POPPUR爱换

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

搜索
查看: 98262|回复: 57

PCINLIFE声卡驱动大汇总!

  [复制链接]
发表于 2006-11-7 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了方便众多网友查找,我特地花时间搜集了一下现在的主流民用/专业声卡的最新驱动并在这里进行汇总。如无特别注明,驱动对应XP系统。下载中如果有什么驱动连接失效或者错误的话请跟贴说明,并附上驱动连接地址,我好修改。
* n0 @' j5 C9 `  n1 u4 x( \* E4 _$ ~: j- q: q6 c1 c% u+ E3 d
本帖子将长期更新,如果有什么新的驱动发布也请各位朋友跟贴告知附上连接,谢谢2 L# Z/ G$ [3 D# g+ |5 Q9 Q/ Z
. o; w- c# F. i6 n. x3 L
[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-7 14:39 编辑 ]
发表于 2007-1-2 13:02 | 显示全部楼层
awe64, es1370, P, t$ y2 U: v) F/ r
: _- Z# ^! T( C% R4 ?) ?$ E
http://members.driverguide.com/
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-7 14:18 | 显示全部楼层
首先是常见品牌的主流民用系列:
- |- {4 \' u2 P5 y( B( m; u- v& I: x/ ^' q
Creative
) _1 {, W+ m5 F- x) c6 \3 z
2 q; j  P3 d; M& r  L
% O, Z4 t% `4 G5 r6 GX-FI& I7 Z/ z& F; \% s  M- x; S4 Q
* F$ ^! u" g8 X
支持 OpenAL 的 Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic、Platinum、Fatal1ty 及 Elite Pro 的驱动程序(版本:2.09.0007)" ?( P, J: F7 k* U8 K

$ L- n4 U- w$ Q/ V% thttp://ccfiles.creative.com/manu ... RV_LB_2_09_0007.exe: r' j, e7 K2 c8 j" C  ]

' U/ |$ R, v8 g; Y2 U, T- F# Y3 t8 A  _7 _% u* i+ U, \3 y; O
AUDIGY
# \. f& n* D4 W, C, W" X+ k  y/ y$ N! S1 L7 T
Creative Sound Blaster Audigy、Audigy 2 系列和 Audigy 4 系列驱动程序(版本:02.09.0016): n9 Z! C7 k/ S5 N- j3 U' u/ E

8 u: f( k6 E0 C+ {+ x* x4 |  H4 K1 Rhttp://ccfiles.creative.com/manu ... P2_LB_2_09_0016.exe
+ _$ o& H" b- ]% ^* w6 }, ~0 J, n7 v8 l# G9 O
1 A  Y; r8 ]7 o2 A- B5 A6 M5 v
LIVE!24BIT & AUDIGY LS( Y& c+ ~' c, M( |8 [
, z& z- D' j3 j8 P; Z
Creative Sound Blaster Live! 24-bit 与 Sound Blaster Audigy LS 驱动程序 第 1.04.0055 版& l; J3 ?9 w# d9 Z5 ]0 h( h8 J4 o4 F

" r2 K/ ~- f' l% }& dhttp://ccfiles.creative.com/manu ... 64_LB_1_04_0055.exe: p, b. m6 S- o

2 d# g. s# U: C% Q* M; I# C
4 S! B4 {4 o8 b2 `KX
$ W4 K/ f9 l$ y( q+ t& d+ r5 X3 p, A1 V; k
REV:3538j-full
" h! |1 i8 H0 W; E4 F, J( n" T, l3 b# u
http://download.kxproject.lugoso ... xdrv3538j-full_.exe
- B2 Z' }8 ~  j5 H7 ]* h/ j0 V, h* L$ V/ |+ ~) ?( N
  {6 q4 @8 \: D  ^% Q7 e
+ f) ?: ]2 s+ X  w
! \6 ~1 k! x2 O
TerraTec2 ?$ }- K. ]6 n4 O+ c5 r& x
2 }8 P; l4 J# U$ C3 ^' S

