POPPUR爱换

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

搜索
查看: 97168|回复: 57

PCINLIFE声卡驱动大汇总!

  [复制链接]
发表于 2006-11-7 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了方便众多网友查找,我特地花时间搜集了一下现在的主流民用/专业声卡的最新驱动并在这里进行汇总。如无特别注明,驱动对应XP系统。下载中如果有什么驱动连接失效或者错误的话请跟贴说明,并附上驱动连接地址,我好修改。
* _- V4 k% k! ~6 g+ C8 a+ }# |
1 u5 V/ X% O- ?0 F: P! o本帖子将长期更新,如果有什么新的驱动发布也请各位朋友跟贴告知附上连接,谢谢
: ?/ L& v0 X: n* R/ D: z3 ?( T" s/ P0 D* |; X9 [
[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-7 14:39 编辑 ]
发表于 2007-1-2 13:02 | 显示全部楼层
awe64, es1370. K/ ~1 L, W/ u

1 s2 h) n, I) J7 [+ B( [6 Ghttp://members.driverguide.com/
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-7 14:18 | 显示全部楼层
首先是常见品牌的主流民用系列:& A: K: w4 a$ q; F2 p* F
" E5 z3 @2 J4 Q  e9 o4 g+ r
Creative/ |  ?  F2 Q% z5 s( V- P
4 p( ]3 X# w* p, y$ S! ?
$ A# S, h3 h# A) n6 g" p
X-FI
+ l* _5 W8 c. c6 Q; D3 b* ~
! f. x7 b% A. N支持 OpenAL 的 Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic、Platinum、Fatal1ty 及 Elite Pro 的驱动程序(版本:2.09.0007)
1 P) S( c* Z% t3 M) b
7 G0 o6 N1 R/ ?* fhttp://ccfiles.creative.com/manu ... RV_LB_2_09_0007.exe. Q* Y, W" D! t3 |: v: M

5 A! G6 W9 T& ?+ C
+ ~/ R  D$ ^' ~AUDIGY
6 Q- b! T) G1 E
1 V5 p& o1 Z3 o3 I$ eCreative Sound Blaster Audigy、Audigy 2 系列和 Audigy 4 系列驱动程序(版本:02.09.0016). L+ J# f& E& P; O+ D8 v
% _( @2 i' W4 M) \" I& l0 X0 {
http://ccfiles.creative.com/manu ... P2_LB_2_09_0016.exe
3 g! i6 O/ x8 x& Z& G3 }$ f! k: Q7 V: S3 I
( S+ |. l1 O9 ?- A& Y
LIVE!24BIT & AUDIGY LS( k7 Y$ X( ]4 h6 I/ B+ q
1 t. z! q+ m0 Z" E7 y
Creative Sound Blaster Live! 24-bit 与 Sound Blaster Audigy LS 驱动程序 第 1.04.0055 版# n! K4 m8 s$ ?& X+ e$ }
( f' O" u9 g9 }
http://ccfiles.creative.com/manu ... 64_LB_1_04_0055.exe
% B# ?" k2 G7 ~. w' x7 [- `$ w2 F& i
$ x* T; f, n% n- u9 R# d- D" c
KX
7 D# M% y. L3 F. G
: k$ J3 D' l+ a% s( h6 nREV:3538j-full& L. J" a, p6 \
) [  c' ^+ y1 y8 I8 C3 v
http://download.kxproject.lugoso ... xdrv3538j-full_.exe  y0 c- V$ z) a1 k1 x7 ]# A9 @
+ X: T: {2 E$ u# P0 S( w6 Z8 [

. X$ F* l: y6 q7 s7 @; e. V7 S+ x+ H+ U9 |# m5 u! N
. _% x% D/ G0 G* I: V3 \" F
TerraTec9 @+ ]' V& t, k- V- j' y1 `3 `
0 l/ C2 ]$ F' S

# |# J  ?) @1 [  r$ H7 O
0 Z+ g: D' G( K# C1 m, VDMX 6fire Basic / 6fire LT / 6fire 24/96, \- a6 J; F+ J& I+ b$ o  D: Z9 }

5 v" ]' t* e: f+ Q" }; {, |; [http://www.terratec.com.tw/downl ... pp_Drv_WDM_5.40.exe1 _" w+ f' p2 n( N8 }6 ~2 ]

