8 SERIES3 C4 F8 ^: @' K
: p) t( V* R  j" f" h  i
http://www.rme-audio.com/download/w2k_211.zip
1 C- `) t3 X: ^. }4 v1 i$ w/ C  R  j/ a3 C9 ~# x

0 j6 ~; ~. w. N2 _+ P; w! Z6 M  @
4 E, V- P8 }+ T' E! H3 d6 d% p) q8 }! K4 t/ S) \5 p; _
Digital Audio Labs
, ^. `6 h  H* D/ d3 Q6 ~* t6 I/ v: L$ L9 o" X9 U
  A7 ]0 X9 L1 L
CARD DELUXE
1 X: V9 K7 p, i8 V* ~; e' p* v
& M. |! X8 u& J9 Yhttp://digitalaudio.com/DIGITALA ... /cdlx-5.10.3513.exe  s0 u; _1 Q  [( M/ F8 O) w

' R4 m3 _; v+ a' I$ c4 Y) |' N
, A; t# t0 v/ S. q  f9 P/ W, @4 ?. p9 b) Q3 v7 @; `7 }

6 V4 z4 k$ T  v$ v4 b" RLynx Studio Technology
# W/ i' }( c  `2 g( t& t; p( f9 h
$ e- I8 `+ L. n( C$ T9 h
LYNX ONE2 b; }  y, Y7 S& k9 Z
& C7 w  M7 o9 u
http://www.lynxstudio.com/drivers/Setup024m.exe( x; i, A& O2 N  n
( ^$ o, s5 @& B

& ]( R. c& K* K* z$ H* O, vLynxTWO™/Lynx L22™/Lynx AES16™
4 y/ R  n* }( H) ?
/ b+ O: ~, b' h2 {: Mhttp://www.lynxstudio.com/drivers/L2WDM013n.exe
9 x4 n* H$ Q4 `+ Q5 H8 b% n( Q4 k8 `- d

; w4 x% U3 l- M+ p+ p$ B5 O' E" n3 G2 D
Marian
& j) z% j5 b$ m! A4 [+ v$ R& Y) U# t  d

2 O& f& \' F0 `- ^Marc 2
* B8 u' W2 q2 i4 k5 n8 o7 \" r) Y6 G6 \
http://www.marian.de/files/marc2/w2k/m2-nt5-en-306.zip/ v0 A9 Y- T, W  ?# n( U' ^! e
6 x' l1 _6 p! ?  k" D6 U
! Z. h, V" F+ e
Marc 2 Pro
* Y! @) o8 b) v# h, [1 N4 n
( d% w; B2 j9 q5 ?; z- Bhttp://www.marian.de/files/marc2p/w2k/m2p-nt5-us-114.zip" N" w4 A7 a1 O5 R& ^

% l  E: \- L) y7 d8 A: |Trace PRO; `. W/ O9 r' U$ v. E( w

0 J1 U* i& [, ?http://www.marian.de/files/trace_pro/trpr-nt5-en-105.zip3 ?0 `3 d, A# ]0 z( v
9 [0 d7 |4 W) ^6 }
( j6 h4 T$ p2 o! F6 K. m

7 r& U; }/ ]. J2 M# ~8 E' D4 b) n2 ^Digidesign
8 s" U8 s' H2 Z0 s, K
# p* z0 B: I& D+ R3 G4 [; t+ G
# D! I- |3 I0 ]2 J& {4 V5 {( z8 a- eAudioMedia III
& g* y" [$ A0 F
- U# w4 d+ ]0 u4 ~! xWAVE版本9 A8 i& X2 n: X$ t5 D( f. e9 u
http://akdownload.digidesign.com ... v/wavedriver611.zip " b4 @$ P! D3 I  H) W
/ w6 l: f8 o: {
ASIO版本
" Y% ^! R& j$ @http://akdownload.digidesign.com ... ws/asio/asio611.zip
5 V2 S- p6 k$ ~! g- T6 K2 E- S- z; x
1 Q, Y* _6 f" \8 _  S4 q+ ^
1 V, l& f" ?2 u* @$ j! h& k4 P
Emagic
0 v4 b) W7 `: Y  }8 F7 ]" x3 t
7 H  |0 [& x* ], M4 V1 u' i" Z2 A; Y4 p$ S& ~/ e
Audiowerk系列声卡驱动
6 i! D, }/ @4 Q7 Q& e+ Z
) t0 }; I/ z6 thttp://download.info.apple.com/A ... iver_Files/Windows/6 L" _: g) \2 {; B, r9 s
5 o9 @  J8 D# u' w3 k$ o
[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-22 18:18 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:34 | 显示全部楼层
首长厚道。。. @. y; Z* W) ?# n: B0 i, y

) g  F5 {% P/ x2 k4 D! b2 Y呼吁酷版点亮
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:35 | 显示全部楼层
支持点靓:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:44 | 显示全部楼层
版主;    辛苦了.           路过;   帮顶.          下载;    备份中.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 17:43 | 显示全部楼层
呵呵,不错不错啊:lol: :lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 18:02 | 显示全部楼层
好贴啊,辛苦了, V# @% U2 q& T* ?- I. p
:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 19:30 | 显示全部楼层
:wacko: 只能佩服+协助了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-8 12:44 | 显示全部楼层
chairmanai 辛苦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-8 18:11 | 显示全部楼层
这个一定要支持的。能配上些介绍就更好了,如哪个版本的驱动兼容性好。或者音质比较强,让我们这些菜鸟学习学习阿
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-8 19:17 | 显示全部楼层
原帖由 bluetiger 于 2006-11-8 06:11 PM 发表! n" Y% l! E7 A0 c. l9 w# U
这个一定要支持的。能配上些介绍就更好了,如哪个版本的驱动兼容性好。或者音质比较强,让我们这些菜鸟学习学习阿

8 f* g9 G: l9 A' D; g% L
/ J) Y: f: [. P. _; F" E* I4 y这个很难做到的,毕竟我也没有这么多的时间和金钱去尝试所有的声卡;不过到是欢迎各位朋友跟贴分享对各款驱动版本的使用经验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-9 08:51 | 显示全部楼层
oti611 for win2k

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-9 19:35 | 显示全部楼层
好贴,版主为大家做了件大好事,辛苦辛苦
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-10 02:10 | 显示全部楼层
貌似不少人在找M-AUDIO的64bit驱动,故特此加入。
( |4 z6 u' g) R2 q5 }& }
( W6 `5 b! _8 rBTW:M-AUDIO的64bit驱动为BEAT版本
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-10 15:23 | 显示全部楼层
好贴呀!! K. w) \) f) V+ w+ W% F! h; ^3 ]# j
C版辛苦啦!0 w2 K, R. ^8 z
顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-11 00:11 | 显示全部楼层

楼主好人

这么经典的帖子一定顶上去啊 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-11 09:35 | 显示全部楼层
这个要顶:huh:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-12 18:29 | 显示全部楼层
:lol: 好事, LZ 辛苦~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-13 13:09 | 显示全部楼层
好贴一定要顶,感谢感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

广告投放或合作|网站地图|处罚通告| ( 粤ICP备13038377号-1 )

GMT+8, 2021-1-23 10:29

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 POPPUR.

快速回复 返回顶部 返回列表