POPPUR爱换

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

搜索
查看: 91775|回复: 57

PCINLIFE声卡驱动大汇总!

  [复制链接]
发表于 2006-11-7 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了方便众多网友查找,我特地花时间搜集了一下现在的主流民用/专业声卡的最新驱动并在这里进行汇总。如无特别注明,驱动对应XP系统。下载中如果有什么驱动连接失效或者错误的话请跟贴说明,并附上驱动连接地址,我好修改。; E* B8 {& ?# \- a, C" p. @

! a2 y1 f+ |3 ^! g- K" O2 n本帖子将长期更新,如果有什么新的驱动发布也请各位朋友跟贴告知附上连接,谢谢
3 u, K9 p) R7 X( R9 q2 i
! w! m" V/ \6 B; h[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-7 14:39 编辑 ]
发表于 2007-1-2 13:02 | 显示全部楼层
awe64, es1370  \, g1 o# b, g; g. v' ?! ~" H

& I' V; y, s7 H* v# Thttp://members.driverguide.com/
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-7 14:18 | 显示全部楼层
首先是常见品牌的主流民用系列:* C' U7 J: B/ N- C# n6 l
+ a' M2 ]' |" J" N( ]2 |$ U
Creative
5 E& r( r: F, R7 X$ M& q* j$ S# `# b3 j" }

$ F& P0 i3 P; e3 G! c! o- IX-FI/ d& _6 ]) @6 Y7 u& V$ E

. R# n& C; m- }4 N支持 OpenAL 的 Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic、Platinum、Fatal1ty 及 Elite Pro 的驱动程序(版本:2.09.0007)
$ C( U, a$ [& I# h9 }# [
# V1 O/ F# A+ ^- S% ehttp://ccfiles.creative.com/manu ... RV_LB_2_09_0007.exe# I& G) u8 ]8 h) o
: @( o" ^2 _& W+ a2 F$ k' L% P! Y
7 h) n; t# {6 x0 p0 O3 z% O/ f
AUDIGY
& V! Z% X' o, N  B
7 i7 f: S1 E% H5 \Creative Sound Blaster Audigy、Audigy 2 系列和 Audigy 4 系列驱动程序(版本:02.09.0016)
3 x; H6 A3 q5 e; S7 ?4 F- s) C: O# S* y5 g7 a; D; _
http://ccfiles.creative.com/manu ... P2_LB_2_09_0016.exe
- v" r+ y) L( m: o! K# P6 W5 r* [; @. F/ Y0 V6 I
; i  G) d1 f) }$ u; {3 a5 O
LIVE!24BIT & AUDIGY LS( z* w: R! z2 R, Y. Z/ s" M

% N4 ?6 }. a( T: RCreative Sound Blaster Live! 24-bit 与 Sound Blaster Audigy LS 驱动程序 第 1.04.0055 版! P5 O) }1 r7 y  e1 \
8 P) G% q. ~* \$ c3 m! ]3 P& [
http://ccfiles.creative.com/manu ... 64_LB_1_04_0055.exe/ M7 Q) l' x5 Z, }- G# Z/ r. a/ a

; w/ T4 W/ g: s8 X+ O# S4 _% H; D$ z3 n# k
KX- z2 B2 \& y3 k
9 P' \. h2 Z6 J- N" z* K5 c
REV:3538j-full
, m! q: O$ n6 c. N* v5 o/ O, D
! O/ l. @2 V9 J+ g6 X) ahttp://download.kxproject.lugoso ... xdrv3538j-full_.exe
1 D: ~9 X" Q! D9 z) @% F2 g
+ u* ?; P# K5 K/ L. S
+ ~6 o, [/ z- \% r5 l# A5 ?9 V, X& U/ ^% Z, j' g: X