" j: b: @- l) W/ N" o+ u; M5 o7 U* n6 H& C1 y/ \* O  ]
DMX Xfire1024
% {' i6 F7 E# `8 f& o+ U2 p9 M/ L6 D
http://www.terratec.com.tw/downl ... ll_5.12.01.3057.exe( T' m, G/ N* i

/ }# o* N& Z' T, S! l9 N$ T8 }, n: a* @  o$ \1 }( d
SixPack 5.1+
) C( X- M* S$ j6 p) x# O$ b
# [- i/ x8 _% x- rhttp://www.terratec.com.tw/downl ... ll_5.12.01.3057.exe
/ ]% o2 Y' G" x4 k" j2 p+ h/ j, C1 }, n( y3 I4 _' ~' v
+ X) p; @; d. x8 W
Aureon 7.1 Explorer0 g4 U$ Q/ c9 n# m6 Z

; r6 q  P" R, s3 j+ G$ dhttp://www.terratec.com.tw/downl ... 71ExplorerV500b.rar
# @9 R+ A& Y- \  H) v3 y+ O9 H6 M2 z6 k- W9 E6 p8 M

: v( F6 |8 o! Y6 C. ^Aureon 5.1 Fun
' c+ b4 j  c6 I1 ^4 S4 R9 l* [7 h5 `8 g8 A5 v0 T" v
http://www.terratec.com.tw/downl ... 0_XP_5.12.1.646.exe
5 y- Z; W& ^* j% Y" n0 g4 k' |( @7 V) E" w6 T; q# h4 }. D

, u0 C9 N( j4 K+ j3 y# IAureon 7.1 Space / 5.1 Sky 5 F& [6 o. Q8 L- B; m) _4 T
3 f; h& w7 B2 O+ Z9 s
http://www.terratec.com.tw/downl ... e_App_Drv_5.19d.exe
$ |( P# h3 y' A* {7 `
/ s% ^9 ?! _9 Q: p  H+ ]  |* E1 x' f: W
Aureon 7.1 Universe
2 [4 Y% [0 ]: \% G/ \0 A) K5 W- q4 O7 O! e% Z2 Z
http://www.terratec.com.tw/downl ... v_2000_XP_5.20d.exe
; G: ?7 K5 }: K/ |9 a9 U- c# I6 ]6 l. J
, M  w9 q1 a9 l* {4 l* J2 M2 X. F7 p
Aureon Xfire 1723
! E2 _7 j! W. b4 v# u% Z/ ~5 ^+ ]6 u7 E4 R" x6 w2 J1 N7 O$ ?7 Q7 F
http://www.terratec.com.tw/downl ... nXfire1723V500b.rar; H1 U% {+ l5 c6 N6 y& X; w% L
4 p6 M/ ^* F) C  j* |
; n6 m) r0 N# Z% {' P, E

; G% j/ `) K/ S8 t' Z% H. G$ M: W0 i  R% G6 A
M-AUDIO3 F$ s! L. O/ X
  f2 a  q  E. f/ T" u, M9 L$ C5 d* q" Q

) c. Z/ S0 y+ M$ q6 x
! @% I3 e" n6 T# W! gRevolution 5.1 FOR XP32
4 W; Z# }( H' |" b3 z. r. [4 [
4 }# h3 x$ L  mhttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=453&dl=yes
7 t- Y. L: \  R) L/ o- r4 _5 I' D! e
Revolution 5.1 FOR XP64
. ?' N9 s) z1 ~: J3 ~" X- F/ N3 p  ~' T- j, W9 N$ W3 K9 y" M
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=566&dl=yes3 r( y% ^3 r( M6 j' x
2 s# Q7 n; P& w1 w' w* Y' P

/ a/ A8 _3 Q2 G! J3 }4 b3 q, ^Revolution 7.1 FOR XP32) m( L% K7 i- l. {" I& f+ C* Y  \

- q2 x9 C+ U' D/ i! lhttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=394&dl=yes
) A. v7 B+ |8 J$ v" w5 z2 I5 N9 O0 p$ {+ \: y; f
Revolution 7.1 FOR XP64! b! X7 z" Y, c& u