/ m: p  q: k+ P! u1 Z; V2 \9 ]) D8 V# `* v
DMX 6fire Basic / 6fire LT / 6fire 24/96
+ Q1 `( t! ?, L% A6 H, ]( E' x# k9 b$ A% f5 {5 G# \+ ?
http://www.terratec.com.tw/downl ... pp_Drv_WDM_5.40.exe
4 H1 H8 M. C" v" s0 ?6 g+ ?" e& K
2 _& k# p$ z$ R: `# C/ v. i% D
+ V# d1 J3 c, [* f8 y; e" JDMX Xfire1024
6 g; U% `- ]$ J0 x* F3 h1 `; s
# z! r: g# @8 q, F+ k& Fhttp://www.terratec.com.tw/downl ... ll_5.12.01.3057.exe
2 q9 v3 c8 Z2 C# V( p- S7 o. S! c0 Y6 u4 @% q; L
: @% A% s  Q+ D2 a. D- O
SixPack 5.1+
) B9 _) v8 S. O  D3 i" C4 _2 B* r; V: T
http://www.terratec.com.tw/downl ... ll_5.12.01.3057.exe/ X, U1 A) `2 r5 j4 O" d
' Q, z8 a) ?- C  l: S* N
* ^1 ]. X6 V. S3 X: v' v# G2 g: y
Aureon 7.1 Explorer
  D0 U. V7 n. y0 n% R+ r! L8 O% U5 v3 X( Q7 T
http://www.terratec.com.tw/downl ... 71ExplorerV500b.rar
8 ?- e, W$ {2 S- G. {9 X8 v! {& i* P8 ^( ^# _8 g% l! e
) _( X) P$ U' W1 w# X( e* i
Aureon 5.1 Fun$ z& g$ M; k1 k2 R. ?
' ?2 w& H3 b1 x1 _- N5 ~
http://www.terratec.com.tw/downl ... 0_XP_5.12.1.646.exe
0 T3 F/ G/ a0 J1 ]: E& [) M% T( N- s- T: D1 z+ T  I+ S

0 J( ~% [* u0 sAureon 7.1 Space / 5.1 Sky , i6 `9 k- J3 m# @, G* m# Y
: A2 |2 O3 B& B+ @8 x4 W8 K+ d5 V
http://www.terratec.com.tw/downl ... e_App_Drv_5.19d.exe
1 N* K& c  e: T0 A+ w; K
  G. ]- ?6 F6 `; r5 V- _9 j9 t
3 h' A' L  d# ZAureon 7.1 Universe
4 B. D$ C6 C, O% q, s. U2 |, u* u% x8 Z! x& h. H4 y5 U$ P
http://www.terratec.com.tw/downl ... v_2000_XP_5.20d.exe
3 u& X3 a" e" B0 U: K3 R, Z& R2 q: W% x' }* G. n3 s0 Y% Y

# s) y" C; k5 X8 s) r% iAureon Xfire 1723
/ n4 C, A$ l0 y
8 }5 T9 X6 B* ?# X" uhttp://www.terratec.com.tw/downl ... nXfire1723V500b.rar
; h6 Z0 X) u* \1 B
8 H: L/ {( S6 y* X+ A+ n2 _* x1 s  Z9 M/ c
0 G/ [9 Z/ {0 B

! k0 y! y8 @- OM-AUDIO7 a# a, _: Q6 `

  h3 O& u+ {' @' y: H! m8 t2 @4 |% v/ T+ o2 U+ Q# E

- M, X9 n: M& ^0 W( |/ B9 m* R: cRevolution 5.1 FOR XP328 H2 t2 D& B. V/ P
2 [5 B  M# K* G  x$ s
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=453&dl=yes5 [( S+ ~2 j5 O: v$ Z5 U! t
- ]0 t) B6 P. q: H
Revolution 5.1 FOR XP64
& p: h- t+ Z5 y5 W4 P' k) {/ s. e3 I6 A$ D
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=566&dl=yes
3 \3 O* o+ U, ]7 x' g
% |% f; ~5 \. T0 s, ~: Z, o7 d6 _% \3 `$ v
Revolution 7.1 FOR XP322 G5 v$ E8 B- [+ ?

