POPPUR爱换

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

搜索
查看: 102041|回复: 57

PCINLIFE声卡驱动大汇总!

  [复制链接]
发表于 2006-11-7 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了方便众多网友查找,我特地花时间搜集了一下现在的主流民用/专业声卡的最新驱动并在这里进行汇总。如无特别注明,驱动对应XP系统。下载中如果有什么驱动连接失效或者错误的话请跟贴说明,并附上驱动连接地址,我好修改。
4 M! j! \$ M8 Y5 o
2 k' a$ ~) n" \本帖子将长期更新,如果有什么新的驱动发布也请各位朋友跟贴告知附上连接,谢谢
7 _: \9 x* Q" a2 L* U
( T5 i" `- S" `' ^4 _4 d[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-7 14:39 编辑 ]
发表于 2007-1-2 13:02 | 显示全部楼层
awe64, es13702 a0 N5 n& T/ F5 g9 [: h6 X

/ v0 D4 K3 T+ M$ u) X5 _http://members.driverguide.com/
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-7 14:18 | 显示全部楼层
首先是常见品牌的主流民用系列:' X6 S9 H- R0 `6 }7 Q( G

  R1 D2 o' M! f" i' b) Q: j8 mCreative3 E1 b) }9 F* n: f5 W

+ M& f4 A7 ^# U  B. y( E3 C
: c! H' W0 c* x  E1 uX-FI
- u% G- a6 V# o8 l: [$ I& j" B$ G0 }# ^7 a3 |" F! T
支持 OpenAL 的 Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic、Platinum、Fatal1ty 及 Elite Pro 的驱动程序(版本:2.09.0007)# k; @3 J4 [2 S; t3 f) o. \

% W& {' W. i6 p9 \4 t4 x/ w+ l9 e! xhttp://ccfiles.creative.com/manu ... RV_LB_2_09_0007.exe
3 }+ w4 a# f: g$ s. r6 t" d8 }. B+ [
6 j& Y$ _+ d6 }4 {
AUDIGY  ?% B& E" i/ O3 V; \# b6 k
" m! \7 ~) H" y& t
Creative Sound Blaster Audigy、Audigy 2 系列和 Audigy 4 系列驱动程序(版本:02.09.0016). M5 D+ l! C; k8 e) N7 n- a, s3 X
' t# G- n* y2 m+ m3 c
http://ccfiles.creative.com/manu ... P2_LB_2_09_0016.exe
6 R" x! Y/ t' u& X+ f8 [" u- G3 o2 a

0 [5 B7 I" S6 o9 b0 B1 LLIVE!24BIT & AUDIGY LS% r+ n+ u6 Q$ z2 ^7 ?  m8 d9 n9 Y) c( A
4 Q4 r. ?5 j  [7 Z
Creative Sound Blaster Live! 24-bit 与 Sound Blaster Audigy LS 驱动程序 第 1.04.0055 版. l1 A" w+ h* x+ v% g
8 }8 P9 U" @3 }0 l9 J
http://ccfiles.creative.com/manu ... 64_LB_1_04_0055.exe+ I9 {; i7 B. v1 _
. `8 i7 n+ k5 ?+ d  @( d+ K- W+ c

+ g3 o/ s/ j/ }) C  u! }$ E$ XKX
; w1 V# }& A4 y& I* I: B* K
: |$ h5 ?% M2 t* d# B, \* IREV:3538j-full2 ]' [; N  M& j. {* C

% ]) L/ Y6 Q, q6 rhttp://download.kxproject.lugoso ... xdrv3538j-full_.exe
- |  t# G, l8 D2 V: @8 @
6 B2 ]% H$ n3 F# h! M) p  K* O+ L4 F4 F# n5 M' M* T. Y. X  v
, ]6 U% ^9 T* ?