- Z. B5 G, Z; a2 A, t. h3 Y  Qhttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=565&dl=yes
) V: k! ~4 \( g) J6 ~
( }& ]0 N9 T5 P0 U  K
6 h7 U$ t. J$ K/ F6 p' v3 |) }; O, w. {; n( i3 \( z
& J* N1 t( @  Q# S5 ~2 L+ m+ ^0 `1 ~
Turtle Beach
( y( ^( I/ h9 ^1 m" E/ h  S * i) s3 A8 O; O& }* K; K+ l  I. s6 w5 B

9 P$ I3 s; X5 V1 v1 {Santa Cruz7 Z. a9 f* M7 K4 t) y' w9 J

- k4 P/ s7 Z4 D: O0 ~& @ftp://ftp.voyetra.com/pub/tbs/santacru/sc_4193.exe
/ S# X6 I5 k5 j
% K8 {6 B# F& c9 JMontego DDL+ [# ]1 a2 m% ^4 @( |1 @) g2 h

4 K1 L' X" B8 m) c& @% Nftp://ftp.voyetra.com/pub/tbs/mtgoddl/mtgoddl1.exe; n  C9 I6 f3 L$ ?. |- m" Y. d

& |% |3 q- Z$ O8 F4 }
- e$ \9 d5 |- d9 x* z; z) y. R
/ ?& [# `' O0 X; @3 C$ IHercules
% y( _4 H& M5 [2 p) V7 J! d2 C0 r7 Y1 l3 t) {0 a! [

8 {7 C% P' S# k, M( F! z3 B! D9 PFortissimo II/Fortissimo III
- _- M9 }* T% K$ \% c( k9 M% O# \6 }0 V! J( G
http://ftp.guillemot.com/sound/e ... d_Cards/CSCv609.exe6 T, w  {( \. q* Y, p6 d
* ?5 ?2 h; l- ^. Y
Fortissimo IV
; l# M3 R( e5 f0 N0 j$ O1 m; O9 K2 j/ j2 \1 ^
ftp://ftp.guillemot.com/sound/exe/FORTI4/GSF4_1.00.zip
( U( L: p  h/ j# ^6 s! }6 K
5 Z' l" c( d1 f8 a0 A* V4 D7 i) b3 S' [
+ |  B, `) m7 G% e5 Q) o: _
8 n/ H9 n; x2 ~8 _1 k" c
VIA
# R$ s- k4 }0 Q+ E4 {. @1 y* y3 J9 f
2 C( k% y; w2 N& h8 W0 G

& S% g9 y* s1 ?  O5 U8 ?" sVIA ENVY24(MT/DT/GT/PT/HT/HT-S)系列声卡驱动FOR XP,适用于奥王,安桥以及乐之帮等基于公板驱动的声卡:9 P; F/ O+ k( I1 y  O

9 [; l! M7 \1 ]: v0 Y9 G+ Bhttp://www.viaarena.com/Driver/envy24_family_drivers_v500b.zip8 j9 `$ o: z9 V0 z; m( w- a
5 Z( x/ O* c3 t
( a8 X* H6 |2 u  A# q( }
, g" U' m2 A( W% @& Y* s. i

# v- Y# ?: R1 [7 aC-MEDIA" c6 X  s2 f1 i# j! n4 }: ~

- w) _$ V4 l3 R. B1 Z# z8 Q
% s/ [) ~5 J  Q* CC-MEDIA系列公板驱动下载页:
/ P( L  R: w/ y0 q3 C7 h' C  Z1 j% X0 ^" E5 a% U
http://drivers.mydrivers.com/search/601/243.shtml& w/ j, r( [4 G" i) n
+ B. K# X1 l8 N7 y

9 H; m0 D7 T1 i1 M5 b! c/ Y* d. F4 ]! b
ForteMedia
) V3 g/ W1 {8 |8 }0 O# W/ @
, G+ t* X. o; v; A5 v) C# ~
8 Z, _2 I2 U) yFM801公板驱动下载页2 }6 ~. X- }) {8 r

5 y) {/ C! H3 b: I7 vhttp://drivers.mydrivers.com/search/601/1094.shtml
5 h/ r* R7 @( ]" L
3 q* E  J* w% A0 X4 p5 }% z
) x. S( k! W0 l6 a* q" ^- F! o6 B5 t/ {$ Z. k; {% H
YAMAHA) t5 d  S  _; M" S' L
, I) _2 }# O0 l8 Q' Z& E( h7 E/ u