7 y' d# G1 M- M8 N* D1 W- ohttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=394&dl=yes8 U0 R+ n3 I3 m. T9 l( \# R7 t

9 w/ B. x9 A- }: _Revolution 7.1 FOR XP64
3 G  ~9 T; e, D5 Q7 w
/ N  N3 I+ G! L- F/ A" {http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=565&dl=yes
$ H7 B! \- D+ a- I  s; k8 e7 V( F5 Q1 h% P* P

$ d1 d8 p' i5 e/ e( M; u' m4 V6 w& n  s0 ?) j% B4 w& k
- J2 C- f3 n0 W% I7 d6 g
Turtle Beach$ e# b8 q" f+ t- H) z; c

) h, E/ O# y  f, }/ b3 S2 C2 E* V/ ~
Santa Cruz
, A- U' A0 I' b/ o6 E% y, j& z/ W! r! [4 s4 ^% X1 k
ftp://ftp.voyetra.com/pub/tbs/santacru/sc_4193.exe
" n- j3 b6 V+ L) O9 u# s: j* `; Z% d* K, d$ J2 K
Montego DDL
  @. Z: V8 K. W2 B% U5 G$ x
8 s2 I3 `, m% _/ @1 f8 Vftp://ftp.voyetra.com/pub/tbs/mtgoddl/mtgoddl1.exe
; P* w; F/ S+ C& k: U; L( m5 h4 r$ K2 T
/ [+ v2 r7 d  Q
4 n9 `; T' \2 T# Z7 ]
Hercules7 R3 U  I( |' F/ Q' c# K1 O- E

9 W6 u* d) ?" u$ e7 z/ c9 D$ |
% |6 [; I, q8 i4 mFortissimo II/Fortissimo III
6 r$ P6 H  X; `, g5 r* Q
; j- g, I# X9 T- C( Z7 ihttp://ftp.guillemot.com/sound/e ... d_Cards/CSCv609.exe  p# i5 ?6 X, ?' V. d" p) N3 y

7 r. \( p) z9 j2 F) u- `$ YFortissimo IV7 T1 Y3 S+ k* E4 G9 z) N

0 F$ w# g; a; O4 O5 C3 Z! {  ?ftp://ftp.guillemot.com/sound/exe/FORTI4/GSF4_1.00.zip  @* v5 g% ]! |, A: W1 q

5 u* b, `4 q% E% S0 {# T- b1 t/ }' b, z
0 g- C  I, B& `* u9 q
0 o' K' L3 U( u4 z  l% _, L$ [/ Y
VIA1 D( [5 n$ ^' Y+ f
* L  \# q4 r  m7 B8 O! I

, @* s0 o  f1 l. z) i' J4 q- F5 t* N) ]7 x# e' T
VIA ENVY24(MT/DT/GT/PT/HT/HT-S)系列声卡驱动FOR XP,适用于奥王,安桥以及乐之帮等基于公板驱动的声卡:
! ~% `- c" U) _. e8 L9 K3 O7 X9 z/ t$ \( l- d$ W) W4 i
http://www.viaarena.com/Driver/envy24_family_drivers_v500b.zip2 N- k) t8 H  l! T1 [( q& n. \3 P! I

7 K5 @% P' w5 {3 }
3 t6 @5 y. `3 S5 S7 d! ^$ _, Z* U' v$ ^3 a! W

* m1 N. u4 [; S2 YC-MEDIA
$ o3 [) Y* @5 F) G, g
" a; R& Q1 |3 \4 g( T7 X
0 e9 Y* O  u# z% L, \% GC-MEDIA系列公板驱动下载页:
4 j: R* {. d3 [5 u9 _$ X
3 {. G% y5 f" k, f8 d% qhttp://drivers.mydrivers.com/search/601/243.shtml% ~7 h% E2 e! i  q6 w/ c8 A
/ c, R; z# U- b* P/ ]

1 s7 w4 p& O6 l8 H6 n' Z0 H6 F4 C: n9 Z/ j0 }! `
ForteMedia: @1 z5 f4 H8 d) S

$ D* t' v6 b2 [" \- j: x- h8 R7 m* g7 Y- C! ~
FM801公板驱动下载页
" h9 U9 k' A4 F7 k2 h
) h, F) C1 n6 [* E" p3 s* fhttp://drivers.mydrivers.com/search/601/1094.shtml9 ?1 J3 \4 y1 v3 o* g) |, V6 B% ~
# b$ p. z7 Q2 c
& l  F) e1 W% K" \1 w: O1 W% @- R0 a# w& |