7 _+ d! Z" Z1 u2 _; m' Y3 f( LTerraTec6 o, ~. E7 k% v7 E0 H

, C! }8 l0 X0 J& @  g  D+ W: {2 s  W0 J& P5 I% I" U  z+ ~+ P

  v! N8 e. s: {9 f5 R7 CDMX 6fire Basic / 6fire LT / 6fire 24/96
, N+ R2 F0 n* q8 c2 ~- j- ]$ F
+ Y% r' z! A: w; [0 k# Qhttp://www.terratec.com.tw/downl ... pp_Drv_WDM_5.40.exe
* v# p9 ^3 v& ?0 h% a: h
$ z5 Q" m2 J0 x& G" G' z6 _* u! }1 q" \1 X
DMX Xfire1024
( T  Q9 C; {+ z: a. z& A" E/ @8 O, b) g
http://www.terratec.com.tw/downl ... ll_5.12.01.3057.exe
, g+ t4 u: P1 ]  c3 A# K9 G; V. @9 f0 F  w3 [; ^
! N* ]! s1 Y4 [" E
SixPack 5.1+
7 T) O1 x4 A# z, k% d
; n/ {: q; t7 X) Uhttp://www.terratec.com.tw/downl ... ll_5.12.01.3057.exe
2 F" a* l1 u& P( R
' C& d8 r# m0 P' x9 N3 S, ~( u  A/ ^9 |4 f1 p2 u
Aureon 7.1 Explorer
3 f$ _# G/ e! K+ H& v. B) `- z/ Y# L/ O, G4 @
http://www.terratec.com.tw/downl ... 71ExplorerV500b.rar
9 T) q  B) @0 @. `) F, k( \4 c6 z3 |3 D; K7 v6 j* q

' L8 W* t$ c8 v: PAureon 5.1 Fun; e4 O3 \, m0 T+ X7 ^' X8 C5 n9 G  Q

; |7 X8 n3 N, c" j2 Ehttp://www.terratec.com.tw/downl ... 0_XP_5.12.1.646.exe9 d, d" o2 R; `5 \4 j
/ w3 x4 j3 g, {
$ G/ d: c. h8 u! F; F3 J: J( b
Aureon 7.1 Space / 5.1 Sky ) r4 ^8 n! s4 y  F8 j+ x' V0 ?

" Y! e2 O6 h: j8 g* i( B9 `4 o$ l* Phttp://www.terratec.com.tw/downl ... e_App_Drv_5.19d.exe
! v/ I9 ^7 P6 r* g+ L+ F  T* x' E. ?- G  U1 u6 I5 \7 d
4 [$ b/ T. x' G9 `9 M
Aureon 7.1 Universe
& b1 f$ X! F6 @+ R+ @) l# N7 D3 Z4 t) l* [  l- S1 S
http://www.terratec.com.tw/downl ... v_2000_XP_5.20d.exe
  L$ U7 ^) A- J( t' Q
) }1 g) B0 l% |, S. v  u  Z2 W8 t& F8 P
Aureon Xfire 1723
4 w. R/ ]1 D5 ?, ^( M% Z: t" E9 J: u2 v+ }) m8 {  l
http://www.terratec.com.tw/downl ... nXfire1723V500b.rar( h9 f5 p+ h: E+ |' U
* ]. E- z- |5 v" @3 ?# ]2 T

; {' u9 e+ i' J: j- K
2 f% K- ^+ Q# b) T: `1 r. V7 Z4 r0 E
M-AUDIO
" R1 e! W1 F/ |& ^4 _/ Q( `4 G  J/ z6 @

# b+ r+ C6 J9 }3 n& i; X) w$ J6 T. U8 H
Revolution 5.1 FOR XP32
. |+ @- {% ]# q2 r6 t& P1 V$ D1 Q% ?% Z3 _+ A0 v: C+ j) I% V
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=453&dl=yes/ u4 b! E5 ?, S" k/ N7 A: M
( R2 |  G2 K4 h, H
Revolution 5.1 FOR XP64
; K- s2 q$ C- D# H; T  P+ s6 N; L( K( \; }. v  o
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=566&dl=yes7 ?! M1 s& U) a8 u- J" T1 ]* k
! x1 y& P8 y, C

' P/ P4 L$ w  ?Revolution 7.1 FOR XP32' i. ], U( W/ J& e
0 \* o* j" B+ m4 A
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=394&dl=yes
% V  p6 O. i  g* ]( A  e1 X1 I- n' K6 A; t' \7 r( z
Revolution 7.1 FOR XP64
! n1 F7 n# e# G# d9 {- k6 V' w
/ g! E6 Q- W0 H# F2 Vhttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=565&dl=yes; g# ^3 @% r5 f# J: ]7 a
2 \* q% v# m1 x  b2 k9 ]
; V7 y- T+ W# n1 t5 V# _; ~$ {  v; w