! U5 |9 _* [4 W& k* zYAMAHA系列公板驱动下载页:* _* S5 Q" I& T
8 P! h4 D- _' x, o& k
http://drivers.mydrivers.com/search/601/1070.shtml
4 U/ `7 h( k2 I* z
: k4 x, A# i2 F0 u( k
3 c( X: J+ U; a4 {( O
  c: V+ ?) C# M8 tDIAMOND
8 c7 ~, w: s: V$ e
9 O( f* R% R! i
) {* r/ n! h0 vDIAMOND系列驱动下载页:0 l; F+ Y& X/ H; B+ M2 U( y
# h, T4 ?) Y" m! `' @
http://drivers.mydrivers.com/search/601/310.shtml& v$ L, Z1 E. K/ C: X' N

6 q9 M* a& Z8 ~2 `1 J" B' b! Q- @7 U7 P, F" V3 w

- G5 s( d- [: |3 V: ~Philips) G& S; T& E! z' _

) N. p5 w. t- y8 C( K& z1 C  l! L* o5 G2 [, \7 Q
Philips系列驱动下载页:& u" M& ~. Q- c6 Y2 ~; Y

5 T5 M& s+ X, w$ P' S( R; o1 ?- e+ zhttp://drivers.mydrivers.com/search/601/749.shtml
7 l" q& t  `1 a( V
; G" N8 [4 Z. a* Q- N( i, k; l0 O6 [* F8 R+ C0 m2 Q

& c2 Z0 J" L: ~2 ]" h  v' QCarrusLogic
$ ^1 X; b7 @1 n! `: |( `2 O3 X+ ~& G6 i

! d; A+ s9 R1 [6 s$ hCarrusLogic(水晶)系列驱动下载页:4 j0 F4 D! l7 Z+ N+ A7 c1 l% s! P
3 v/ _  B/ T8 C3 ], c0 y4 B
http://drivers.mydrivers.com/search/601/236.shtml  g0 k5 O6 I, H

: G( A, e. Q5 E* N& A[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-10 02:05 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-7 14:23 | 显示全部楼层
主流专业声卡系列:
3 n) c( a4 J9 n& Q8 I, `7 h2 ~$ ~3 @" Q: u5 U4 k3 M

# a( c$ k# T* B$ E: MM-AUDIO
: n) t5 [, B! E2 M' V4 ]' v+ q) G
/ V; Y- o6 j6 ?! V8 p2 x$ d8 F; C5 c/ a8 L/ Y
DELTA系列(含AP2496/AP192) FOR XP32
+ r' ^0 n( a7 e6 F1 N; j' E
. u3 b" h% W; k8 chttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=736&dl=yes
" x% t' i9 F- J0 w/ e6 N
3 T" Q8 M% [/ I% U' c+ J6 EDELTA系列(含AP2496/AP192) FOR XP64+ ?0 @2 d) k. ~- L6 x  I5 h  O
$ y8 z+ _; U1 t# O+ r5 u
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=492&dl=yes  i! D2 L0 g* p0 z
9 r2 N. W2 d0 P5 R# ~
FireWire系列(FireWire 410, FireWire Audiophile, Firewire 1814, FireWire Solo, Ozonic, ProjectMix I/O, NRV10) FOR XP32
2 n8 h, X. d% H) ?* U
+ D% U$ Q' }& e  O, a4 ahttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=760&dl=yes2 \! N, x% S; t4 @) X
! S, f3 z+ I  |6 y* s& O0 d9 E
FireWire系列(FireWire 410, FireWire Audiophile, Firewire 1814, FireWire Solo, Ozonic, ProjectMix I/O, NRV10) FOR XP644 G; V- H3 t( _9 j2 o) r* e
! \$ q4 Y  J$ C! u) l- n
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=486&dl=yes5 M( Q7 m+ ]5 j  U7 q2 T
7 }( Z+ i2 F6 m; u& \( G% D6 e