' Z. r& e& q. `8 }TerraTec* Z' f3 n" n  [+ K, s- J8 d6 n5 T
: U" H) Q) T6 n& O

1 i. L- T8 m/ t. o" i' H1 r! X* x7 j( N# `4 _
DMX 6fire Basic / 6fire LT / 6fire 24/96
1 b( K/ q; |3 h
! }6 c" i9 p/ I; |" `4 Fhttp://www.terratec.com.tw/downl ... pp_Drv_WDM_5.40.exe
6 D7 @; G3 {' D  J+ I4 e/ O& y9 |3 J% R3 K% `/ j8 T  o0 Z! v

. n! I4 R( g0 _/ _( R5 F( iDMX Xfire1024
. e* v1 S- g0 D+ t% M" F, [0 _3 S& A- u$ v
http://www.terratec.com.tw/downl ... ll_5.12.01.3057.exe" c7 W0 G# r$ k5 c# H, A: z& W& y

5 b. \& e: Y9 O1 n$ i
& M3 N+ y* C. {. _SixPack 5.1+
/ X4 N' r. `2 c5 A& @# x5 `( M5 \; ^1 d& R0 Z; X5 u5 k  F
http://www.terratec.com.tw/downl ... ll_5.12.01.3057.exe, O0 F" y( h' m; z7 p

3 O9 U3 Y# T1 ^' B  J7 x. u, n( t- h: o1 ^
Aureon 7.1 Explorer: n9 X% s+ q" P1 y! \
: g. U8 l7 {) c; N
http://www.terratec.com.tw/downl ... 71ExplorerV500b.rar/ V2 n3 z8 n7 X

! O' _4 B' m. A
5 \6 s7 U& W! f: d, o# aAureon 5.1 Fun8 J& Y7 L8 K2 u% `# b: H
; q9 C& q# }! Q7 [) }
http://www.terratec.com.tw/downl ... 0_XP_5.12.1.646.exe
0 \4 J) T1 Z" ?) U% D$ y) ^$ o1 D2 v* w+ K3 M

" g5 c$ I" }& i! x1 gAureon 7.1 Space / 5.1 Sky ( d1 ?3 j6 U' A# D
: U; g" q, b' t' {7 Z- h1 Y
http://www.terratec.com.tw/downl ... e_App_Drv_5.19d.exe( E% H' e8 s( Y) l  Y7 z
% v9 a7 w) f) @  ^- |  a

9 w" P4 L) m7 P" ?( Q8 ZAureon 7.1 Universe
# R. {7 J6 s. ^/ v$ W+ [, k) H2 I8 }$ t5 K! e1 ~/ H! I
http://www.terratec.com.tw/downl ... v_2000_XP_5.20d.exe
. S& n4 Y" @" I; C( ]1 Y; L7 M  T
0 o) O7 ], N6 h& c. h6 C# N
2 y- l; E1 [1 ]3 PAureon Xfire 1723
7 I2 |& d' Y; @6 M4 E$ j. S
  z. v5 f2 ?( e  P1 m' ~6 Xhttp://www.terratec.com.tw/downl ... nXfire1723V500b.rar
) J/ K& ]8 u7 |0 R. b
0 _8 z* I  U6 Q4 ^* v; h* D' a. Y3 B0 Z* e7 ~$ _* ~4 P
/ V7 }! G1 S3 R/ `7 j
  P! N; V6 [  \) o  V7 |; _2 {
M-AUDIO0 F; `. o2 T0 ~

, H8 u6 }2 l$ B- l
) ?& e8 a6 ?+ E# L
# N9 c7 S  [) P, a# I+ y4 a5 i- nRevolution 5.1 FOR XP32
  E, W/ z' p) q: |# C8 q+ B6 t2 a6 o( o2 m) w
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=453&dl=yes$ N$ N2 y2 h  I0 u4 N- a
% [1 B9 Z8 ~% [" F  R' O, g  c
Revolution 5.1 FOR XP64  O2 T; l' T  C$ J$ |& E
5 v, A' ~; }5 ^
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=566&dl=yes
5 i  S% F1 d- Y. U- _$ R4 n$ t2 V# \( K3 I
7 M8 m, C) v0 Z4 }
Revolution 7.1 FOR XP32& n2 `$ |% @1 g: ?
+ C' p5 c' y$ T) ^; t( b6 A
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=394&dl=yes
7 o' q- ?; H* ^3 e! \6 ?5 a9 r  G6 h/ K) ^: k2 C6 Y
Revolution 7.1 FOR XP64
* N( g! t/ Z+ }; d  W  e: ~; O6 G& y: S* L7 H
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=565&dl=yes
0 g" A( }' [& a+ X) q8 {7 P7 i- h1 |# T6 @
4 B! \5 a0 f* o