4 k9 z/ `+ k3 m5 Y" s- Q
3 h! V0 Z2 Y( {( I. C- sTurtle Beach
5 I; z! S* i/ z 4 v- e* I9 K0 h# |8 p, _! z

0 J' ~  p2 i# M5 h) K, vSanta Cruz
5 \/ M# ~# w* N  H! p: ^
% Z9 ^4 C) d" N1 l% L: M; `ftp://ftp.voyetra.com/pub/tbs/santacru/sc_4193.exe
+ n- I3 ?) `- P  G, Y, r7 {
- K$ q' S' U2 x: {3 v' HMontego DDL8 w+ e( O- ~( G% r
: o& v( C7 z3 n1 V; J
ftp://ftp.voyetra.com/pub/tbs/mtgoddl/mtgoddl1.exe
. O1 I9 d# _0 E; I; Z
$ L: l6 X/ l/ g5 s/ I" k! }$ Y  s# N  L9 R+ y
+ E; Z+ C: e- V$ U2 j0 H( u% ~
Hercules
% i5 K1 k  c2 g, f  ]% p* U
+ y/ [7 I" J( y- z4 d0 Y
9 [: I( K0 w7 B" MFortissimo II/Fortissimo III7 x$ Y, f0 p+ B% b* Q) H% x# M

$ ?' y. l% p; R5 t. h4 H1 f  Phttp://ftp.guillemot.com/sound/e ... d_Cards/CSCv609.exe
1 B, @4 U4 d( W+ e4 \5 z
( V1 d6 _% Y! j3 J( F- gFortissimo IV" O8 S! d. w, z

' ]$ K+ {& e: N: l) \. W" ?# Fftp://ftp.guillemot.com/sound/exe/FORTI4/GSF4_1.00.zip3 N8 j/ H8 G$ H1 ^' m

6 P4 Y4 i% Q: Y; E( Y8 T# m2 }& e) t$ _# S( i7 Z& z' X+ _
; v1 ^! u7 W2 @1 L! F
7 a* |" j7 w3 h5 A3 i& {
VIA
1 {! _' I: q) Q' _7 f" u1 l& A+ z, Z- r! k
1 `# `* G+ i3 S# r8 {" ]

8 X; T5 P( n; ^! G' ~$ q; w* s1 yVIA ENVY24(MT/DT/GT/PT/HT/HT-S)系列声卡驱动FOR XP,适用于奥王,安桥以及乐之帮等基于公板驱动的声卡:
; [* f" A1 u* `
. p% P6 r2 K' p2 ^1 ^http://www.viaarena.com/Driver/envy24_family_drivers_v500b.zip! @* `7 j: \; e: X8 C- r* c# t4 O5 O

1 y9 X7 d. E  L
4 H8 F( D& }: W9 G0 M8 c! H
$ R% B7 [' U/ i2 A
$ B0 F$ {8 ^  G: a* bC-MEDIA0 V5 P/ h7 j+ h) [9 h  g! g

: B3 a  j; N: x( g' e1 x9 D) C( E" \/ B6 P+ d+ X
C-MEDIA系列公板驱动下载页:
3 M- S' h) b2 V4 S
/ l. O4 @: @& n6 T& Lhttp://drivers.mydrivers.com/search/601/243.shtml
* k; t& z7 q2 Q* y: ?5 Y" ^' x& l# ]# z( V* V1 N
# g8 A1 m9 ]7 F2 {
4 v$ g  S$ ~( x9 H& r
ForteMedia+ \; j, G+ r% u; |8 z$ S/ l

3 B! y8 k0 P7 b
4 t, |3 k( ]4 `( W. j" _/ g" W2 KFM801公板驱动下载页
  m5 v( A3 u1 V7 Y5 `) q. K" z/ g- |! L& r" F: Q8 t
http://drivers.mydrivers.com/search/601/1094.shtml
' O" U% X; a( z! C' Y+ d# k! ^7 E2 `6 o& g
6 c) A0 }8 S9 C3 w- D( S3 `