% M# C/ P" ~4 [9 U6 I  G# X4 \1 x/ \, f

, P# O8 T  g0 \TerraTec
: r+ b7 f8 P' I, P
  N, D, P, L& M8 @6 c( ?. @! g
6 m; J; a, v3 Q( A/ |- a8 }1 ^PHASE 22
  [- F! L8 T: X2 Y% s$ s# J, u9 Z4 N
http://www.terratec.com.tw/downl ... 0_XP_XPx64_5.24.exe
; i& L, \! Q  p# r) m/ X- h+ {
" K* K9 j' X$ ~" R9 c$ D
& \. \! H0 j3 ~PHASE 24
1 ?% p3 [  ~- d4 Q& J: i* k! @! P% B, h6 n0 f5 e; i
http://www.terratec.com.tw/downl ... Drv_XPSP1_1.19l.exe9 d; H$ o) S3 S- S

- P7 c; @, k' J; v9 ~3 g' V: B* W( l; u6 J7 O$ y! ?" j
PHASE 88
5 h& x9 F# ?) V3 {9 q, U/ m$ o" e( L6 J5 Q
http://www.terratec.com.tw/downl ... p_Drv_WDM_5.44b.exe
" |* A  H% k5 G, w3 V% T2 ]9 ]0 e. R: G! e! r) q5 y4 m
) l; U$ q  H& q. M0 a
EWX 24/96
' b' P: i- p/ C( F( ~2 i3 v, ]. S) j
% R5 q* w5 D3 N0 a$ l! Rhttp://www.terratec.com.tw/downl ... pp_Drv_WDM_5.40.exe1 }0 O4 m# P( W3 a  |5 g

$ W0 q* h& p0 `8 k: ]) s
$ L9 m3 E4 P9 B" d! \+ O
3 S6 k! {2 V; K. i7 yECHO  H3 T9 P7 n: l$ ]
- \* Q3 n) P5 t7 l
( S2 j- c5 `# \8 Y+ m
Layla24, Mona, Gina24, Mia, MiaMIDI) E3 T1 [. l3 Q* p9 t
( O" X7 ]- x3 ]" m
http://www.echoaudio.com/downloa ... cho24Setup_6.14.exe
) {! U8 N: }! S5 k  U9 u$ G$ x+ @, @: e, S/ f, F
" l6 f8 G: q$ v. x3 O7 q5 D
Indigo, Indigo io, Indigo dj
. w" v/ C8 u2 F: ^
' O5 C6 Q% W% H) [. E( I* ?  ehttp://www.echoaudio.com/downloa ... ndigoSetup_6.14.exe
6 P: Z& B6 p1 f' G& |. j8 h9 l- B. Q8 G- A7 h

* l9 R( N* h% M2 L) j7 G3 `Layla3G & Gina3G1 L0 \  S- [: Q1 \, ~! i1 o% ]1 ]

8 O" x/ A9 I: k# y% y" mhttp://www.echoaudio.com/downloa ... cho3GSetup_6.14.exe) \4 V( N1 O: m) ^1 j8 R+ [1 F

2 E+ O& q% Q1 a
+ T& r% |) ?* u
" X9 ?9 I8 S! L  `3 f, }0 UE-MU
4 l3 z( @* ~1 |! t' E1 @, i" S0 a% v* l% W
) [, J: Z5 ]' h" S8 v" C( Y: S
0404/1212M/1820/1820M
! ~' S( K7 V& a. t6 ?5 H/ S4 h$ `- Y5 a; r2 k
DRIVER部分
- f+ V, e2 |0 Y0 H) W) H8 M% x- {http://www.emu.com/support/files ... CDrv_L6_1_82_01.exe
: ]9 n, ^% \# f  M. [+ Y& j$ e, _* x/ _$ [  _
Application部分
# s" X: _! F0 e# z" B& Whttp://www.emu.com/support/files ... CApp_L6_1_81_06.exe
9 K1 L& b  A4 W6 ]7 _5 J) B; m: O/ r5 p' @* ^
APS驱动/软件
1 y% g* L- @* i+ Z' O5 s" vhttp://www.emu.com/support/files ... =654&Platform=1
% x. d  |/ }) U$ V; T8 H! \3 d
" N* K: \) y1 e' a( A7 m9 W0 o9 W
! }4 R9 s2 _9 a1 v* k2 m3 P" i8 C, ^* }( O& H: \- U5 \
RME4 |* G' q" b% R* E$ J8 f* Y: T2 s
" a1 @/ H; j" U: r+ _0 W