: z. a( @6 [% _$ ^: ]5 t& t% h( a4 ^
/ f% a; o# x9 z. fTurtle Beach
5 F  d, ~, ~& C5 u! @+ y* G 7 s, Y! i6 @0 B7 v! u# g) U
  Q& P! G# r( k. v. c
Santa Cruz2 j1 ^" ~+ X* q8 t/ k: f

. w9 \, R" a  U/ eftp://ftp.voyetra.com/pub/tbs/santacru/sc_4193.exe
9 l; j/ {3 N3 Y5 N& U' Q; _! w
, b  m. V' ~, y: GMontego DDL
, S' Z! L% Z8 D8 S* O
/ ~$ q+ c9 A0 ]& r6 f2 A& yftp://ftp.voyetra.com/pub/tbs/mtgoddl/mtgoddl1.exe
- c2 b0 i3 p; U
5 X8 ~3 H1 T( o! m
2 E: Q% W4 y& n" h6 ^7 m; _6 y0 S/ |/ Y4 z
Hercules
& R/ M6 S% c6 t& [9 S+ s2 H& R: v3 A- K" Y

. V% p. p1 K+ T( W: ?! I0 G+ G" S6 g' tFortissimo II/Fortissimo III
/ d, k0 N$ M8 p- f$ u* K& D9 K; o; c' f0 M9 V
http://ftp.guillemot.com/sound/e ... d_Cards/CSCv609.exe0 B( O% f/ e9 Z# P! q4 [8 j

6 D6 v: Y0 ~' [2 d/ h) n$ D! c  NFortissimo IV! e! U3 N1 d5 I7 A0 ^4 P7 T; S; U5 o7 I
& l8 U6 [) j. l$ i/ a( Q5 _
ftp://ftp.guillemot.com/sound/exe/FORTI4/GSF4_1.00.zip
+ G3 I# j, p- X& n
  U4 o5 [7 \+ V, C- s! P+ Q: m$ a1 J* l

  A) I4 {1 e9 K: p* L- _! p$ n
4 {7 x! y: A- M. HVIA
# X& @  Z9 Z$ L% t9 k$ a3 F
* e0 m+ V7 {% t/ s( ~& W" Z
9 _- E1 ?7 K* d1 [& a) ~) j9 |
4 W/ n3 w6 ~6 G4 uVIA ENVY24(MT/DT/GT/PT/HT/HT-S)系列声卡驱动FOR XP,适用于奥王,安桥以及乐之帮等基于公板驱动的声卡:
$ ^  H, m2 x2 k) v) O% W" M2 r$ T4 y$ G+ y
http://www.viaarena.com/Driver/envy24_family_drivers_v500b.zip
& q( G, ?) P1 A% q. A8 f# X, S& K& J) k1 I
2 H3 c! P  C4 \
' s6 e; s& S! k  T0 N/ R9 n1 \

5 g( `4 z1 u: i3 f9 d- h7 zC-MEDIA
6 ~. b" b+ R% T4 j9 Z: u6 ^" n0 d  h( {  D" |
. a, [' B6 M9 i8 Y
C-MEDIA系列公板驱动下载页:) {# N) A4 L! |$ p
9 r/ B/ @7 G2 o, |0 y. O
http://drivers.mydrivers.com/search/601/243.shtml
$ c, _2 ~7 k! N& Q' s7 n7 H# f- {" l" x' B# [/ @/ m* x: q3 v

- X! Y0 S' w" e
* z& Y+ F3 h% n6 K$ ZForteMedia5 I8 q1 j8 U8 ~3 i9 D5 u% k
) R0 N1 j+ c+ J0 g. }
. y7 U0 k5 c% q8 T. J
FM801公板驱动下载页
& b1 @. v( R1 a* [7 B% o6 U6 ?0 X. U: i4 a. [) i% c! @- n
http://drivers.mydrivers.com/search/601/1094.shtml+ K1 Z7 p3 G! t8 Q- \; }' [
( A# {" b' n* e) _. e1 W; U# P6 y
6 N7 x4 y* N) J6 T" Z! V- D
+ f6 h( _4 c% C8 ]
YAMAHA
$ h: c5 _% i) u0 S4 ~+ Z+ O: L8 B6 v. A/ q; ^+ o6 ~- Y' M: u
8 y$ o! g6 Z0 }3 a5 p) R2 B- t
YAMAHA系列公板驱动下载页:6 l9 n! N7 A! b& N7 T# J$ \