% O6 {- Q+ F* \1 K$ R* uYAMAHA
- k7 z  K+ D! m+ ~& m( L/ U& C( K' _* ^$ J" E

& W& K. k% D& b' N% WYAMAHA系列公板驱动下载页:) N+ O8 p4 z) x5 y
4 ~( n3 g6 A: S; m. s
http://drivers.mydrivers.com/search/601/1070.shtml
1 Q( u4 m( z1 W7 D4 Y* i. V. l6 t6 z5 g
# k6 l2 J# k3 S2 M

% d* b; h( `1 H1 ]- J4 D, gDIAMOND
8 m8 T% [6 t) |4 l' i
- |1 F3 I- D! |5 B; h3 o" \8 S0 w  l# q' ]- k1 T/ I# j
DIAMOND系列驱动下载页:
1 o$ X+ M7 P! X3 i, \; P) n( ?5 y7 N- i* Y. ?: J. {. `( g
http://drivers.mydrivers.com/search/601/310.shtml
6 [9 ^5 l+ T5 T
# H9 j5 i2 k1 u7 c) ~: U4 F1 R+ I- K; a/ q( D# K
7 E$ k+ O' H1 c4 G" ]: Y2 J
Philips& F% k+ u2 }# ~+ \  J
, `+ s3 {& R% U7 F1 z. U2 @4 C

4 k1 f6 }& G& ?  ?, T  vPhilips系列驱动下载页:, O( }* g) Y8 W( s6 N# v* j0 ?

5 @1 \. I0 l& k- `8 c0 F7 ihttp://drivers.mydrivers.com/search/601/749.shtml7 Y  L, E4 ?2 d

+ Q! p6 l, W4 l5 j' x. [7 J. e  l

- p( A) B3 Z! L% I% w! x; J9 YCarrusLogic
. Y. m& B& t% k7 x
+ F' c$ z2 z& V4 t- c
5 `; V, ?& h( u( ]; W/ xCarrusLogic(水晶)系列驱动下载页:
1 `& W+ ^3 Q1 s! u) m% `! \8 n0 V6 S4 h4 @
http://drivers.mydrivers.com/search/601/236.shtml- }" @5 H7 ]3 j0 \1 P9 z' c( W

4 n1 {+ x! h! N& [5 c[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-10 02:05 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-7 14:23 | 显示全部楼层
主流专业声卡系列:
2 ~8 d0 C0 I  [2 b5 ]) X' ~
: b; I$ l" j: g8 x" E+ t" x1 q
. y* ^9 w3 W4 X8 m! G1 Q5 kM-AUDIO
" [" `( F  v4 J4 Z( r& ^% j" s7 Z6 Q7 Z" v  y$ v
, W4 k- s* g; ^- U) }  U3 E. a% G
DELTA系列(含AP2496/AP192) FOR XP320 K* I3 Q. m7 j( v. a6 {4 K
  R- ?8 [1 S# B/ g2 w
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=736&dl=yes
0 d$ }4 X. X3 e3 R5 p5 u2 j% X7 x& {' g; R% K$ x4 U, `, O" F
DELTA系列(含AP2496/AP192) FOR XP64( z$ F" `) o; h$ u/ ^

3 m; L1 w6 ?; t- v5 Y  O) chttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=492&dl=yes
# r; _2 Y- H! N" n0 E; b
8 j2 ~( _3 [! n/ JFireWire系列(FireWire 410, FireWire Audiophile, Firewire 1814, FireWire Solo, Ozonic, ProjectMix I/O, NRV10) FOR XP32. m  p/ c* n& i, T% s. `
% l9 l# ~4 {4 d0 g. N
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=760&dl=yes
$ ~2 w8 m/ n4 A; o) t! a5 O- m( H3 `  u
FireWire系列(FireWire 410, FireWire Audiophile, Firewire 1814, FireWire Solo, Ozonic, ProjectMix I/O, NRV10) FOR XP64
9 e' h; a0 j+ Q$ N% F, @
2 W# H! T  t7 V0 T+ L$ x- V/ chttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=486&dl=yes9 w, n+ ~" a: o  k# i/ |9 j