3 d2 B( X7 r9 j  B1 C! v( b6 [YAMAHA4 M' i2 q0 o9 y

; |* K, Y% t# i' O8 z7 G, G. e8 @! W# l5 B% i% h) d
YAMAHA系列公板驱动下载页:
& A8 I! B$ L5 M
) x7 L9 A: p8 k9 Ehttp://drivers.mydrivers.com/search/601/1070.shtml9 u' T& K4 Q+ j) {& F

5 L+ r, [$ ]! s& N- V7 g) A; D: t; J1 C) Y
2 i: Q3 T' f& q% S# X+ D2 i
DIAMOND' S) H  [/ E9 z7 @3 {
0 R6 Y7 w1 K: T" i. T
5 c: n) H" g$ ]5 G
DIAMOND系列驱动下载页:
) t0 e3 X) O9 g2 j  P) m6 Y# ~8 E* }$ g: l/ i. @& i- b
http://drivers.mydrivers.com/search/601/310.shtml
0 n: K$ S5 Z# b4 ?& V1 k# W# r/ E1 o5 e5 C# E  c+ K
2 r$ w5 L6 Y6 `+ ~
  _: O% ~2 p8 G4 T2 X+ \3 p4 o9 @
Philips
. i0 G- x- l& i" m) W- ^
7 m( _+ V# h7 U4 I& \3 t' m
& o7 @0 D3 _5 ^: y( Z% d  lPhilips系列驱动下载页:3 m! a, y0 M+ E& n
  V$ B- F( E' T" \, y# V/ t% j9 t
http://drivers.mydrivers.com/search/601/749.shtml
$ C1 W: r- N# I
! s" G$ Q: }1 t$ U" d$ [, Z* @8 Z6 h! G/ r+ |. }1 c
7 ~6 {9 C. q& D" g8 P
CarrusLogic
# n, q4 L( n* H
! c6 {: W. n" K" t; u# B
* F8 R  U. g. k6 z+ ]  N* [CarrusLogic(水晶)系列驱动下载页:
! S. c9 k' u% I0 p& M
6 ^0 [9 k* {0 t- @5 I, ?% Mhttp://drivers.mydrivers.com/search/601/236.shtml3 S8 f9 s9 ?  j+ f' k

0 m) j  ^$ B6 D. W/ T$ o+ P6 b[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-10 02:05 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-7 14:23 | 显示全部楼层
主流专业声卡系列:$ \' z4 O& a; Z6 o
# u/ u0 y% U; j( N

6 i$ I# A; j4 U0 _0 `M-AUDIO
/ m7 p; d, m* p6 y7 e& l
  x; z7 w6 O0 n0 \& o1 m7 Y. E' `+ V8 m6 a& q! A
DELTA系列(含AP2496/AP192) FOR XP32
$ r$ x: m/ ]2 c4 r, J4 e; G5 x" Q, A5 z. k) n8 V( x
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=736&dl=yes
; h2 [  b' w5 H0 o* H0 v; t* Q* _0 L: w2 P
DELTA系列(含AP2496/AP192) FOR XP640 E. m' G* m/ p

0 C! X0 C; b/ [http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=492&dl=yes5 B# Z8 \1 Y# `3 [; X
8 h5 Z. `) I7 ^# V( L0 p
FireWire系列(FireWire 410, FireWire Audiophile, Firewire 1814, FireWire Solo, Ozonic, ProjectMix I/O, NRV10) FOR XP322 B- i; `8 O4 f! j2 |7 c2 T) [% A
. G2 a' N& ^% e) F6 z
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=760&dl=yes
: E7 o1 [5 S) W& `9 r
) C7 M, Q7 ]8 EFireWire系列(FireWire 410, FireWire Audiophile, Firewire 1814, FireWire Solo, Ozonic, ProjectMix I/O, NRV10) FOR XP64& v' y" k1 {& L# ?# m3 _