( Z& R5 e1 j. d: ?; |6 E- [http://drivers.mydrivers.com/search/601/1070.shtml
4 k: G, O5 d  l$ U* R- M5 h' ~. y: \8 F/ p
! J% S& F* D6 ^7 ]. ^
7 b) ?3 P! n# g" P4 f
DIAMOND, @$ u, R: X9 g0 p* Q0 [
# x( c" K+ n& ^4 B. Z

. s" n9 l/ W9 ?2 v' m* {# t6 FDIAMOND系列驱动下载页:' D% W: A, {5 }' G, {- n
9 _" v/ k8 _, _- c% G: p
http://drivers.mydrivers.com/search/601/310.shtml
* o# r5 Y+ h5 f/ j" O# n; a6 f5 n+ l" P0 O% P( r: B5 ~' s

7 e( Y: Q( ]( R7 a. u+ j6 T
0 Z" f, c% U" u  ^, o' [( ZPhilips6 `  P2 R- v4 n, s2 K7 P* a
1 }' l. c/ ^4 [) N
% J) p2 e( ^$ K3 n
Philips系列驱动下载页:
1 p: o+ z8 G; Q  x) L6 F* X  F3 v2 @- j& _+ x9 N- ]# X
http://drivers.mydrivers.com/search/601/749.shtml5 q% U& Q$ }! _% T1 O" k

9 L8 _' Z6 p8 s3 j, I1 e) {; H# o2 _5 ^: {& b' a- m

6 t4 u9 i# a' z2 T$ d7 SCarrusLogic ! z) c- m4 Z" ^: |5 W+ G; B4 {( J

( k2 Y2 q* x& ~0 Q5 F+ L
* g$ s# l) t( fCarrusLogic(水晶)系列驱动下载页:
" F" e) a$ H+ _& [. Q4 r/ b
1 t2 T: o* h0 f6 ]2 k6 @http://drivers.mydrivers.com/search/601/236.shtml
4 n2 B/ I7 c5 j
) f- }5 b  R* V6 A[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-10 02:05 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-7 14:23 | 显示全部楼层
主流专业声卡系列:
. q/ w! `4 Y/ k( O7 y7 ]2 h! j! b' a& l6 B( q1 U

4 F, w$ y" p4 AM-AUDIO- h, h  K* {: l: W  a8 q
+ s( m+ q6 u# F, X4 g2 o
+ g& \0 g- v9 X% _* x# |
DELTA系列(含AP2496/AP192) FOR XP32" n' I2 L! Z; K; X  N$ \5 O! r, }* u
$ s( r; s: i6 z- q9 z6 U
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=736&dl=yes
1 @( ~! Y7 F' {5 [$ o
5 c' ~3 d6 I2 F" eDELTA系列(含AP2496/AP192) FOR XP649 P* E. M$ @7 h  R

$ ~. T0 I" }3 L" u0 c% A5 Mhttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=492&dl=yes
# A8 o: q! c) @3 t
: |! B3 o: y# j* q/ c- YFireWire系列(FireWire 410, FireWire Audiophile, Firewire 1814, FireWire Solo, Ozonic, ProjectMix I/O, NRV10) FOR XP320 w! `& B1 Z+ s, `+ p' q6 y

! b$ _- q  M$ Q& d' \6 u( w; _* whttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=760&dl=yes
' W+ X% u; @7 j/ r3 ], S  N. E0 s% M. `7 q  |
FireWire系列(FireWire 410, FireWire Audiophile, Firewire 1814, FireWire Solo, Ozonic, ProjectMix I/O, NRV10) FOR XP64
' J, A* n& P3 v) F& g" [+ ]6 n& t1 M$ V- ]! @* s2 M2 D
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=486&dl=yes, w% x( i- j0 ]) d( K