  `1 S: U- A( L6 a6 k% a& }
( I8 o  l% J, O
. p+ |! Q+ l4 N* J+ ?; T  Q( v1 K* p# ~, [2 C4 V& u" v; C- Z8 Y+ A. Q
TerraTec/ ?" b5 h' ?- I  n# w9 ^

/ J6 B7 j8 D! ~4 F
" s8 X, o, H) B$ bPHASE 22
' o6 K( @( u/ J9 h4 ~$ |) ~  Z2 J: G1 V) {- ?
http://www.terratec.com.tw/downl ... 0_XP_XPx64_5.24.exe
. _  t2 w; C+ ]' i6 |
! ~( e/ O7 ?2 N
& C$ W' g) Z& `& R8 w( nPHASE 24" Z0 v7 k8 z5 v0 |& r
( I2 ?8 R; B( @
http://www.terratec.com.tw/downl ... Drv_XPSP1_1.19l.exe
& N* n2 Y4 y% C" w: ~
. I3 C+ U; T& |8 v
' |& X3 d( V0 w7 |$ \" NPHASE 886 K$ q, |* L2 h# \5 D* I
- b9 T: G+ t6 y/ O2 T- ?
http://www.terratec.com.tw/downl ... p_Drv_WDM_5.44b.exe
5 @* B0 s! y1 q; a6 z; Z$ [4 R0 Y9 [' t: m# m" l- w1 t5 ]* B" }! Z! n

* n8 r8 C- u8 {; e' d9 BEWX 24/96
  O$ D3 i- i! i  N% R
% J/ V2 E$ T. a5 W1 \http://www.terratec.com.tw/downl ... pp_Drv_WDM_5.40.exe: D% O9 ~, W. F6 R( J

; _2 Q7 E. @! a3 W' d& i+ h8 _- Z# ]- k$ D3 E) t5 _* O" f, @% S1 ?
2 b) W5 W6 ]" z* P2 D% w6 e/ m, f
ECHO
' e- s# r( p; \+ s1 c2 |" N. u/ z* [% A6 P% H  p: u( x* L6 D

- E" p# F( H; z* g, o- h9 _Layla24, Mona, Gina24, Mia, MiaMIDI3 `0 V: R% u+ ]- q

3 `) D- U+ i9 h' q# s* B6 t6 Whttp://www.echoaudio.com/downloa ... cho24Setup_6.14.exe1 F- @% I0 P  R) i& T3 A
& Y# ~' H7 I, o! _) e
0 u3 c8 k+ }% e
Indigo, Indigo io, Indigo dj& s& w' q8 m2 t# S
% ?. M: U/ e: ?  S3 e0 j( |
http://www.echoaudio.com/downloa ... ndigoSetup_6.14.exe# x7 o  |8 F6 x% t3 s( g! R, s
" p- s5 k8 Y# f3 y/ N
6 v4 C4 ^" [, @
Layla3G & Gina3G
/ [5 b0 C/ ]7 H6 \+ I, W
4 w$ o" b& v4 F3 j0 s4 y2 ^( bhttp://www.echoaudio.com/downloa ... cho3GSetup_6.14.exe
$ R6 V5 ^! b5 t% a8 a# G# Y2 @
& h  O: _$ {! D# R8 J
. W. q' M7 X  T5 B
% I0 b* U/ f( M) {2 S0 SE-MU# t* g: w- C* W" V

& S& A) N& ?- I3 }$ R
. Z6 X5 Y4 x* O0404/1212M/1820/1820M5 b5 f6 w( p: N, _0 U1 W) H7 n
" i9 I3 |  p% A' v
DRIVER部分
+ f* L2 G" J  Y& x8 |http://www.emu.com/support/files ... CDrv_L6_1_82_01.exe% z- K  T1 [# Z

, p, _# n" [  O- F+ h) g; b  U4 SApplication部分
. R; h. Y3 q, O& _) dhttp://www.emu.com/support/files ... CApp_L6_1_81_06.exe
. C, w. B& M6 y/ T5 I9 a& i
) h1 h) R) e7 v  PAPS驱动/软件
8 v, ^% W) U2 Y! p$ L) @; ]2 Vhttp://www.emu.com/support/files ... =654&Platform=1. i5 l, D3 z/ e) n% H