, m  U% j) |5 B( `, W% E* ?0 khttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=486&dl=yes
+ E+ v8 o# {) \& N
# \, N3 c1 L) P  i- @
# E! p4 j. {3 b3 x. D2 w' {; _/ G1 F5 y. @, @% u8 f+ a
$ x& j2 s# Z. M7 \
TerraTec
, o( E$ A8 e* N  u1 V
/ [- J0 t4 k4 e& L
) |) l  l- u% a! vPHASE 22
$ [* Z" A$ o, V6 \- s( f+ H" c$ Q
# R* k# [0 o0 y# F2 Thttp://www.terratec.com.tw/downl ... 0_XP_XPx64_5.24.exe6 u0 s2 Y2 k) r" r8 S

& T* E" Y! Z) A# j  ^& J0 z; {4 P* z  i$ ^0 e* V
PHASE 24- B) D% v1 y2 Q
$ B$ U: X+ t1 _- Z  e+ w
http://www.terratec.com.tw/downl ... Drv_XPSP1_1.19l.exe. S8 j9 H6 y  P
8 F: K% P1 b5 V2 {% e, I

- \8 }3 r! c" m2 F6 ]" M$ L+ C6 rPHASE 88: {% K0 U4 P, q# n8 E; t

: s0 }9 c/ z  P; O# d3 j: Shttp://www.terratec.com.tw/downl ... p_Drv_WDM_5.44b.exe
& e% h- b  h9 ]0 c6 U8 X
/ U) `! y# P/ J2 `' S4 P0 b- Q% R3 G8 C# T
EWX 24/96
) V1 z7 F# h1 z- \. d- `
$ T4 f6 f& a4 Ahttp://www.terratec.com.tw/downl ... pp_Drv_WDM_5.40.exe) b( i$ H% `$ e4 p7 r2 I

7 l$ k( G- ~- w4 c" W7 C3 v& r/ ?# k1 ~# S% y

8 n! v5 b1 M6 `- G$ q) D  ]ECHO
/ e7 Q  V& A7 h+ g: O1 \
" n7 y' C( @7 i( p5 A/ `: y& _0 ^  B& E! M  E
Layla24, Mona, Gina24, Mia, MiaMIDI
% Q; _8 o; a2 {" w7 s  u3 j( f
) O. Z3 u; _% r, I$ n  W* [http://www.echoaudio.com/downloa ... cho24Setup_6.14.exe/ {) k/ g* }' [$ {3 T+ y
$ D+ X- I- J4 \; ?  |
. W7 F) g) f$ Y' |. L. B
Indigo, Indigo io, Indigo dj
2 N6 I" s% p+ O. c; L9 l! x1 ]9 M0 R% T8 i+ J
http://www.echoaudio.com/downloa ... ndigoSetup_6.14.exe
' Y: i8 b% v6 `' z5 A9 S) H+ Q: A1 @0 \1 C
+ {1 {  p. u; t( N, b
Layla3G & Gina3G1 [  l9 i% w% n& l

* A: Y! y$ m+ Q! hhttp://www.echoaudio.com/downloa ... cho3GSetup_6.14.exe0 f  f+ b2 V* ~% X# A; N' s

% y1 q& e1 ^' y! @% S  d; U
7 ]3 R3 Q: P* q. `( o4 ~3 l
2 ]" e: O. @" W1 x. @4 XE-MU0 J- ~6 J5 j0 t
& i: d) ^3 I* z' k! f; C

, c% L$ w6 T/ C- @3 C7 y0404/1212M/1820/1820M
. ~8 H/ Z" `: g' I
3 _" X  ?5 ?, bDRIVER部分
  V. k0 F; D3 L8 h9 yhttp://www.emu.com/support/files ... CDrv_L6_1_82_01.exe
( i5 j9 A4 L  F, i, V# H1 A) ^
" w9 i4 y( F1 |, P5 DApplication部分
$ x0 X; d' N% t, X/ |http://www.emu.com/support/files ... CApp_L6_1_81_06.exe% @" o( W; E" N' t1 [7 B3 _! J1 _
/ u2 _. b: S& j- O& t6 ?
APS驱动/软件6 h3 b4 @' j, l8 R
http://www.emu.com/support/files ... =654&Platform=1
- [" Y8 ^" e: ~) \; V# h/ w) m
  \7 @8 ^) ~4 K7 q+ M4 o' c
( G; ^& L" |6 B; i! _: [  G6 Y% r
0 d, w1 P, z" lRME
" h" C. Z3 T6 R8 ]* v/ V& R( r$ e6 G% q% N/ V, p
0 F* Q; p: p  q& Z
Fireface 400 / 800
3 w8 a, J. O" I; @* V3 I+ t8 b  c" M) l, N
http://www.rme-audio.com/download/w2fire_2571.zip& r3 N4 C- Q9 i' N) O% f& N
3 R6 {- B8 h4 b