1 ?2 @! O1 f9 }& W0 N& d2 hFireface 400 / 8007 I# D1 R8 _) G0 B, _
7 [- E# p7 V' V4 e9 u2 W3 l
http://www.rme-audio.com/download/w2fire_2571.zip) \1 a  R8 B* {/ V  K1 F3 }; z
' O& K( @6 W* ~1 d' h: P
/ t# p: u$ z$ X+ D, a1 q- M' r6 q
HDSP 9632
7 V0 K& [7 y+ @" d' K" G/ Y- A  c4 N1 C' _6 w
http://www.rme-audio.com/download/w2dsp_294.zip
8 O& o+ B( y- ?0 O: y& l. \8 k2 m
$ ~' O7 P: ?) u) x9 @
$ \1 I- a" r0 L" U& C6 d; z7 D, H- pDigi 96/8 SERIES
' Z3 Y: C4 ~' m0 `& R, @/ g4 o% N- U0 [, A. k9 }9 h
http://www.rme-audio.com/download/w2k_211.zip
( N) I3 ?2 @, q2 ~) o; a8 E' u( g3 C; J9 q( z, l. n

3 Z9 ?$ I* D1 ~; ]% z8 t; {6 B8 b( O  _8 t5 ]3 y2 \
. p# v- a$ i1 D2 x. E
Digital Audio Labs
8 @9 }* Y2 ~; W* v) @# i$ J2 d# ^
+ H5 x: g* n3 Z- X' g3 ]
  J* p% X  ~2 gCARD DELUXE
5 a& O/ T6 Z, }% V, ]9 ?% b! ?1 ]7 r2 V/ c, V$ t) ^
http://digitalaudio.com/DIGITALA ... /cdlx-5.10.3513.exe$ {4 D3 X' ]1 x/ c$ _2 J1 Q* V: y

; g+ c( R  C+ H- f5 r* I, \( P+ _: L3 n2 g# f) g) z

) x* R- Q8 |9 p( \
/ x' m2 n9 l( W/ g) M. f2 F. QLynx Studio Technology
5 A9 s2 n7 Z: M% \! p6 K5 s& U$ \- a2 e( d: d4 ?1 ~2 Q& ]+ V/ X
8 d. a4 B# V  C5 R% s/ J9 |  c
LYNX ONE9 H% s  ~) F& T4 s6 `) b
6 j- P5 @/ v4 {- U  ~% V! L: |7 q
http://www.lynxstudio.com/drivers/Setup024m.exe
* O4 r$ t& O# T# R1 D
8 M% D1 h' b1 }. s/ v7 P+ g* C$ }: s( R7 R  C7 ]
LynxTWO™/Lynx L22™/Lynx AES16™+ V7 d' ~! n( r/ k# V
$ Y9 ]5 }7 g! t: y" O7 C
http://www.lynxstudio.com/drivers/L2WDM013n.exe
# e0 [0 z' h7 i6 I
- [% u' H- l& Y& B" G& y6 u) z7 B) O6 N6 |; G9 e. Q" j6 N
" ^- |5 p" Y. f" a' K8 o$ L$ K2 a4 g
Marian5 p2 n1 e, R2 H

5 b! }# Q+ s+ Q( b- a/ E3 ~
. [# |0 i0 e& O, m* [4 I7 RMarc 2# ?) v, h" D8 T: x( Y. q

7 m3 T1 \" a5 L# {1 e5 Khttp://www.marian.de/files/marc2/w2k/m2-nt5-en-306.zip) V7 o  U6 ?/ t% r2 X6 q2 z5 c

1 i  @+ A4 x4 s7 L% u. t
) G$ K& O6 H, h7 q1 dMarc 2 Pro ! F, c: c& a; d- v/ `' {7 e
! T, m) n$ }0 ~1 ~3 _
http://www.marian.de/files/marc2p/w2k/m2p-nt5-us-114.zip! D# O' b& j% B! U
8 S0 E/ u% u. y. G; h7 h
Trace PRO
  z4 J1 i+ z5 q9 L0 p
9 N& z+ s+ k1 x: K+ s* W3 n& ]http://www.marian.de/files/trace_pro/trpr-nt5-en-105.zip, Q* w. X: G. O4 P+ h