% Y4 G& Y4 o4 c7 K
# P3 M9 C! {& G( J
% T- F9 N: O9 wRME
, }- ?# U9 s  l! z) Y! W
7 j0 D2 N: ^; a9 T# \
+ Q: v- |2 L5 {Fireface 400 / 800& S# R$ S! L9 [7 P! F

, ?6 x0 J8 k6 x. G8 |8 S) U5 A5 shttp://www.rme-audio.com/download/w2fire_2571.zip) ]& g! w: V0 i

4 U6 [+ b5 O8 l0 F. W) H
( W% o" B! h3 J( y- |/ o) h, PHDSP 9632 % F( i- D1 M( C9 G& W$ t/ I/ v5 }

- B; h+ b& w6 ^9 U- Bhttp://www.rme-audio.com/download/w2dsp_294.zip( y  ^$ n) b% I" w7 \

9 Q5 N3 X+ C! u1 e4 {5 o; K/ {% T5 ^) w! A5 R$ R
Digi 96/8 SERIES2 T$ E2 O0 [: c6 n
2 r; Q9 ?+ @6 k; b; r
http://www.rme-audio.com/download/w2k_211.zip
5 U' o' |5 n4 [  ]  L& [( H  r) l" C4 q8 O1 z( _5 ^

" P" v# B' T( |2 N# e7 M
% c* S& g( v" _7 F1 Z# j. {" {" ~( \: ^
Digital Audio Labs
. |& H0 M. g8 \9 g5 z: d. T2 F* A: l! A9 i  d: m7 ~

. E% e6 ^) {; X( ^CARD DELUXE
* c! l" O1 Y9 g/ v# c1 P- N, l0 w8 T
6 a- J$ l/ |1 b: u$ B. p: Vhttp://digitalaudio.com/DIGITALA ... /cdlx-5.10.3513.exe
7 t3 Z0 _* }6 f% e0 {$ D! i) O4 b3 W% V6 _# X( M

) h/ g0 {, Q( u+ z9 \2 {# O& t- ?2 M5 S

( A6 ?# g. H, L: U* o3 M- ALynx Studio Technology
$ C) [5 }! }& L; t3 }, x& D0 P
7 ~7 Y1 p" \6 U+ }) T- i" A& q  t
LYNX ONE- ^% d' e* n) c1 w( g& U2 g

; @5 ?' F$ `! B% ^* Ihttp://www.lynxstudio.com/drivers/Setup024m.exe: W" e' |+ B: j6 U3 W, M1 [
2 }0 u- ?1 `  k, P

6 \" L' ~- i, r" Z/ l% DLynxTWO™/Lynx L22™/Lynx AES16™
1 v: E" u4 D1 w; X0 P
% I( `/ Q1 N" S8 z" [http://www.lynxstudio.com/drivers/L2WDM013n.exe) E, K8 b, k! p7 j) j- j
! N, T1 M$ S' R- O

' c% B6 r! Y! s0 i, w0 }8 e: U4 |0 ?1 t+ k+ F( O
Marian
! h  t  f+ {* [! v4 T* C3 h) _4 O9 i8 t+ r* J3 U+ @/ @! a* N+ ~

6 @( M1 F) D# a  [3 j: L/ U* y3 U* |Marc 2
  ]4 i0 T( I7 g2 X, x- t* g) x4 o5 A& N; }) F, l1 ~8 j
http://www.marian.de/files/marc2/w2k/m2-nt5-en-306.zip) P# V8 @9 J' @' w  Q# V5 T8 z
4 h8 v* z! I1 R

% R7 B$ t' Q5 Q& `. E+ @4 ~Marc 2 Pro $ O+ s' t( R5 {( P( W$ e

  p! ~) J2 S4 F+ rhttp://www.marian.de/files/marc2p/w2k/m2p-nt5-us-114.zip
( }9 _1 H- g* s! Q6 d3 T5 N7 F, }7 M
Trace PRO
7 g( u: A: i2 O! k+ h% s
- e0 U. J8 b! u( y( Jhttp://www.marian.de/files/trace_pro/trpr-nt5-en-105.zip6 J5 j' i! X: l