1 J1 @, E& W: h- `% a1 YHDSP 9632
! s6 Q* F$ t0 n5 W% q
  I3 S3 l2 K) Q# R( E0 {- \2 n3 phttp://www.rme-audio.com/download/w2dsp_294.zip! _- i9 Y/ [; A8 n# T

& V, Q5 Z$ n# ^0 B; o' C" j4 u# G
Digi 96/8 SERIES
. k- R) t7 _4 D; m& a& l8 z7 {/ j2 o) L. N: \; a% c) c( J# G
http://www.rme-audio.com/download/w2k_211.zip  c( S7 `( ^/ X, C

5 C+ C4 H) k2 U) j
& n7 P8 \+ P& o3 J4 v
  R0 N5 k  ~, o: j8 a4 s
; _: Z7 R& L/ J$ @3 N3 \5 E) y# QDigital Audio Labs 7 C4 x9 ^9 v6 D" ?4 m! l0 ]
$ q5 F) F, B- e$ {3 W' v+ r7 D

9 x# P& H& D+ |2 o1 H5 Y9 C" F, p! cCARD DELUXE# r# W0 E9 R9 p; p
, x, K$ @$ B/ C' a& a' T
http://digitalaudio.com/DIGITALA ... /cdlx-5.10.3513.exe$ l) o# d" P1 o7 i: x5 y! K

" v0 P# O) M/ L& q! {3 p0 U9 m% H1 ^/ N! G# j. v6 W
' ]) J' X! N% O* q& p/ F
" H6 L& K* q) \: V4 N# M
Lynx Studio Technology # }, r- n) n0 f  t3 i2 g
/ M8 q- c8 C7 O' A0 \; g
" v  e) `1 R( N- z/ O
LYNX ONE
+ t# v) Z6 K3 T9 t
2 m" Z: P, O2 v& a" ~' bhttp://www.lynxstudio.com/drivers/Setup024m.exe" ?" Z6 I" L3 T

& A! i& h. O, ?5 K. h& b. f* g$ h3 f
LynxTWO™/Lynx L22™/Lynx AES16™  X$ a% U8 ], }4 p  \
0 h& U4 d) ~  p4 O. U( n
http://www.lynxstudio.com/drivers/L2WDM013n.exe# e3 |  i6 Z4 M1 O. K! R3 D
( i' f: |$ D) w

8 b4 h: F9 R7 I$ g( `. @! M
6 T6 D2 x/ v# r' A/ tMarian5 D% Z  e7 M$ C0 M' J  @
  ^: k# g7 k- {5 l$ x

* S! R) K+ `- e( pMarc 2# i! b% z% y, v# v' G# F4 x
) l* f/ `7 l: C; j
http://www.marian.de/files/marc2/w2k/m2-nt5-en-306.zip
5 N6 R- ~5 [5 [' ^5 |! M
0 p* z. D8 b' x/ y1 A# V% r, E/ s) U9 J( G: N" x
Marc 2 Pro
- C$ h8 V3 Q5 w; O3 Z. M
+ g$ ?8 r- S, Q/ q" zhttp://www.marian.de/files/marc2p/w2k/m2p-nt5-us-114.zip( m# p( i/ x5 ^5 A
$ L8 Q6 R8 R& X) d8 B
Trace PRO
9 H' t5 ?& }6 u9 J$ B( U/ g; {  ^; N6 D
http://www.marian.de/files/trace_pro/trpr-nt5-en-105.zip
; ~  [( R* Q( ^# A5 N
8 Y# V* G. b9 g" O: Y2 B6 t* `0 Y( K7 s
" t9 m0 Q+ S' N6 o; e3 N# }8 [* w  y# `+ _- ]# m5 ^8 D
Digidesign) }9 @3 ~- s- X* P2 Q