9 k1 x7 U. r, P/ G6 E3 i& h
: Q* i$ C2 F# I/ ?1 p1 p8 e0 q! T; n* G1 u$ R4 u

8 i) c. l# y6 F/ R7 D. BTerraTec5 o# z3 x" _( X0 _- E7 R0 ~  j8 l6 |
( U8 A7 r& P" h! G
9 G" K: l$ j8 F5 u" q
PHASE 229 r6 q- p0 ^4 B9 K+ Z$ b) H
; E4 |0 }7 H# ^4 b, I$ h3 A
http://www.terratec.com.tw/downl ... 0_XP_XPx64_5.24.exe
) Q" P1 f' O6 n, c$ b% q) T: h% P/ s( a

  D: D- |; L% s. }* p6 wPHASE 24: ?2 V  `9 ]- I

' ]+ g5 g9 g( z3 {http://www.terratec.com.tw/downl ... Drv_XPSP1_1.19l.exe6 Q" N" ~4 |* Z

! [; O: O+ [9 q" \7 _9 H( w# O  e& S; _2 j- U, @% R* e
PHASE 88) p3 H2 E2 {2 @4 l, }0 V, G8 X9 m

- H% }* g3 r+ \" t; Vhttp://www.terratec.com.tw/downl ... p_Drv_WDM_5.44b.exe- W/ g) A! X& c" ^, S8 x

5 s" J% o" H+ q8 p* f) P" s* H, M; [' q+ g9 q2 D7 i& v
EWX 24/96
4 e0 a4 S$ g- t' ~% U) w
# y% q5 B2 C+ z+ R. I5 }http://www.terratec.com.tw/downl ... pp_Drv_WDM_5.40.exe
, Z, Y  j& p) R( X) U/ J8 ]' a, u' r' h

8 C7 x1 Q2 X: q% b! K1 O2 C* Y8 v6 S
ECHO: w7 V8 `0 ~( c4 r  L

- Y& t; t: j* p: Q) e3 x! ?- n
Layla24, Mona, Gina24, Mia, MiaMIDI# }7 v6 e9 j: C, e) q) x
( j% y/ o# A5 `+ c( t
http://www.echoaudio.com/downloa ... cho24Setup_6.14.exe4 }1 T8 o# g; V) k! k

8 a% p  v+ s3 j$ U$ B' `: H
3 T* g" w4 r/ R+ S5 b0 \# yIndigo, Indigo io, Indigo dj- M. e. p  W$ }3 M8 @% |0 S# G* l
, A3 J- N, s& O+ ~- d5 D4 q. v
http://www.echoaudio.com/downloa ... ndigoSetup_6.14.exe- g& o3 [  N  N3 k; b

. p, t3 [& o* s  b4 h# y$ w  X. B& X6 B7 v. {
Layla3G & Gina3G% D. n+ ]# e0 E& R# r

2 [6 Z# O8 m) z8 f  Chttp://www.echoaudio.com/downloa ... cho3GSetup_6.14.exe
# W3 }, G- n- }( a. C. V9 T  c
! _4 R7 Y" }- H* u8 e/ b
4 V8 n$ N. b3 I" ~  J! s( Y  E8 H2 a  N) o# J% w4 j
E-MU" U/ E; R( m. J6 I

' W* j/ {- Z8 c1 E7 p$ x3 H$ ]8 [/ J
5 u( q9 b1 N4 f1 J% c. H3 X0404/1212M/1820/1820M( G0 x7 |) E/ y

: c0 R5 q* r, B; x1 V+ G( \4 zDRIVER部分
0 s9 B% I8 V3 f5 q, Shttp://www.emu.com/support/files ... CDrv_L6_1_82_01.exe
1 e5 T( E% K; E. S$ ?
$ R& e# o( G) G$ ?8 v# _! P! `Application部分
2 ~6 k" W. V. @* nhttp://www.emu.com/support/files ... CApp_L6_1_81_06.exe
, [4 b4 q) X2 j; R2 C6 o; K7 \8 U: N7 K$ Q9 ]
APS驱动/软件) J4 o5 p: _% |/ m3 R0 `
http://www.emu.com/support/files ... =654&Platform=15 l" V6 U$ N* z( Y