# x  C% s" ^7 k1 s. N% z2 U" W. \
% F' z) n1 d' ?" \  {3 c# R% ~- z5 l$ M- a
Digidesign
2 z& I2 i) ]  f# K! ?" j/ K/ _8 ?+ P- j0 F) z( u+ b. |

2 x+ ?' H* |# C1 }AudioMedia III
$ q1 W* B3 v2 e) t+ u7 `; X; M% A* w: b( i1 K% c+ h
WAVE版本+ j+ o" \4 {5 d, [
http://akdownload.digidesign.com ... v/wavedriver611.zip + H) Y6 ^  f$ P

' Q9 V/ ~# t4 ~% X# E5 E( eASIO版本
/ t4 s. t! Y/ Bhttp://akdownload.digidesign.com ... ws/asio/asio611.zip; E# S, C5 B# ^* L

& x8 }( a! W5 _3 C1 \% k/ @% D% ]/ r$ l% U- o6 E

2 y& x2 U. x, S  z% t; IEmagic
5 Y8 \( \! J% N) H# \: D& V" c, r7 V! E7 i% Q. ]

8 k$ E4 E: b9 v9 N- ]8 IAudiowerk系列声卡驱动. `( X* X' Z/ H" p

! }# E( a0 O. ]3 W& P1 ?* Ohttp://download.info.apple.com/A ... iver_Files/Windows/
& ~# P7 R3 N4 l/ [/ D* S
* e% o6 ^- Y' t  _2 u[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-22 18:18 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:34 | 显示全部楼层
首长厚道。。
$ m  a7 o# ?, ^9 H/ ?  Q7 G& Q6 n- m( t6 |; }" M8 n
呼吁酷版点亮
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:35 | 显示全部楼层
支持点靓:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:44 | 显示全部楼层
版主;    辛苦了.           路过;   帮顶.          下载;    备份中.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 17:43 | 显示全部楼层
呵呵,不错不错啊:lol: :lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 18:02 | 显示全部楼层
好贴啊,辛苦了# g) u+ i4 X( h8 l- ~
:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 19:30 | 显示全部楼层
:wacko: 只能佩服+协助了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-8 12:44 | 显示全部楼层
chairmanai 辛苦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-8 18:11 | 显示全部楼层
这个一定要支持的。能配上些介绍就更好了,如哪个版本的驱动兼容性好。或者音质比较强,让我们这些菜鸟学习学习阿
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-8 19:17 | 显示全部楼层
原帖由 bluetiger 于 2006-11-8 06:11 PM 发表# o5 N- M. i) C  f/ ~1 I
这个一定要支持的。能配上些介绍就更好了,如哪个版本的驱动兼容性好。或者音质比较强,让我们这些菜鸟学习学习阿
: n) _" u* W, _
5 D8 h. F$ O, x* N
这个很难做到的,毕竟我也没有这么多的时间和金钱去尝试所有的声卡;不过到是欢迎各位朋友跟贴分享对各款驱动版本的使用经验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-9 08:51 | 显示全部楼层
oti611 for win2k

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-9 19:35 | 显示全部楼层
好贴,版主为大家做了件大好事,辛苦辛苦
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-10 02:10 | 显示全部楼层
貌似不少人在找M-AUDIO的64bit驱动,故特此加入。
. j6 B* h( ]/ p3 m. k# q3 P4 b3 j" ?  I6 }
BTW:M-AUDIO的64bit驱动为BEAT版本
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-10 15:23 | 显示全部楼层
好贴呀!
, W3 R8 j. V. @' |C版辛苦啦!: }) \$ w+ S7 L- A
顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-11 00:11 | 显示全部楼层

楼主好人

这么经典的帖子一定顶上去啊 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-11 09:35 | 显示全部楼层
这个要顶:huh:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-12 18:29 | 显示全部楼层
:lol: 好事, LZ 辛苦~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-13 13:09 | 显示全部楼层
好贴一定要顶,感谢感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

2345

QQ|网站地图|小黑屋| ( 粤ICP备13038377号-1 )

GMT+8, 2018-4-21 02:24

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 POPPUR.

快速回复 返回顶部 返回列表