* a/ V" Z, E9 W$ y/ t( _
# E2 X1 j" T  n: E* a* z! v' Z
$ {/ H  r/ [6 C$ A; A3 [% G- ~1 VDigidesign2 ^4 E& }8 l. g8 S. V8 g; V3 b
1 d$ g- V9 k# R  m9 P( x* T+ h4 a
( z, h( H" @# o$ H! s
AudioMedia III
- `5 ~2 I& K9 r/ Q, F- _$ z+ t4 e( x2 t4 G+ I
WAVE版本
: ~7 y! S* V0 g6 j" ~0 Whttp://akdownload.digidesign.com ... v/wavedriver611.zip ; c. x) o9 I  o
( _5 l- b* ]1 l" O; a% g
ASIO版本% o( T# z, X2 y3 |+ F6 y+ @9 a
http://akdownload.digidesign.com ... ws/asio/asio611.zip4 `1 M2 X! S4 L0 l. t. o: T. x0 B
, V1 ^, Y* g, ?# O( V. }5 }# c
4 s( R& ^+ Q" g0 {" Q
/ g2 b" Q; G& Z/ f; R& X
Emagic
% B# h. q0 G, r) f9 X
$ z3 g: g& z) y( l4 k
( x* c! y, q  ]) K! R/ a7 WAudiowerk系列声卡驱动
- f! g& j6 }: D$ h
( y% z) n& ]# y+ y3 g9 M/ j% phttp://download.info.apple.com/A ... iver_Files/Windows/* w! M$ J, r: a! K8 \9 J" N# m6 l
4 J2 p9 \( `1 r. K% q
[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-22 18:18 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:34 | 显示全部楼层
首长厚道。。
9 B5 J* \& A& D+ d: a4 ^4 ?+ f$ ~0 Z$ ^  d& P% `4 C
呼吁酷版点亮
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:35 | 显示全部楼层
支持点靓:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:44 | 显示全部楼层
版主;    辛苦了.           路过;   帮顶.          下载;    备份中.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 17:43 | 显示全部楼层
呵呵,不错不错啊:lol: :lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 18:02 | 显示全部楼层
好贴啊,辛苦了
9 b- x  a3 x8 Z. {:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 19:30 | 显示全部楼层
:wacko: 只能佩服+协助了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-8 12:44 | 显示全部楼层
chairmanai 辛苦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-8 18:11 | 显示全部楼层
这个一定要支持的。能配上些介绍就更好了,如哪个版本的驱动兼容性好。或者音质比较强,让我们这些菜鸟学习学习阿
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-8 19:17 | 显示全部楼层
原帖由 bluetiger 于 2006-11-8 06:11 PM 发表- d# x& Z# V3 h( r! B2 I# h) V
这个一定要支持的。能配上些介绍就更好了,如哪个版本的驱动兼容性好。或者音质比较强,让我们这些菜鸟学习学习阿
: B8 t  D. G: ]! V9 Q3 t

# n* _( K3 u  m4 ]1 ~! x5 x这个很难做到的,毕竟我也没有这么多的时间和金钱去尝试所有的声卡;不过到是欢迎各位朋友跟贴分享对各款驱动版本的使用经验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-9 08:51 | 显示全部楼层
oti611 for win2k

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-9 19:35 | 显示全部楼层
好贴,版主为大家做了件大好事,辛苦辛苦
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-10 02:10 | 显示全部楼层
貌似不少人在找M-AUDIO的64bit驱动,故特此加入。
. q" i5 }0 Q4 o1 {0 V& \5 ~' {0 y7 L$ s
BTW:M-AUDIO的64bit驱动为BEAT版本
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-10 15:23 | 显示全部楼层
好贴呀!
7 }/ _7 q4 I# C+ SC版辛苦啦!/ r( C1 L# E5 a8 q+ v9 j) W+ C
顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-11 00:11 | 显示全部楼层

楼主好人

这么经典的帖子一定顶上去啊 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-11 09:35 | 显示全部楼层
这个要顶:huh:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-12 18:29 | 显示全部楼层
:lol: 好事, LZ 辛苦~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-13 13:09 | 显示全部楼层
好贴一定要顶,感谢感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|网站地图|小黑屋| ( 粤ICP备13038377号-1 )

GMT+8, 2019-5-22 05:35

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 POPPUR.

快速回复 返回顶部 返回列表