+ V1 t+ ?) a. P& {1 d8 M7 V
# \  E6 t+ Y: O2 H# |AudioMedia III+ a7 x2 b  T5 c9 J3 g) M! v
( u) F( m' h5 O4 C# V0 l+ @, W; \
WAVE版本
5 k) T6 Y- u4 R5 Nhttp://akdownload.digidesign.com ... v/wavedriver611.zip
+ s8 g/ X' ^. @" `/ L- q& C, v" P( l& V! \. l) `% D& I$ w
ASIO版本3 S% M, d3 E/ ?
http://akdownload.digidesign.com ... ws/asio/asio611.zip
" Q% P, P. Q+ Z8 }3 N: }9 @& P% L! O5 P% ]1 C7 P
1 j5 A; Z# m! i& }4 K# D1 O- e

8 Z9 e# G2 A9 [0 ]3 p. [7 |! PEmagic/ _' r$ e2 {: |6 r

2 X0 y' Z9 N, _( f2 i
1 m4 ?; K6 N! F& x& xAudiowerk系列声卡驱动1 k" i! c. b: G9 q" t) M
9 G7 s, V5 f; Z3 g: B( C0 ~2 W6 x+ j
http://download.info.apple.com/A ... iver_Files/Windows/6 n1 i6 h: E- U. ~2 i0 l
" R# v& c9 {/ V% A  Y6 t  R
[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-22 18:18 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:34 | 显示全部楼层
首长厚道。。
. N& g7 d, E; X6 `7 q
7 y# Y/ k* X6 q呼吁酷版点亮
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:35 | 显示全部楼层
支持点靓:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 14:44 | 显示全部楼层
版主;    辛苦了.           路过;   帮顶.          下载;    备份中.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 17:43 | 显示全部楼层
呵呵,不错不错啊:lol: :lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 18:02 | 显示全部楼层
好贴啊,辛苦了' C. m  ~  O8 N& L8 O; ]
:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-7 19:30 | 显示全部楼层
:wacko: 只能佩服+协助了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-8 12:44 | 显示全部楼层
chairmanai 辛苦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-8 18:11 | 显示全部楼层
这个一定要支持的。能配上些介绍就更好了,如哪个版本的驱动兼容性好。或者音质比较强,让我们这些菜鸟学习学习阿
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-8 19:17 | 显示全部楼层
原帖由 bluetiger 于 2006-11-8 06:11 PM 发表6 l. W+ Q& z9 g  A
这个一定要支持的。能配上些介绍就更好了,如哪个版本的驱动兼容性好。或者音质比较强,让我们这些菜鸟学习学习阿
4 W8 Y2 K4 N5 s4 Y! }) e8 ^2 S3 ^

4 V9 n( |6 A) z( Z这个很难做到的,毕竟我也没有这么多的时间和金钱去尝试所有的声卡;不过到是欢迎各位朋友跟贴分享对各款驱动版本的使用经验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-9 08:51 | 显示全部楼层
oti611 for win2k

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-9 19:35 | 显示全部楼层
好贴,版主为大家做了件大好事,辛苦辛苦
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-10 02:10 | 显示全部楼层
貌似不少人在找M-AUDIO的64bit驱动,故特此加入。6 Z& R. a0 w. c7 Z! T- _
% ]# O2 m" {5 z: G4 t
BTW:M-AUDIO的64bit驱动为BEAT版本
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-10 15:23 | 显示全部楼层
好贴呀!
6 c; A# z( Z- |C版辛苦啦!
. \% P0 \5 F' U- `4 S  G. Z顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-11 00:11 | 显示全部楼层

楼主好人

这么经典的帖子一定顶上去啊 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-11 09:35 | 显示全部楼层
这个要顶:huh:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-12 18:29 | 显示全部楼层
:lol: 好事, LZ 辛苦~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-13 13:09 | 显示全部楼层
好贴一定要顶,感谢感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|网站地图|小黑屋| ( 粤ICP备13038377号-1 )

GMT+8, 2019-7-20 16:30

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 POPPUR.

快速回复 返回顶部 返回列表