) ]3 V7 Z* Y$ h. E& H) y1 f$ r- F7 z, D4 w

' W9 d6 e; L. u+ b" ORME% r6 g) P' w* F+ A
5 G! o$ r6 Y' B# u
9 L' t: H7 v( h8 t/ I$ |, m# g
Fireface 400 / 800
0 y. n0 F' q: X! |' e
; M# A1 @& z3 u$ Y( n) v+ Fhttp://www.rme-audio.com/download/w2fire_2571.zip" o! l( `! I* M6 [8 m* Y
  N7 B7 u( @" \+ M

  c* c" z) T5 X4 J2 m/ ^$ ]; KHDSP 9632
  x" T: _7 w& G( y1 F+ s0 x# ?9 G: s  t) }/ ^  t  v& m
http://www.rme-audio.com/download/w2dsp_294.zip
8 j6 U- e) ]$ q/ ^9 O
( T  K$ j3 c  w3 T
+ V5 ?% d  L5 N3 }Digi 96/8 SERIES( u: j+ u$ K! z2 ^' [3 d" k
* N" v) R  S! V/ H4 b
http://www.rme-audio.com/download/w2k_211.zip2 ]# C2 @; w. H8 h/ l+ y% f0 g) O
& j7 p% z' |. k% h% ?' I$ h$ ]
3 O) D2 |/ {% d0 W  V

+ z! e) d" p# e5 n, M4 k8 C2 t# i" @( m' `
Digital Audio Labs
: j. W) b; K0 A/ ]" l( @! f: S# t: n) @7 F3 u; z6 A( _4 Y

) p: d* t3 D8 y7 }6 O, J( ICARD DELUXE
* q4 l- g. Y. n: S" a8 _  }/ @" l
http://digitalaudio.com/DIGITALA ... /cdlx-5.10.3513.exe
2 I- I: I, d" L0 r. E3 I
, u! M) u5 p2 z5 ^! V$ Y
! ^7 J5 I3 P# [+ q
; I; L6 f$ f! k* `3 c6 X) y2 J( E/ _) E( T/ i, C
Lynx Studio Technology
/ A* V  l: J: V0 l7 h5 _. [5 h
: I- u! y# l( V6 t! b* P: \1 X. e# h; u  M- R
LYNX ONE/ ^! m  ]0 K7 t
7 U, f6 A& ^4 I, ]  c) N
http://www.lynxstudio.com/drivers/Setup024m.exe
  ^; [4 c/ Z& s2 l1 |8 _$ r  l
+ w. X; h1 X1 c, A0 J$ ?$ y+ {1 U
LynxTWO™/Lynx L22™/Lynx AES16™. n8 q- v4 \3 C0 H  I- {
0 `( _# {' D; F" v
http://www.lynxstudio.com/drivers/L2WDM013n.exe
2 y( V1 B: |2 i+ p9 F7 F7 G
" w4 r5 D5 P' @0 M3 R
5 w  C: h4 G9 m- r9 |& p* O, ]) z! U, M
Marian
6 ^. ]0 s8 q( D  e7 P. I3 W/ n( [3 l8 k1 |4 E) @5 G5 x$ y- a

2 v) N, t& v- b; S. hMarc 2! ]  i% C+ n- y9 m
6 r' C, D3 H8 ^; ?2 O6 f% R8 Y
http://www.marian.de/files/marc2/w2k/m2-nt5-en-306.zip
' @/ a' L/ H$ }) }% f2 Q/ u. A- \3 u! V+ `, I, F; [) |# ]2 W5 g
6 V: z3 _6 j8 ]+ w0 A, R" `- K
Marc 2 Pro ! K( j! v+ ?' f$ h7 @) z

- u6 A9 \+ ]1 [7 g- U+ q4 Y* ~http://www.marian.de/files/marc2p/w2k/m2p-nt5-us-114.zip, ~: @: {+ k$ S- C7 O
: S' p# x; _+ h& G: o6 ^
Trace PRO! e9 q" y4 }- Z, B9 a  ?/ O% ^
! E& r0 q" E7 s- {  B
http://www.marian.de/files/trace_pro/trpr-nt5-en-105.zip1 Z# U2 B) f- S

) `) r8 x2 z0 L+ V; ~8 \. C5 ^8 l/ a* y- ^

$ x5 c) t4 T) I9 h, M6 ^- RDigidesign" {( s2 H0 ?1 J& B( D' m
" B6 c) u" y; b, n

& [3 c: c1 r( \+ jAudioMedia III
5 x6 d9 f! _& {* m' g0 m! t3 s; Y" ?
WAVE版本0 ]8 C0 F+ J. D$ {) r
http://akdownload.digidesign.com ... v/wavedriver611.zip * G# w. W' t8 k: ?% W6 D/ P

+ o1 p, U# T" G# V0 n  F7 CASIO版本
' r2 k+ N9 s: g% T) O2 Y0 g' Xhttp://akdownload.digidesign.com ... ws/asio/asio611.zip
( D: B  w& e& H6 D& |* ]5 t9 R
$ S5 W. P9 c# h. x0 e1 }- [8 n2 ^3 p& v) I9 y- a: ?

  m# x+ n3 T3 k+ h: o4 T) VEmagic4 Y% z. A9 g$ s& E" |6 x
* m% _: |$ h3 O

0 q- b) }6 v4 @2 A6 y8 VAudiowerk系列声卡驱动
& W) A# t0 C8 K* p/ ]* g5 v% a
% M  k+ x2 K3 T4 d8 B2 Z# }$ o: e  thttp://download.info.apple.com/A ... iver_Files/Windows/
$ @5 U9 _$ ~  ?7 c7 u7 G* k" l1 b! K4 _1 E4 i, ^. c( [& K  C
[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-22 18:18 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:34 | 显示全部楼层
首长厚道。。, Y  O+ D5 z% D+ v
7 u4 s& W! G0 f. s9 ^' `; Q$ _7 _0 U
呼吁酷版点亮
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:35 | 显示全部楼层
支持点靓:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:44 | 显示全部楼层
版主;    辛苦了.           路过;   帮顶.          下载;    备份中.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 17:43 | 显示全部楼层
呵呵,不错不错啊:lol: :lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 18:02 | 显示全部楼层
好贴啊,辛苦了% N1 n8 B* _- G5 c
:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 19:30 | 显示全部楼层
:wacko: 只能佩服+协助了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-8 12:44 | 显示全部楼层
chairmanai 辛苦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-8 18:11 | 显示全部楼层
这个一定要支持的。能配上些介绍就更好了,如哪个版本的驱动兼容性好。或者音质比较强,让我们这些菜鸟学习学习阿
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-8 19:17 | 显示全部楼层
原帖由 bluetiger 于 2006-11-8 06:11 PM 发表( e" c! G+ o( p4 u8 q# l' Z8 w
这个一定要支持的。能配上些介绍就更好了,如哪个版本的驱动兼容性好。或者音质比较强,让我们这些菜鸟学习学习阿
6 u3 S7 M  M$ J
+ _9 J, `1 l8 I$ l0 u& d
这个很难做到的,毕竟我也没有这么多的时间和金钱去尝试所有的声卡;不过到是欢迎各位朋友跟贴分享对各款驱动版本的使用经验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-9 08:51 | 显示全部楼层
oti611 for win2k

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-9 19:35 | 显示全部楼层
好贴,版主为大家做了件大好事,辛苦辛苦
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-10 02:10 | 显示全部楼层
貌似不少人在找M-AUDIO的64bit驱动,故特此加入。
% p% l& P' ]! ^4 c: i/ O& D( G6 f) n) {
BTW:M-AUDIO的64bit驱动为BEAT版本
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-10 15:23 | 显示全部楼层
好贴呀!2 x+ _1 m1 S+ q
C版辛苦啦!
# ?( `/ y$ f& d+ [8 h& W% d7 m顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-11 00:11 | 显示全部楼层

楼主好人

这么经典的帖子一定顶上去啊 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-11 09:35 | 显示全部楼层
这个要顶:huh:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-12 18:29 | 显示全部楼层
:lol: 好事, LZ 辛苦~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-13 13:09 | 显示全部楼层
好贴一定要顶,感谢感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|网站地图|小黑屋| ( 粤ICP备13038377号-1 )

GMT+8, 2020-2-25 05:46

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 POPPUR.

快速回复 返回顶部 返回列表